PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (II ETAPAS)


Mokytojo TV – Reportažai

Reportažai
Nuolatinio mokymosi kelyje: Projekto patirtys 2014 metai
2014-09-19
Ugdymo plėtotės centras nuo 2012 m. gegužės 23 d. vykdo projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“. Reportaže projekto rezultatus pristato Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis ir projekto vadovė Rasa Šavareikaitė.
Projektas skirtas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo procesui gerinti: sukurtas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo karjeros modelis, išbandytos švietimo inovacijos, naujos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formos. Sukurta „Mokytojo televizija“, fiksavusi projekto renginius ir rengusi mokomuosius filmus bei reportažus.
Projekte atsižvelgta į pedagogų kvalifikacijos tobulinimo aktualijas, sudarytos galimybės mokytojams dalyvauti pedagogų savivertės didinimo mokymuose, vyko renginiai švietimo institucijų vadovams ir asociacijų nariams. Pedagogams renginius vedė Lietuvos ir užsienio ekspertai. Lietuvos mokyklų pedagogai turėjo galimybę išvykti į užsienio šalis tobulinti savo kvalifikaciją.
Projekto mokymuose jau sudalyvavo apie 9 tūkst. pedagogų.
Metodinės dienos „Mokinių mokymo(si) pasiekimų geriminas"
2014-09-01
2014 m. rugpjūčio 25–28 dienomis Vilniuje vyko metodinės dienos „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“, skirtos savivaldybių mokytojų metodinių būrelių pirmininkams. Renginio tikslas – kartu ieškoti sprendimų, kaip gerinti mokinių pasiekimus, aptarti brandos egzaminų ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatus, pasidalinti patirtimi apie metodinių būrelių veiklą ir numatyti tolesnes veiklos gaires.
Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja dr. Loreta Žadeikaitė ir Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis aptarė bendras švietimo tendencijas, naujoves ir laukiančius išbandymus.
ŠMM Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento direktorius dr. Saulius Zybartas pabrėžė, kad siekiant ugdymo kokybės svarbu atsižvelgti į kiekvieną mokinį, atskleisti jų gebėjimus ir lavinti juos, skatinti mokinio ir mokytojo bendradarbiavimą, pripažinti neformaliuoju būdu įgyjamas kompetencijas, ugdyti žinių taikymo gebėjimus.
Dr. Elena Motiejūnienė ir Lietuvos edukologijos universiteto profesorė dr. Ona Monkevičienė pristatė Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo projektą.
Nacionalinio egzaminų centro direktorė Saulė Vingelienė kalbėjo apie vertinimo rezultatų panaudojimo galimybes mokinių mokymosi pasiekimams gerinti.
Mokytojų metodinė veikla svarbi siekiant kokybiško darbo: mokytojai turi nuolat tobulinti savo kompetencijas, skleisti gerąją patirti, reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų. Metodinių būrelių pirmininkai turi telkti savo kolegas, supažindinti su ugdymo naujovėmis, skatinti bendrauti ir bendradarbiauti.
Ko dalyviai tikisi iš metodinių dienų? Kiekvienas toks renginys, jų teigimu, yra postūmis ir paskata stengtis, įsivertinti ir tobulinti savo veiklą, pasitvirtinti turimas žinias ir grįžus pasidalyti jomis su kolegomis.
Netradicinės mokymosi aplinkos pedagogams
2014-07-14
Reportaže pristatoma, kaip galima tobulinti, įvairinti ugdymo procesą, semtis naujų idėjų netradicinėje aplinkoje.
2014 m. gegužės 22 d. Trakų švietimo centras organizavo netradicinius mokymus naujai atkurtame prekybiniame laive „Vytinė" Trakuose. Kad ugdymo procesas būtų įdomus ir efektyvus, mokytojams reikia kuo daugiau tą patį procesą tobulinti netradicinėje aplinkoje. Vaizdinė žinia kartais padeda pasiekti geresnių rezultatų negu akademinė. Seminare mokytojai praktiškai išbandė ir sužinojo, kaip vienoje pamokoje galima integruoti tokius dalykus kaip istorija, ekonomika, matematika, geografija. Mokytojai džiaugėsi, sužinoję naujų idėjų, pasisėmę patirties ir pabendravę netradicinėje aplinkoje.
