PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (II ETAPAS)


Apie projektą

2012 m. gegužės 22 d. pradėtas vykdyti Ugdymo plėtotės centro projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (II etapas), Nr. VP1–2.2-ŠMM-02-V-01–009. Projekto trukmė – 24 mėnesiai. Projektą finansuoja Europos socialinio fondo agentūra.

Projektas turi 55 partnerius: 48 švietimo pagalbos tarnybos, 5 tęstinių studijų institutai, Švietimo informacinių technologijų centras ir Vilniaus dailės akademija.

Projektas orientuotas į sisteminius pedagogų kvalifikacijos tobulinimo pokyčius, naujų kvalifikacijos tobulinimo formų paiešką ir inovacijas, tobulinant pedagogų bendrąsias, dalykines ir didaktines kompetencijas.

Toliau pateikiamos projekto veiklų kryptys.

 1. Pedagogo karjeros raidos modelio sukūrimas

  Periodinio pedagogo kvalifikacijos tobulinimo(si), atitinkančio pedagogų karjeros raidą, rekomendacijų ir reikalavimų sukūrimas. Pradedančiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir pagalbos jiems teikimo pirmaisiais pedagoginio darbo metais poreikių ir galimybių tyrimas. Pirmus pedagoginio darbo metus dirbančio (pradedančiojo) pedagogo kvalifikacijos tobulinimo ir pagalbos jam teikimo rekomendacijų ir reikalavimų sukūrimas bei atskirų jų elementų išbandymas: mentorių rengimas, mokymai pradedančiųjų pedagogų bandomajai grupei. Konsultacinės pagalbos pradedančiajam pedagogui teikimas – konsultacijos pradedantiesiems pedagogams interneto portale. Pedagogų karjeros raidos modelio viešieji svarstymai.

 2. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo (toliau – PKT) kokybės stebėsenos sisteminio modelio sukūrimas ir ekspertavimas

  PKT kokybės koncepcijos, PKT teikėjų akreditacijos tvarkos, PKT kokybės stebėsenos aprašo, rekomendacijų dėl PKT programų efektyvumo ir ilgalaikio poveikio išmatavimo projektų parengimas ir išbandymas. Sukurto PKT kokybės stebėsenos modelio ekspertavimas. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimo metodikos projekto parengimas. El. sistemos, apimančios pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) duomenų apskaitą ir stebėseną, sukūrimas. Mokytojai turės galimybę tvarkyti savo kvalifikacijos tobulinimo duomenis internetu, patogesnę renginių, informacijos paiešką ir galimybę įvertinti PKT renginių kokybę. Tokia sistema leis atsisakyti spausdintų pažymėjimų, palengvins ir pagreitins kvalifikacijos tobulinimo apskaitos bei stebėsenos procesą.

 3. Nuolatinio pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi, užtikrinančio pedagogo karjeros raidą, teisinės bazės kūrimas (plėtojimas)

  Pedagogo profesijos kompetencijų aprašo, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos, neformaliojo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo ir pripažinimo mokykloje rekomendacijų, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veiklos apskaitos rekomendacijų, pedagogo kvalifikacijos tobulinimo metinio pokalbio vykdymo metodinių rekomendacijų projektų sukūrimas. Viešosios konsultacijos. Per viešąsias konsultacijas bus aptarti elektroniniu paštu gauti ir susisteminti pedagogų, švietimo ekspertų pasiūlymai bei rekomendacijos dėl pedagogų karjeros raidos modelio.

 4. Švietimo konsultantų veiklos reglamentavimas

  Konsultanto veiklos nuostatų, konsultavimo pagalbos teikimo įvairiais lygmenimis (nacionaliniu, savivaldybės, mokyklos, mokytojo) proceso organizavimo rekomendacijų, konsultanto konsultavimo veiklos suderinimo su pagrindinėmis pareigomis, veiklos finansavimo ir darbo apmokėjimo rekomendacijų, profesinio tobulinimosi konsultanto veiklos aprašo projektų parengimas.

 5. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo galimybių stiprinimas

  PKT organizavimo naujų formų išbandymas ir diegimas: supervizijos, ugdomojo vadovavimo, mini mokymų mokyklose, trumpalaikių ir ilgalaikių pedagogų stažuočių metodinių rekomendacijų parengimas, renginių šiomis formomis organizavimas.

  Metodinės pagalbos svetainės tinklalapio sukūrimas. Mokytojų dalykininkų metodinių dienų organizavimas. Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai ir mugė. Interneto televizijos mokytojui sukūrimas ir palaikymas. Intel mokymo pagrindų kurso („Intel Teach Essentials Course“) įgyvendinimas. Projekte Intel mokymo pagrindų („Intel Teach Essentials Course“) mokytojams bus suteikiama gilesnių metodinių ir konsultavimo veiklos žinių bei įgūdžių, pvz., konsultuojamos mokyklos, mokomi mokytojai seminaruose nuotoliniu būdu bendravimo ir bendradarbiavimo ir kt.

  Projekte kvalifikacijos tobulinimo renginiai bus organizuojami taip pat atsižvelgiant į aktualias temas. Mokymai mokytojų asociacijų atstovams siekiant, kad mokytojų asocijuotų struktūrų atstovai taptų stipriais partneriais pedagogų kvalifikacijos tobulinimo procese. Programų, susijusių su pedagogų savivertės stiprinimu, įgyvendinimas. Mokymų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo politiką formuojančių ir vykdančių institucijų darbuotojams vykdymas.

  Kvalifikacijos tobulinimo programų, susijusių su ugdymo turinio įgyvendinimu, švietimo įstaigų vadovams parengimas ir vykdymas.

  Pedagogų, dirbančių mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba, kvalifikacijos tobulinimas. Valstybinės lietuvių kalbos kursai mokytojams, dirbantiems mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba. Dvikalbio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programų mokytojams parengimas ir vykdymas.

  Pedagogų ir vaikų globos įstaigų auklėtojų perkvalifikavimo studijų organizavimas.

  Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus patobulinta pedagogų kvalifikacija ir pasiekta geresnė ugdymo kokybė.

 

 
Informacija atnaujinta 2013-08-02 13:49:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.