PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (II ETAPAS)


Pratęsta pedagogų atranka į ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo stažuotes

Ilgalaikės stažuotės – pedagogo kvalifikacijos tobulinimo forma, siekiant praktinio darbo sąlygomis kitoje įstaigoje individualiai išbandyti praktinį patyrimą, įgyti naujų ar tobulinti turimas kompetencijas. Stažuotės laikotarpiu pedagogas nedirba savo pagrindinėje darbovietėje, tačiau jam išlaikomos visos socialinės garantijos, atostogų laikas ir darbo vieta bei mokama stipendija.

Ugdymo plėtotės centras (UPC) vykdo Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“, kodas VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-010. Įgyvendinant projektą bus išbandomos ilgalaikės stažuotės pedagogams (toliau – stažuotės).

Reikalavimai

Dalyvauti stažuotėse kviečiami ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo pedagogai, turintys ne mažesnę kaip 8 metų pedagoginio darbo patirtį.

Stažuočių trukmė

6 mėn., nuo 2013 m. vasario 1 d.

Pateikiami dokumentai:

Paraiška turi būti pasirašyta pretenduojančio asmens (kandidato). Kandidatas gali pretenduoti daugiau negu į vieną stažuotės vietą.

Paraiškas galima pateikti iki 2013 m. sausio 4 d.

Paraiška ir kiti dokumentai gali būti pateikiami šiais būdais:

  • atsiunčiant užpildytą paraišką elektroniniu paštu vilma.jankuniene@upc.smm.lt;
  • atsiunčiant užpildytą paraišką registruotu laišku (su pašto žyma, rodančia, kad laiškas, išsiųstas iki termino, nurodyto skelbime apie atranką UPC interneto svetainėje (www.upc.smm.lt) šiuo adresu:

Ugdymo plėtotės centras
M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius

Rezultatų paskelbimas
Atrinktų kandidatų sąrašas bus skelbiamas 2013 m. sausio mėn. UPC interneto svetainėje (www.upc.smm.lt).

Stažuočių tipai:

  • kompetencijų tobulinimas Lietuvos švietimo, mokslo, kultūros įstaigose / švietimo projektuose;
  • metodinių priemonių ir vadovėlių rengimas;
  • universitetinės studijos;
  • kompetencijų tobulinimas užsienio švietimo, mokslo ir kultūros institucijose.

1. Lietuvos švietimo, mokslo, kultūros įstaigose / švietimo projektuose

Stažuotės forma, kai tam skirtą su darbdaviu ir priimančia institucija formaliai sutartą laikotarpį, įteisintą stažuotės sutartimi ir patvirtintą stažuotės programa, priimančios institucijos sutikimu priimamas stažuotojas, kuris visapusiškai susipažįsta su stažuotės institucija ir dirba (stebi, asistuoja arba dirba savarankiškai), vadovaujamas ir prižiūrimas stažuotojo vadovo. Stažuotojas pasirenka švietimo, mokslo, kultūros įstaigą arba švietimo projektą, siekdamas įvaldyti būtiniausius praktiniam darbui reikalingus įgūdžius ir gebėjimus, patobulinti turimus ar įgyti naujų darbo metodų ar metodikų, praktinių kompetencijų, įvaldyti edukologijos ar kitų mokslų, meno, kultūros sisteminio valdymo naujoves ar technologinius ir gamybos procesus. Baigęs stažuotę stažuotojas atnaujina (parengia) pedagogo profesinės kompetencijos aplanką.

Pedagogai gali pretenduoti į stažuotės vietą Lietuvos institucijose ir švietimo projektuose. Stažuočių vietų sąrašas su reikalavimais stažuotojams.

Pasirinkę stažuotės vietą(-as), išsamų stažuotės vietos aprašymą ir stažuotės sąlygas galite gauti parašę elektroniniu paštu vilma.jankuniene@upc.smm.lt. Pretenduojantieji į šio tipo stažuotę turi užpildyti paraišką stažuotės vietai užimti, pridėti CV, motyvacinį laišką ir darbdavio sutikimą. Jei pedagogas savarankiškai susirado stažuotės vietą, tada papildomai reikia pateikti užpildytą stažuotės paraišką. stažuotės vietos paraiška.