Netradicinės aplinkos kūrimas: pagalba mokiniui ir mokytojui
2014-06-02
2014 m. gegužės 22–23 d. vyko mokymai „Mokymosi aplinkos kūrimas: pagalba mokiniui ir mokytojui“. Šie mokymai skirti mokytojo vadybinei kompetencijai stiprinti. Tai vieni iš „Mokytojo vadybinės kompetencijos tobulinimas“ ir „Mokytojo asmenybės tobulinimas“ sukurtų modulinių programų organizuotų mokymų. Kartais mokytojai susitelkia tik į dalyko dėstymą ir pamiršta apie palankios ugdymui ir kūrybiškos aplinkos kūrimą. Reportaže pasakojama apie mokyklos aplinkos įtaką: kaip svarbu sukurti ugdymui palankią aplinką – ne tik fizinę, bet ir emocinę. Mokymuose pedagogai pasidalijo patirtimi, kokius metodus naudoja kurdami palankią mokymuisi aplinką. Sukurtos situacijos padėjo mokytojams susimąstyti apie aplinkos įtaką.
Pedagogų karjera: galimybės ar iššūkiai
2014-05-26
2014 m. gegužės 14 d. Vilniuje įvyko konferencija „Pedagogų karjera: galimybės ar iššūkiai", kurią rengė projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)". Konferencijoje dalyvavo pedagogai, mokyklų vadovai, švietimo politikai, įvairių švietimo asociacijų, aukštųjų mokyklų, projekto partneriai, kiti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų teikėjai. Konferencijoje buvo pristatyti svarstomi pedagogų karjeros raidos modelį reglamentuojančių dokumentų projektai. Dalyviai turėjo galimybę svarstyti, diskutuoti bei teikti siūlymus dėl dokumentų projektų, išsakyti savo požiūrį apie pedagogo karjeros galimybes, kaip kvalifikacijos tobulinimas prisideda prie mokinių mokymosi rezultatų, apie pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimą ir kt.
Konferencija „Negausių tautų likimai ir švietimas globaliame pasaulyje
2014-04-29
2014 m. balandžio 24–25 d. vyko konferencija „Negausių tautų likimai ir švietimas globaliame pasaulyje", skirta habil. dr. Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms paminėti.
Lietuvių kalbos metodinės medžiagos naudojimo galimybės ugdymo procese
2014-04-25
2014 m. balandžio 8 d. Ugdymo plėtotės centras rengė metodinę dieną savivaldybių lietuvių kalbos metodinių būrelių pirmininkams. Metodinės dienos tikslas buvo supažindinti dalyvius su ugdymo turinio naujovėmis ir aptarti metodinės medžiagos panaudojimo gerinant lietuvių kalbos ugdymo kokybę galimybes.
Neurodidaktikos teikiamos galimybės ugdymui
2014-04-17
2014 m. balandžio 7 d. Ugdymo plėtotės centras Vilniuje rengė metodinę dieną pedagogams tema „Neurodidaktika ugdymo procese". Renginyje mokytojams buvo pristatyti naujausi smegenų veiklos tyrimai ir neurodidaktika paremti mokymo(si) metodai.
Intel mokymai
2014-03-31
2014 m. kovo 24–26 d. vyko „Intel" mokymai. Juose pedagogai mokėsi, kaip kūrybingai naudoti informacines komunikacines technologijas, kuriant projektinius darbus.
Ugdomojo vadovavimo mokymai
2014-03-26
2014 m. kovo 18–19 d. vyko pedagogų ugdomojo vadovavimo mokymai, kurių tikslas - skatinti pedagogų pasitikėjimą, ugdyti mokytojus lyderius (coacherius), kurie vėliau galės dirbti savo kolegų patarėjais.
Fizikos mokytojų stažuotė Šveicarijoje
2014-03-20
2014 m. kovo 9–15 d. vyko trumpalaikė stažuotė fizikos mokytojams Šveicarijoje. Stažuotės tikslas - supažindinti fizikos mokytojus su Europos branduolinių tyrimų organizacija (angliškai - CERN), motyvuoti juos kurti bei taikyti įgytas žinias ir patirtis fizikos pamokose.
