PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (II ETAPAS)


Patikslintas kvietimas registruotis į mokymus mokytojų asociacijoms

Atkreipiame dėmesį, kad yra patikslinti reikalavimai ketinantiems dalyvauti mokymuose mokytojų asociacijų atstovams.

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia mokytojų asociacijų atstovų atranką į mokymus. Mokytojų asociacijų atstovų mokymų tikslas – stiprinti mokytojų asociacijas, rekomenduojant įgyti skirtingas kompetencijas (strateginio valdymo, projektų valdymo, žmogiškųjų išteklių, finansų valdymo, viešųjų ryšių bei švietimo politikos). Kiekviena asociacija, kaip komanda, įgis kompetencijų iš visų minėtų sričių.

Tuo tikslu mokytojų asociacijos kviečiamos teikti penkių asmenų komandas, kurios kiekvienas narys pasirinktinai dalyvautų vienoje iš šių mokymų programų:

„Strateginis valdymas“
– skirta padėti mokytojų asociacijų nariams suprasti strateginio planavimo svarbą. Įgytos kompetencijos leis ne tik patobulinti strateginio planavimo ir valdymo įgūdžius, bet ir planuoti savo veiklą esamos švietimo politikos kontekste.
„Projektų valdymas“
– skirta padėti mokytojų asociacijų nariams įgyti gebėjimų efektyviai valdyti projektus. Šie gebėjimai jiems bus svarbūs kuriant naujus ar įsiliejant į esamus švietimo sistemos projektus.
„Žmogiškieji ištekliai“
– skirta padėti mokytojų asociacijų nariams suprasti žmogiškųjų išteklių svarbą asociacijoje, suteikti koordinuotą požiūrį į žmonių valdymą, jo sistemos elementus. Taip pat pademonstruoti, kaip žmogiškieji ištekliai ir jų valdymas siejasi su projektine veikla, kurios sėkmės faktorius yra galintys organizacijoje laisvai atsiskleisti, kūrybingi, tinkamai paskirstyti ir motyvuoti žmonės.
„Finansų valdymas“
– skirta padėti mokymų dalyviams suvokti finansų valdymo svarbą, tobulinti kvalifikaciją planuojant, prognozuojant ir kontroliuojant finansinių išteklių naudojimą. Mokymų metu bus mokoma efektyviai tvarkyti asociacijos finansus, analizuoti ūkinius procesus bei veiklos rezultatus.
„Viešieji ryšiai“
– leis mokymų dalyviams sužinoti, kas yra viešieji ryšiai, ir susipažinti su viešųjų ryšių organizavimo priemonėmis, įvairiais informacijos sklaidos metodais bei informacijos sklaidos kanalais ir jų naudojimu.

Papildomai mokytojų asociacijų atstovams, ypač jų vadovams, rekomenduojame dalyvauti mokymuose „Švietimo politika“. Kiekvienas asmuo kviečiamas dalyvauti 1 ar 2 mokymų programose.

„Švietimo politika“
– mokymai skirti supažindinti dalyvius su švietimo politikos procesais, tendencijomis ir vykstančiais pokyčiais. Mokymuose bus pristatyti svarbiausi švietimą reglamentuojantys teisės aktai, jų inicijavimo ir atnaujinimo būdai, ugdymo turinio formavimo ir mokyklų valdymo principai, pristatoma mokinio krepšelio struktūra ir kitos finansavimo galimybės. Visa tai dalyviams suformuos aiškesnį švietimo politikos procesų supratimą. Dalyviai, išklausę šią programą, suvoks asociacijos vaidmenį prisidedant prie pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, atestacijos, bendrojo ugdymo programų įgyvendinimo ir kt.

Mokymų laikas ir vieta – konkretus mokymų laikas ir vieta bus tikslinami. Mokymus planuojama organizuoti 2013 metais, atsižvelgiant į mokslo metų sezoninį pobūdį, Kauno apskrityje. Mokymai apmokami iš Europos socialinio fondo lėšų.

Mokymų trukmė – vienų mokymų trukmė: trys nepertraukiamos dienos po 6 akademines valandas (iš viso 18 akademinių valandų).

Reikalavimai mokytojų asociacijų atstovams, ketinantiems dalyvauti mokymuose:
• pareiškėjas turi būti bent vienos mokytojų asociacijos narys;
• pareiškėjas turi būti motyvuotas dalyvauti mokymuose ir pateikti argumentus;
• mokymuose gali dalyvauti tik mokytojų asociacijų nurodyti asmenys.

Registracija į mokymus:
• Mokytojų asociacija oficialiu raštu pateikia penkių rekomenduojamų dalyvauti mokymuose asociacijos narių sąrašą, pasirašytą mokytojų asociacijos vadovo ar įgalioto asmens.
• Atsižvelgiant į tai, kad, esant galimybei, iš vienos mokytojų asociacijos gali būti pakviesti dalyvauti daugiau nei penki asmenys, mokytojų asociacija gali papildomai nurodyti dar po vieną mokytojų asociacijos narį į kiekvieną mokymų programą.
• Mokytojų asociacija turi teisę pateikti mažiau nei penkis atstovus dalyvauti mokymuose.
Iki 2013 m. sausio 25 d. pateikiamas skenuotas raštas elektroniniu paštu rita.baskiene@upc.smm.lt arba originalas nurodytu adresu (galioja pašto žyma, rodanti, kad paraiška išsiųsta iki nurodyto termino pabaigos).
• Kiekvienas rašte įrašytas mokytojų asociacijos narys privalo užpildyti paraišką internete (registracijos anketa ), išsispausdinti ją, pasirašyti ir iki 2013 m. sausio 25 d. išsiųsti skenuotą paraišką elektroniniu paštu rita.baskiene@upc.smm.lt arba jos originalą nurodytu adresu (galioja pašto žyma, rodanti, kad paraiška išsiųsta iki nurodyto termino pabaigos).

Atranką į mokymus vykdo Ugdymo plėtotės centras.
Apie atrankos rezultatus Ugdymo plėtotės centras per 15 darbo dienų po atrankos įvykdymo informuoja tuos pareiškėjus, kurie atrinkti dalyvauti mokymuose. Neatrinkti pareiškėjai atskirai nebus informuojami.
Maloniai kviečiame dalyvauti.

Adresas:
Ritai Baškienei
Projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“
Ugdymo plėtotės centras
M. Katkaus g. 44
LT-09217 Vilnius
Tel. +370 5 277 2181 (darbo)
Tel. +370 676 414 04 (mob.)
Faksas +370 5 277 2181

Sonata Chranovskienė
Ugdymo plėtotės centro projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“
viešinimo specialistė

 

 
Informacija atnaujinta 2013-01-22 01:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.