PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (II ETAPAS)


PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (II ETAPAS)

Projekto Nr. VP1–2.2-ŠMM-02-V-01–009
Projekto vadovas Rasa Šavareikaitė
Tel. 8 5 277 2195, el. p. rasa.savareikaite@upc.smm.lt 
Bendra projekto vertė 16 243 153.00 Lt
Projekto trukmė 2012.05.22 - 2015.05.22 (pratęstas iki 2015.10.31)
Trumpas projekto aprašymas Projekto trumpas apibūdinimas
Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti sąlygas pedagogų kvalifikacijos tobulinimui ir perkvalifikavimui.
Projekto tikslai:

 1. Sudaryti sąlygas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo plėtrai;
 2. Diegti naujoves pedagogų kvalifikacijos tobulinimo procese;
 3. Sudaryti sąlygas ilgalaikiam kvalifikacijos tobulinimui

Projekto uždaviniai:

 • Sukurti ir diegti pedagogo karjeros raidos modelį;
 • Patobulinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybės užtikrinimo priemones;
 • Tobulinti švietimo konsultanto veiklos reglamentavimą;
 • Diegti inovatyvias kvalifikacijos tobulinimo formas;
 • Išbandyti naujas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formas;
 • Įgyvendinti aktualias temas;
 • Vykdyti ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo programas.
Projekto laukiamas rezultatas Sukurtas pedagogo karjeros raidos modelis
Parengtas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kokybės stebėsenos sisteminis modelis
Sukurta elektroninė sistema, apimanti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo (si) duomenų apskaitą ir stebėseną
Surengtos 28 viešosios konsultacijos
Sukurta 50 vaizdo metodinių priemonių
130 mokytojų asocijuotų struktūrų atstovų tobulins kvalifikaciją įvairiuose PKT renginiuose
160 mokytojų ir mokymosi visą gyvenimą administracijos darbuotojų dalyvaus stažuotėse užsienyje
250 PKT politiką formuojančių ir vykdančių institucijų darbuotojų patobulins kvalifikaciją
200 švietimo įstaigų vadovų tobulinsis ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais

Surengtas 61 naujų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas savivaldybėse

7838 mokytojai sudalyvaus įvairiuose pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

495 pedagogai dalyvaus perkvalifikavimo studijose

Projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ valdymo grupė:

 • Mindaugas Briedis, Projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ veiklų vadovas;
 • Giedra Linkaitytė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centro vedėja, Edukologijos katedros docentė, daktarė,
 • Audronė Razmantienė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Kokybės užtikrinimo skyriaus vyriausioji specialistė,
 • Henrikas Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius,

 • Ramutė Vaznonienė, I.e. Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojo pareigas.
 • Išsamesnį projekto PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (II ETAPAS) aprašymą rasite čia: www.upc.smm.lt/projektai/pkt/

   

   
  Informacija atnaujinta 2015-10-06 13:41:46
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.