Mokymai pedagogams apie saugų internetą
2014-03-20
2014 m. kovo 14 d. vyko saugaus interneto mokymai pedagogams. Mokymuose buvo rengiami saugaus interneto konsultantai. Jie ateityje konsultuos mokytojus saugesnio interneto temomis, skaitys paskaitas savo mokyklos mokytojams, mokiniams ir jų tėvams apie saugų internetą.
Mokytojų asociacijų atstovų stažuotė Vokietijoje
2014-03-12
2014 m. vasario 17–21 d. Vokietijoje vyko stažuotė, kurioje dalyvavo 10 mokytojų asociacijų atstovų. Stažuotės dalyviai susipažino su Vokietijos mokytojų asociacijomis, jų veikla, gerąja patirtimi.
Dvikalbio ugdymo mokymai pedagogams
2014-03-12
2014 m. kovo 4–5 d. vyko dvikalbio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programų pristatymas pedagogams. Reportaže mokymų organizatoriai pasakoja apie organizuojamus mokymus, pedagogai dalijasi patirtimi, kaip jiems sekasi dirbti su vaikais iš mišrių šeimų, pasakoja, ko laukia iš mokymų.
Trumposios stažuotės pedagogams Lietuvoje
2014-03-12
2014 m. kovo 3–7 d. vyko trumpoji stažuotė Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Šios gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė Dalia Valiukonienė pristatė savo mokymo metodą „Mokymasis iš aktualijų", o mokiniai pasidalijo, kodėl jiems patinka šis metodas.
Baigiamoji mokymų stovykla pradedantiesiems pedagogams
2014-03-12
2014 m. kovo 3–7 d. surengta baigiamoji mokymų stovykla pradedantiesiems pedagogams. Stovykloje dalyvavo 30 pradedančiųjų mokytojų ir jų mentorių.
Mini mokymai. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas.
2014-02-20
2014 m. vasario mėn. 17–19 d. vyko mini mokymai tema „Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas“. Mini mokymai – trijų dienų mokymai, susiję su aktualia, kasdienine mokytojo veikla pamokoje.
Saugus internetas mokyklose
2014-02-13
2014 m. vasario 11 d. pasaulis minėjo tarptautinę Saugesnio interneto dieną, kurios tikslas – skatinti vaikus ir jaunimą saugiau ir atsakingiau naudotis interneto technologijomis ir mobiliaisiais įrenginiais bei kuri pozityvų interneto turinį.
Inovatyvių kvalifikacijos tobulinimo formų mugė
2014-02-13
2014 m. vasario 12 d. vyko Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymo mugė, skirta populiarinti naujų metodų pritaikymą. Mugės dalyviai pristatė inovatyvių kvalifikacijos tobulinimo formų (mini mokymų, supervizijos, paramos kolegai modelio ugdomojo vadovavimo, stažuočių Lietuvoje ir užsienyje bei kt.) gerąją patirtį.
Individualus mokymasis su elektroninių knygų skaitytuvu
2014-02-10
Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, pakvietė pedagogus išbandyti naują kvalifikacijos tobulinimo formą -- individualų mokymąsi su elektroniniais knygų skaitytuvais.
Mini mokymai. Tema „Gabių ir talentingų vaikų ugdymas“
2014-01-20
2014 m. sausio mėn. 16–20 d. vyko mini mokymai tema „Gabių ir talentingų vaikų ugdymas“. Mini mokymai – trijų dienų mokymai, susiję su aktualia, kasdienine mokytojo veikla pamokoje.
Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų išbandymas metodinėje laboratorijoje
2014-01-15
2014 m. sausio 14–15 d. vyko projekto vykdytojo ir partnerių darbuotojams skirta metodinė laboratorija. Šioje laboratorijoje švietimo specialistai turėjo galimybę praktiškai išbandyti kelias inovatyvias pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formas, tokias kaip grupinė supervizija, ugdomasis vadovavimas, mini mokymai bei trumposios stažuotės užsienyje ir Lietuvoje.
„Mokykla 2013“: mokytojų kambarys
2013-12-13
Parodoje „Mokykla 2013“ pedagogai, tėveliai ir mokiniai galėjo apsilankyti „Mokytojų kambaryje“. Jame vyko pedagogų susitikimai su švietimo specialistais, įvairūs edukaciniai renginiai, kuriuose buvo galima sužinoti švietimo naujienas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo perspektyvas ir apie artimiausius renginius švietimo bendruomenei.
