PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (II ETAPAS)


Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti mini mokymuose

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia atranką dalyvauti mini mokymuose.

Mini mokymai – kvalifikacijos tobulinimo forma – trijų dienų mokymai, susiję su mokytojo veiklos planavimu ir ugdymo proceso organizavimu, tikslingu mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojo bendradarbiavimu, aktyviu mokinių darbu pamokose. Tai orientuoti į praktiką profesinės raidos renginiai, skirti konkrečiai mokyklos, kurios mokytojai nori tobulėti, bendruomenei – mokyklos komandai.

Mini mokymų temos

 • Dalykų ryšiai ir integracija.
 • Mokytojo veiklos planavimas.
 • Pamokos struktūros kokybė.
 • Mokymosi nuostatos, būdai ir išmokimo stebėjimas.
 • Mokymasis bendradarbiaujant.
 • Mokymosi veiklos diferencijavimas.
 • Vertinimas ugdant.
 • Pagalba mokantis.
 • Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas.
 • Gabių ir talentingų vaikų ugdymas.

(Paraiškoje pirmenybės tvarka reikės nurodyti mokymų temas, kai 1 reiškia aktualiausią, o 10 – mažiausiai aktualią)

Mokymų trukmė – 3 dienos, 24 akademinės valandos (18 kontaktinių akademinių valandų, o 6 akademinės valandos skirtos konsultavimuisi).

Mokymų vieta – gali būti Jūsų mokykla (mokyklai tereikės pasirūpinti patalpa, kurioje vyks mokymai, ir įranga, reikalinga mokymams). Minėtomis temomis mokymai bus vykdomi 60 Lietuvos mokyklų.

Mokymų laikas derinamas su atrinktomis dalyvauti mini mokymuose mokyklomis.

Kas gali dalyvauti mini mokymuose:

 • mini mokymuose gali dalyvauti pradinio, pagrindinio ir / ar vidurinio ugdymo programas vykdančios bendrojo ugdymo mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos;
 • pirmenybė teikiama nedidelėms mokykloms, turinčioms ne daugiau kaip 300 mokinių (bet atrankoje gali dalyvauti visos mokyklos), ir mokykloms, anksčiau nedalyvavusioms mini mokymuose;
 • ne mažesnę nei aštuonių asmenų mokyklos komandą, kuri ketina mokytis mini mokymuose, turėtų sudaryti ne aukštesnę kaip vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją turintys pedagogai, taip pat į mokyklos komandą turi būti įtrauktas bent vienas mokyklos administracijos atstovas;
 • mokykla paraiškoje savo dalyvavimą nurodytos temos mini mokymuose turi grįsti mokykloje atlikto vertinimo / įsivertinimo išvadomis; taip pat paraiškoje turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių mokykloje stokojama galimybių tobulinti pedagogų kvalifikaciją ir kodėl mokyklos komanda neturėjo galimybių tobulintis;
 • dalyvauti gali mokyklos komanda, kuri sutinka, kad per mokymus būtų filmuojama / fotografuojama (esant reikalui, metodiniais tikslais), leidžia savo atvaizdą skelbti viešai (visuomenės informavimo priemonėse), taip pat sutinka, kad filmuojant būtų papildomai diskutuojama ir / arba kalbama metodiniais klausimais.

Paraiškų teikimas

Mokyklos, pageidaujančios dalyvauti mini mokymuose, turi:

 • užpildyti paraišką internete: http://www.ugdymas.upc.smm.lt/anketa/?minimokymai (turi būti paskirtas atsakingas už paraiškos pateikimą administracijos atstovas);
 • užpildytą paraišką atsispausdinti ir pasirašytą atsiųsti skenuotą elektroninio pašto adresu rasa.savareikaite@upc.smm.lt arba originalą pateikti toliau nurodytu adresu;
 • paraiškas pateikti iki 2013 m. sausio 11 d. Jei paraiška siunčiama paštu, ant voko turi būti pašto žyma, rodanti, kad paraiška išsiųsta iki UPC nurodyto termino pabaigos.

Atrankos vykdymas

Atranką į mokymus vykdo Ugdymo plėtotės centras.

Sprendimas dėl atrankos rezultatų priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo nurodyto paraiškų pateikimo termino pabaigos. Apie atrankos rezultatus Ugdymo plėtotės centras per 10 darbo dienų po atrankos įvykdymo informuoja tas mokyklas, kurios atrinktos dalyvauti mokymuose. Neatrinktos mokyklos atskirai nebus informuojamos.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos suteiks:
Rasa Šavareikaitė,
Ugdymo plėtotės centro
projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ veiklos vadovė

M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius
Tel. (8 5) 277 2195 (darbo)
Tel. 8 604 05 408 (mob.)

 

 
Informacija atnaujinta 2012-12-10 01:00:00