2. Metodinių priemonių ir vadovėlių rengimas

Stažuotės forma, per kurią vyksta savarankiškas stažuotojo vadovo vadovaujamas pedagogo nuolatinis mokymasis, praktinės studijos, tam skirtą, su darbdaviu formaliai sutartą ir įteisintą iki vienų metų laikotarpį, kuomet pedagogas renka, studijuoja mokslinę-metodinę medžiagą, atlieka mokslinius tyrimus, juos apibendrina, rengia metodinę(-es) priemonę(-es) ar vadovėlį(-ius). Baigus stažuotę stažuotojo parengtas vadovėlis ar metodinė priemonė (skaitmeniniu formatu) yra prilyginama stažuotės rezultatui. Metodinių priemonių ar vadovėlių autorių teisės perleidžiamos UPC. Pretenduojantysis į šio tipo stažuotę turi užpildyti paraišką stažuotės vietai užimti, pridėti CV ir užpildyti metodinės priemonės / vadovėlio rengimo planą, pateikti darbdavio sutikimo formą. Pedagogai gali pretenduoti rengti metodines priemones pagal UPC pateiktas temas ( temos metodinėms priemonėms), taip pat gali siūlyti ir savo temas.

3. Universitetinės studijos

Stažuotės forma, kai tam skirtą su darbdaviu sutartą ir įteisintą laikotarpį suteikiama galimybė pedagogui kaip klausytojui studijuoti aukštojoje universitetinėje mokykloje (atskirais atvejais – kaip studentui) pagal pasirinktą studijų programos dalį (modulį) ar programą, siekiant įgyti naujų arba atnaujinti turimas žinias, įgyti tiriamojo darbo gebėjimų išklausant bei atsiskaitant už studijų modulį, studijų programos dalį ar visą studijų programą (pirmenybė teikiama ištęstinėms II studijų pakopos studijoms). Stažuotės rezultatas – gautas kvalifikacijos tobulinimo, modulio baigimo pažymėjimas, akademinė pažyma ar, baigus studijas, studijų programos baigimo diplomas. Universitetinių studijų trukmė skaičiuojama vadovaujantis nuostata, kad pusės metų studijų 800 valandų atitinka 30 kreditų. Pretenduojantysis į šio tipo stažuotę turi užpildyti paraišką stažuotės vietai užimti, pridėti CV ir užpildyti studijų universitete planą-grafiką, darbdavio sutikimo formą.

4. Stažuotės užsienio švietimo, mokslo ir kultūros įstaigose, įmonėse

Stažuotės forma, kai tam skirtą su darbdaviu ir priimančia institucija formaliai sutartą laikotarpį, įteisintą stažuotės sutartimi ir patvirtintą stažuotės programa, priimančios institucijos sutikimu priimamas stažuotojas, kuris visapusiškai susipažįsta su stažuotės institucija ir dirba (stebi, asistuoja arba dirba savarankiškai), vadovaujamas ir prižiūrimas stažuotojo vadovo. Stažuotojas pasirenka užsienio švietimo, mokslo, kultūros įstaigą arba švietimo projektą, siekdamas įvaldyti būtiniausius praktiniam darbui reikalingus įgūdžius ir gebėjimus, patobulinti turimus ar įgyti naujų darbo metodų ar metodikų, praktinių kompetencijų, įvaldyti edukologijos ar kitų mokslų, meno, kultūros sisteminio valdymo naujoves ar technologinius ir gamybos procesus. Baigęs stažuotę stažuotojas atnaujina (parengia) pedagogo profesinės kompetencijos aplanką.