„Mokykla 2013“: Mokytojo TV
2013-12-13
Parodoje „Mokykla 2013“ buvo pristatyta Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ veikla „Mokytojo televizijos sukūrimas ir palaikymas“.
„Mokykla 2013“: skaitmeninės priemonės ugdymui
2013-12-13
Parodoje „Mokykla 2013“ pedagogams, tėvams ir vaikams buvo pristatytos naujausios technologijos ir skaitmeninės priemonės, skirtos inovatyviam ugdymui(si).
„Mokykla 2013“: kūrybiškumo ugdymas
2013-12-10
Parodoje „Mokykla 2013“ buvo pristatytos pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi galimybės projektuose, siekiant kūrybiško ugdymosi mokyklose.
„Mokykla 2013“: kuo pedagogai domisi parodoje?
2013-12-08
2013 m. gruodžio 6–8 d. vyko paroda „Mokykla 2013“. Šiais metais parodos edukaciniuose renginiuose apsilankė apie 3500 dalyvių.
Projekto partnerių kvalifikacijos tobulinimo mokymai
2013-12-04
2013 m. kovo–gruodžio mėnesiais vyko mokymai projekto vykdytojo ir partnerių darbuotojams pagal 10 kvalifikacijos tobulinimo programų.
Mini mokymai. Tema „Mokymasis bendradarbiaujant”
2013-11-29
2013 m. lapkričio mėn. 27–29 d. vyko mini mokymai tema „Mokymasis bendradarbiaujant“. Mini mokymai – trijų dienų mokymai, susiję su mokytojo veiklos planavimu ir ugdymo proceso organizavimu, tikslingu mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojo bendradarbiavimu, aktyviu mokinių darbu pamokose.
Stažuotė Suomijoje
2013-11-29
2013 m. lapkričio 25–29 d. 12 pedagogų dalyvavo stažuotėje Suomijoje. Mokytojai dalyvavo 3 dienų edukacinėje programoje, kurioje susipažino su šalies pedagogų patirtimi, aktualiomis užsienyje ir Lietuvoje švietimo temomis.
Pradedančiųjų pedagogų mokymų stovykla
2013-11-17
2013 m. lapkričio 11–17 d. vyko pirmoji stovykla pradedantiesiems pedagogams. Stovyklos dalyviai gavo konkrečias užduotis, kurias savarankiškai atliks grįžę į savo mokyklas.
Metodinės dienos švietimo specialistams 2013 m. spalio 28 d.
2013-11-12
Tęsiamas metodinių dienų ciklas, skirtas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo procesą formuojančių ir vykdančių institucijų darbuotojams.
Nauja galimybė tobulėti pradedantiesiems pedagogams
2013-11-11
Reportaže pristatomi pradedančiųjų pedagogų mokymai.
Paramos kolegai modelis – šiuolaikinė kvalifikacijos tobulinimo forma
2013-11-11
Reportaže pristatomas Paramos kolegai (Peer coaching) modelis. Reportaže kalba veiklos „Paramos kolegai (Peer coaching) modelio diegimas“ vadovė Snieguolė Dinapienė, vienas iš programos lektorių dr. Aurimas Marijus Juozaitis, mokymų dalyvės Tatjana Kriliuvienė ir Rita Vaigauskienė.
Mentoriai pradedantiesiems pedagogams
2013-10-31
2013 m. spalio 22–25 ir 28–31 d. vyko pradedančiųjų pedagogų mentorių mokymai, kurių tikslas – padėti pradedantiesiems pedagogams pirmaisiais pedagoginio darbo metais.
Metodinės dienos pedagogams 2013 m. spalio 28–30 d.
2013-10-30
2013 m. spalio 28–30 d. vyko metodinės dienos bendrojo ugdymo mokyklų pedagogams. Europos švietimo bendruomenei aktualias temas pristatė švietimo ekspertai iš Lietuvos, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos.
Mokytojo lyderystė, siekiant kiekvieno mokinio pažangos
2013-10-28
2013 m. spalio 28 d. vyko metodinė diena „Mokytojo lyderystė, siekiant kiekvieno mokinio pažangos“. Renginyje dalyvavo bendrojo ugdymo mokyklų pedagogai pagilino savo supratimą apie mokytojo lyderystę pamokoje, siekiant geresnių mokinių mokymosi rezultatų.
