PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (II ETAPAS)


Kviečiame pedagogus registruotis į trumpąsias stažuotes Lietuvoje

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, pradeda atranką į trumpąsias stažuotes Lietuvoje. Kviečiame pedagogus išbandyti šią naują mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo formą.

Pagrindinis stažuočių Lietuvoje tikslas – suteikti galimybę mokytojams stažuotojams susipažinti su kitų mokyklų ir mokytojų, ekspertų, kurie rengia mokymo priemones, dalyvauja projektuose, gerąja patirtimi. Įgyta patirtis stažuočių dalyviams suteiks naujų idėjų, kaip tobulinti pamokų planavimą, mokinių pasiekimų vertinimą, IKT panaudojimą ugdyme ir kitą pedagoginę veiklą. Stažuotėse dalyvaus 50 pedagogų.

Stažuočių programų sąrašas

Stažuotės laikas ir vieta. Stažuotės bus organizuojamos 2014 m. vasario–birželio, rugsėjo–spalio mėn. pagal stažuotojo pasirinktą programą. Stažuotės laikas kiekvienam stažuotojui bus derinamas su stažuotės programą vykdančia mokykla.

Stažuotės trukmė. Stažuotės Lietuvoje trukmė yra 5 dienos (iš viso – 40 akademinių valandų).

Kelionės į stažuotę, maitinimo, apgyvendinimo išlaidos apmokamos Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

Reikalavimai paraiškos teikėjams:

  • paraiškas gali teikti mokytojai, dirbantys pagal bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas. Paraiškas gali teikti ir tie asmenys, kurie dalyvavo stažuotėse projekto I etape, t. y. 2010–2011 m.;
  • pareiškėjas turi būti motyvuotas dalyvauti stažuotėje ir paraiškoje aiškiai suformuluoti esminius savo dalyvavimo motyvus;
  • pareiškėjas turi įsipareigoti dalyvauti trumpojoje stažuotėje visas 5 dienas.

Paraiškų teikimas:

  • asmenys, pageidaujantys dalyvauti stažuotėse Lietuvoje, turi užpildyti paraišką internete http://www.ugdymas.upc.smm.lt/anketa/?trumpalaikes;
  • užpildytą paraišką atspausdinti ir pasirašytą atsiųsti skenuotą elektroniniu paštu roma.sausaitiene@upc.smm.lt arba originalą pateikti toliau nurodytu adresu;
  • paraiškos turi būti pateiktos iki 2014 m. sausio 17 d.;
  • jei paraiška siunčiama paštu, ant voko turi būti pašto žyma, rodanti, kad paraiška išsiųsta iki 2014 m. sausio 17 d.

Stažuočių dalyviai sutinka:

  • dalyvauti 5 dienų trukmės stažuotėje, kuri vykdoma programą pateikusioje mokykloje;
  • kad per stažuotę būtų filmuojama / fotografuojama (esant reikalui, metodiniais tikslais), kad jų atvaizdas būtų skelbiamas viešai (visuomenės informavimo priemonėse), taip pat, kad būtų filmuojama papildomai diskutuojant ir / arba kalbantis metodiniais klausimais.

Atrankos vykdymas

Atranką į mokymus vykdo Ugdymo plėtotės centras.
Apie atrankos rezultatus Ugdymo plėtotės centras per 15 darbo dienų po atrankos įvykdymo informuos tuos pareiškėjus, kurie atrinkti dalyvauti stažuotėse.
Neatrinktus pareiškėjus taip pat informuosime.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Stažuočių programų sąrašas

Daugiau informacijos suteiks:
Roma Sausaitienė
Ugdymo plėtotės centro
projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“
trumposios stažuotės Lietuvoje veiklos vadovė

M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius
Tel. (8 5)  277 2840

 

 
Informacija atnaujinta 2013-12-19 13:06:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.