Jei planuojate stažuotis užsienyje, pateikite užpildytą stažuotės paraišką ( stažuotės vietos paraiška anglų kalba) ir stažuotės institucijos sutikimą Užsienio institucijas, kuriose būtų galima stažuotis, reikėtų susirasti savarankiškai. Stažuotė gali vykti tose užsienio švietimo, mokslo, kultūros įstaigose, kurios turi originalios, vertingos švietimui patirties, technologijų (know how) ar metodikų, gali suteikti stažuotei tinkamo, aktualaus pedagogų kvalifikacijos tobulinimo / pedagoginės veiklos turinio, kuris sudarytų galimybes pedagogams tobulinti turimas ir įgyti naujų dalykinių, didaktinių, socialinių kompetencijų, kartu užtikrinant dermę tarp stažuotės institucijos ir stažuotojo poreikių.

Stipendija

Per stažuotę stažuotojams iš projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ lėšų bus mokamos stipendijos. Stipendijų dydis skirsis (priklausomai nuo to, ar asmuo stažuosis kitame mieste negu yra jo darbovietė, nuo stažuotės formos ir kt.) ir bus derinama individualiai prieš pasirašant stažuotės sutartį. Stažuotojui planuojama išmokėti apie 1750 Lt dydžio stipendiją (preliminari mėnesinė suma „į rankas“), jeigu stažuotė vyksta darbdavio savivaldybės teritorijoje, ir apie 2200 Lt, jeigu stažuotė vyksta ne darbdavio savivaldybės teritorijoje. Pasirinkus universitetines studijas, bus išmokama studijų dalinė kompensacija už 30 kreditų iki 5520 Lt.

Stažuotojo darbdavio įsipareigojimai:

  • sudaryti visas sąlygas pedagogui dalyvauti stažuotėje;
  • išmokėti stipendiją, darbuotojo ir darbdavio mokėtinus mokesčius iš projekto lėšų;
  • išsaugoti besistažuojančiajam darbo vietą per visą stažuotę;
  • užtikrinti, kad po stažuotės rezultatai būtų veiksmingai panaudoti mokyklos veiklose.

Kita informacija

2013 m. sausio mėn. pradžioje bus organizuojami atrankos pokalbiai su stažuočių institucijų atstovais ir kandidatais. Iki stažuotės sutarties pasirašymo atrinkti kandidatai su stažuotojo vadovu sudarys detalią stažuotės programą. Joje bus numatytos stažuotės veiklos ir užduotys. Stažuotės sutartis bus pasirašoma su stažuotės institucija, stažuotoju, siunčiančiąja organizacija (stažuotojo darbdaviu) ir Ugdymo plėtotės centru.

Stažuotės institucija įsipareigoja užtikrinti visam stažuotės laikotarpiui veiklas ir užduotis 36 val. per savaitę, taip pat sudaryti sąlygas stažuotojui dalyvauti stažuotės įmonės arba projekto organizuojamuose renginiuose. Stažuotės metu stažuotojui turi būti skiriamas laikas pedagogo profesinės kompetencijos aplankui rengti, savianalizei, metodinei literatūrai skaityti, konsultacijoms ir kt. (ne mažiau kaip 10 proc. dienos).

Jei pedagogas dirba dviejose ir daugiau švietimo įstaigų, prieš pasirašant stažuotės sutartį reikia pateikti darbdavio sutikimą iš tų švietimo įstaigų, kuriose stažuodamasis jis neatliks darbo funkcijų. Jei gauti sutikimai leidžia numatyti, kad stažuotojas galės įgyvendinti stažuotės programą, tai su tomis švietimo įstaigomis sudaromos stažuotės sutartys, stažuotės stipendijos pervedimus kartu su visais iš to kylančiais teisiniais padariniais numatant pirmaeilių pareigų stažuotojo darbdaviui.

Stažuotės stebėsena

UPC paskirtas atstovas atlieka pedagogo stažuotės stebėseną, palaiko nuolatinį ryšį su stažuotoju, stažuotės institucijos paskirtu vadovu, prireikus vizituoja stažuotės vietą.

Jei turite klausimų, į juos atsakys
projekto veiklų vadovė
Vilma Venta Jankūnienė,
tel. 8 629 84 653,
el. p. vilma.jankuniene@upc.smm.lt

 

 
Informacija atnaujinta 2012-12-19 01:00:00