PASIRENKAMOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMO MODELIO SUKŪRIMAS IR IŠBANDYMAS SAVIVALDYBĖSE

Naujienos  | Programų teikėjams  | D. U. K.  | Apie projektą  | Veiklos  | Partneriai  | Kontaktai


Projekto veiklos:

Parengti ir savivaldybėse išbandyti pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelį Bus parengtas pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelis, 1 vnt., 5200 mokinių.
Sukurti ir savivaldybėse išbandyti informacinę pasirenkamojo vaikų švietimo sistemą Bus sukurta ir 4 savivaldybėse išbandyta 1 informacinė pasirenkamojo vaikų švietimo sistema.
Sukurti ir išbandyti pasirenkamojo vaikų švietimo programų kokybės vertinimo bei užtikrinimo sistemą Bus sukurtas 1 vertinimo ir stebėsenos modelis, suteikta 1100 konsultacijų.
Ugdyti pasirenkamojo vaikų švietimo sistemos dalyvių, švietimo paslaugų teikėjų (mokytojų) bei politikos formuotojų kompetencijas Numatoma apmokyti 840 mokytojų, apmokyti 60 mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų.
Atlikti pasirenkamojo vaikų švietimo prieinamumo tyrimą Projekte bus atliktas tyrimas, 1 vnt.
Teisės aktų atitikties vertinimas ir projektų rengimas Numatoma parengti 20 vnt. teisės aktų projektų.
Pasirenkamojo vaikų švietimo dalyvių interesų derinimas Suformuotos ir veikiančios 4 ekspertinės grupės.
Pristatyti visuomenei pasirenkamojo vaikų švietimo koncepciją bei finansavimo modelį Bus parengta ir įgyvendinta PVŠ finansavimo modelio viešinimo strategija, 1 vnt.

 

 
Informacija atnaujinta 2013-11-11 13:24:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.