Pedagogų karjeros raidos modelio viešieji svarstymai
2013-10-28
2013 m. spalio 28 d. buvo rengiamos viešosios konsultacijos, kuriose svarstomi pedagogų karjeros raidos modelį detalizuojantys dokumentų projektai.
Ugdymo plėtotės centro renginiai 2013/2014 mokslo metais
2013-09-01
Ugdymo plėtotės centro renginiai šiais mokslo metais.
Sveikinimas, kvietimas bendrauti ir bendradarbiauti
2013-09-01
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio ir Ugdymo plėtotės centro direktoriaus Giedriaus Vaidelio sveikinimai Rugsėjo 1-osios proga.
Kaip sekasi įgyvendinti Etninės kultūros ugdymo bendrąsias programas
2013-09-01
2013 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko Ugdymo plėtotės centro Metodinė diena, skirta etninės kultūros ir etninę kultūrą į ugdymo procese integruojantiems įvairių dalykų mokytojams.
Savivaldybių mokytojų metodinių būrelių pirmininkai aptarė vertinimo naujoves ugdymo procese
2013-08-29
2013 m. rugpjūčio 26–29 dienomis Ugdymo plėtotės centre vyko metodinės dienos savivaldybių dalykų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams „Vertinimas ugdymo procese“.
Nauja patirtis – ilgalaikės pedagogų stažuotės
2013-08-29
Reportaže pristatoma mokytojos Rasos Kaušakienės geroji patirtis, kurią ji įgijo pusę metų stažuodamasi Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose.
Supervizija – nauja kvalifikacijos forma mokytojams
2013-08-29
Reportažas apie grupinę superviziją, kurios tikslas – grupės dinamiką panaudoti siekiant įgyti naujų kompetencijų, plėtoti gebėjimą atpažinti ir spręsti profesinių santykių konfliktus, mokytis bendradarbiavimo kultūros.
Švietimo aktualijų pristatymas projekto partneriams
2013-08-26
2013 m. rugpjūčio 26 d. prasidėjo metodinių dienų ciklas, skirtas projekto vykdytojo ir projekto partnerių darbuotojams.
Švietimo įstaigų vadovų mokymai I modulis „Ugdymo turinio planavimai“
2013-06-13
2013 m. birželio 12–13 d. įvyko mokymų programos I modulio „Ugdymo turinio planavimas“ mokymai, skirti švietimo įstaigų vadovams, siekiantiems gerinti su ugdymo turinio planavimu susijusias kompetencijas.
Renginių habil. dr. Meilės Lukšienės gimimo 100-osioms metinėms paminėti pradžia
2013-04-26
2013 m. balandžio 25–26 d. prasidėjo renginiai, skirti Lietuvos švietimo reformos pradininkės, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narės habil. dr. Meilės Lukšienės gimimo 100-osioms metinėms paminėti.
Konferencija „Regioninė švietimo politika pagalbos mokyklai, mokytojui ir mokiniui link“
2013-04-17
2013 m. balandžio 16–17 d. surengta konferencija „Regioninė švietimo politika: pagalbos mokyklai, mokytojui ir mokiniui link“, kurioje dalyvavo LR švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis, ministerijai pavaldžių institucijų vadovai, savivaldybių švietimo skyrių vedėjai ir švietimo centrų direktoriai.
Mokytojų dalykininkų metodinė diena 2013 m. kovo 27 d.
2013-04-17
Metodinėje dienoje, paskaitą „Galiu kitaip“: mokytojo nauji vaidmenys ir ugdymo turinio pritaikymas įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“ skaitė inkliuzinio ugdymo specialistė Bridget M. Middlemas iš Londono Roeahamptono universiteto.
Mokytojų dalykininkų metodinės dienos 2013 m. kovo 25–27 d.
2013-03-27
2013 m. kovo 25–27d. surengtos pedagogams skirtos metodinės dienos, kuriose pristatytos ugdymo turinio naujovės, IKT panaudojimas ugdymo procese, interaktyvios mokymosi priemonės, netradicinės mokymosi aplinkos.

 

 
Informacija atnaujinta 2017-07-19 15:12:06
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.