PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (II ETAPAS)


Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų (profesinio mokymo įstaigų) vadovų mokymuose

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia atranką į bendrojo ugdymo mokyklų vadovų mokymus.

Bendrojo ugdymo mokyklų vadovų mokymų tikslas – stiprinti mokyklų vadovų kompetencijas, susijusias su ugdymo turinio įgyvendinimu. Sėkmingai įgyvendinant ugdymo turinį kiekvienam mokiniui sukuriamos galimybės tapti brandžia asmenybe, įgyti kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

Mokymuose atrinkti dalyviai įgis žinių, kurios padės tobulinti ugdymo turinį ir jo įgyvendinimo procesą.
Mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 5 mokymų moduliai:

 • ugdymo turinio planavimas;

  Modulis „Ugdymo turinio planavimas“ parengtas siekiant stiprinti vadybines kompetencijas, susijusias su ugdymo turinio planavimu. Mokymuose bus nagrinėjamas ilgalaikių ir trumpalaikių planų rengimas – jų reikšmė, nauda ir paskirtis, pamokos planavimo ypatybės; aptariamas mokytojų bendradarbiavimas planuojant ugdymo turinį. Taip pat dalyviams bus pateikta įvairių praktinių patarimų bei konkrečių gerosios patirties pavyzdžių, kaip ugdymo turinio planavimas organizuojamas mokyklose.

 • vertinimas ugdymo procese;

  Modulis „Vertinimas ugdymo procese“ parengtas siekiant supažindinti su veikiančiomis mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemomis mokykloje. Mokymuose bus kalbama apie mokinių motyvaciją, pasiekimų ir pažangos vertinimą. Taip pat bus aptariamos vertinimo strategijos ir tikslai, supažindinama su mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema: vertinimo metu kaupiama informacija, jos fiksavimu ir naudojimu (mokinys; mokytojas; tėvai; grupė mokytojų, dirbančių vienoje klasėje; mokyklos metodikos taryba; mokytojų taryba).

 • mokymo ir mokymosi priemonės ugdyme;

  Modulis „Mokymo ir mokymosi priemonės ugdyme“ parengtas siekiant aptarti mokymo ir mokymo(si) priemonių įvairovę bei pateikti rekomendacijas, kaip jas atsirinkti organizuojant ugdymo procesą. Mokymuose bus nagrinėjamas pamokos planavimas, pasiruošimas pamokai, skaitmeninių mokymo priemonių (planšetinių kompiuterių) naudojimas ugdymo procese bei aptariamos įvairios mokymo(si) aplinkos ir netradicinės pamokos.

 • mokytojų kvalifikacijos tobulinimas(is);

  Modulis „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas(is)“ parengtas siekiant aptarti kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimą, apsvarstyti, kaip ir kokius kvalifikacijos tobulinim o renginius rekomenduoti mokytojams. Mokymų metu bus diskutuojama, kokia pamoka yra gera, kaip stebėti, vertinti ir aptarti pamokas. Taip pat bus aptariamas mokytojų metodinės grupės vaidmuo mokytojų mokymui(si) mokykloje bei mokymasis ne darbo vietoje: kvalifikaciniai renginiai, renginiai, neteikiantys formalios kvalifikacijos.

 • tėvų į(si)traukimas į mokinių ugdymą.

  Modulis „Tėvų į(si)traukimas į mokinių ugdymą“ parengtas siekiant supažindinti ir aptarti tėvų bendruomenių kūrimo bei veikiančios tėvų savivaldos mokyklose patirtį ir pavyzdžius bei tėvų į(si)traukimo į mokinių ugdymą būdus. Mokymuose bus aptartos priemonės ir būdai, padedantys skatinti tėvus bendradarbiauti su mokykla. Taip pat bus svarstoma, kokie veiksniai skatina arba slopina tėvų į(si)traukimą į vaikų ugdymą, aptariamas tėvų į(si)traukimo į vaikų mokymąsi poveikis, tėvų į(si)traukimo į vaikų ugdymą būdai, pateikiamos sėkmingos tėvų bendruomenių kūrimo patirtys bei sėkmingai veikiančios tėvų savivaldos mokyklose pavyzdžiai.

Mokymuose kviečiami dalyvauti mokyklų direktoriai (jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai), dirbantys bendrojo ugdymo mokyklose ar profesinio mokymo įstaigose (vykdančiose bendrojo ugdymo programas).

Pirmenybė dalyvauti mokymuose teikiama mokymo įstaigų vadovams, t. y. mokyklų direktoriams. Taip pat mokymo įstaigų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojantiems skyrių vedėjams, dirbantiems 1–3 metus.

Kiekvieno modulio mokymų trukmė – 16 akademinių valandų (dvi nepertraukiamos dienos po 8 akad. val.).

Mokymų vieta ir laikas – mokymų vieta ir laikas bus patikslinti. Mokymus planuojama organizuoti 2013 metų pavasarį ir rudenį. Mokymai apmokami iš Europos socialinio fondo lėšų.

Mokymų dalyviai įsipareigoja:

 • dalyvauti dviejuose mokymų moduliuose;
 • mokymų metu dalyviai sutinka, kad per mokymus būtų filmuojama / fotografuojama (esant reikalui, metodiniais tikslais), leidžia savo atvaizdą skelbti viešai (visuomenės informavimo priemonėse), taip pat sutinka, kad būtų filmuojama papildomai diskutuojant ir / arba kalbantis metodiniais klausimais.

Paraiškų teikimas

Dalyvauti mokymuose norintys mokyklų direktoriai (jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojantys skyrių vedėjai) turi:

 • užpildyti paraišką internete http://www.ugdymas.upc.smm.lt/anketa/?vadovai;
 • pildydami paraišką pretendentai turi pasirinkti ir prioriteto tvarka išdėstyti ne mažiau kaip tris mokymų modulius;
 • užpildytą paraišką atsispausdinti, pasirašyti ir atsiųsti skenuotą elektroniniu paštu edita.linkeviciute@upc.smm.lt arba originalą pateikti toliau nurodytu adresu;
 • paraiškas pateikti iki 2013 m. vasario 15 d., jei paraiška siunčiama paštu, ant voko turi būti pašto žyma, rodanti, kad paraiška išsiųsta iki vasario 15 d.;
 • kiekvienas atranką sėkmingai praėjęs pareiškėjas bus pakviestas dalyvauti dviejuose mokymuose, parinktuose pagal pateiktą reitingą ir anketų vertinimo rezultatus.

Atrankos vykdymas

Atranką į mokymus vykdo Ugdymo plėtotės centras.
Sprendimas dėl atrankos rezultatų priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo nurodyto paraiškų pateikimo termino pabaigos. Apie atrankos rezultatus Ugdymo plėtotės centras per 10 darbo dienų po atrankos įvykdymo informuoja tuos mokyklų vadovus, kurie atrinkti dalyvauti mokymuose. Neatrinkti vadovai atskirai neinformuojami.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos suteiks:
Edita Linkevičiūtė,
Ugdymo plėtotės centro
projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ veiklos vadovė.

M. Katkaus g. 44, 109 kab.
09217 Vilnius
Tel. (8 5)  210 98 29 (darbo)
Tel. 8 620 35 696 (mob.)

Viktorija Kneižytė
Ugdymo plėtotės centro projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“
viešinimo specialistė

 

 
Informacija atnaujinta 2013-01-22 01:00:00