PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (III ETAPAS)

Naujienos  | Apie projektą  | Veiklos  | Dokumentai  | Apie mus rašo  | Kontaktai  | Rezultatai

I etapas  | II etapas


Veiklos

Veiklos Nr.

Projekto veiklos pavadinimas

Veiklos aprašymas ir pagrindimas

1.1.1

Ilgalaikių pedagogų stažuočių organizavimas

 

Ilgalaikės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuotės (toliau – stažuotės) bus organizuojamos vadovaujantis per projekto I etapą sukurtu Ilgalaikių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuočių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu (toliau – aprašas). Stažuotėse pedagogams bus sudarytos galimybės tobulinti profesinius gebėjimus, įgyti naujos patirties ir išmokti prisitaikyti kitoje darbinėje aplinkoje.

1.1.1.1

Ilgalaikių pedagogų stažuočių institucijų ir stažuotojų atrankos vykdymas

Siekiant užtikrinti kokybiškas stažuotes, bus organizuojama stažuotės institucijų ir stažuotojų atranka. Atrankos procesas apima tokius veiksmus:

  • pedagogų ir mokyklų informavimą;
  • stažuočių institucijų tinklo kūrimą;
  • pedagogų atrankų į stažuotės institucijas organizavimą ir paraiškų vertinimą;
  • galutinės stažuotės programos derinimą ir sutarčių sudarymą.

Veiklos rezultatas – atrinkta 70 pedagogų dalyvauti ilgalaikėse pedagogų stažuotėse.

 

1.1.1.2

Ilgalaikių stažuočių pedagogams vykdymas

Numatoma projekte išbandyti toliau apibūdinamas Ilgalaikių pedagogų stažuočių formas.

1. Universitetinės studijos.

Stažuotės forma, kai pedagogui suteikiama galimybė kaip klausytojui studijuoti aukštojoje universitetinėje mokykloje (atskirais atvejais kaip studentui) pagal pasirinktus studijų dalykus, studijų programos dalį (modulį) ar programą. Stažuotės rezultatas – gautas kvalifikacijos tobulinimo, modulio baigimo pažymėjimas, akademinė pažyma ar, baigus studijas, studijų programos baigimo diplomas. Universitetinių studijų trukmė – vieni studijų metai, 60 kreditų.

 

2. Metodinių priemonių ir vadovėlių rengimas.

Stažuotės forma, per kurią savarankiškai ar vadovaujant autoriui (moksliniam vadovui) vyksta pedagogo nuolatinis mokymasis, kuomet pedagogas renka, studijuoja mokslinę metodinę medžiagą, atlieka mokslinius tyrimus, juos apibendrina, rengia publikuoti metodinę(-es) priemonę(-es) ar vadovėlį(-ius). Stažuotės trukmė – iki vienų metų. Baigus stažuotę, stažuotojo parengtas arba publikuotas vadovėlis ar metodinė priemonė yra prilyginama stažuotės rezultatui.

 

 

3. Vadovavimas švietimo projektams ar dalyvavimas atskirose jų veiklose.

Stažuotės forma, kai pedagogas vadovauja inicijuojant, kuriant ar įgyvendinant projektą (tam tikro didesnio projekto numatytas veiklas), skirtą švietimui ar ugdymui tobulinti, jų metodiniam, metodologiniam, materialiniam ar technologiniam aprūpinimui, sukurto produkto praktiniam bandymui skirtose veiklose lokaliniu, regioniniu ar nacionaliniu, kitų šalių institucijų, fondų ar tarptautiniu (ES) lygiu. Baigęs stažuotę, stažuotojas atnaujina (parengia) pedagogo profesinės kompetencijos aplanką.

 

4. Stažavimasis Lietuvos švietimo, mokslo, kultūros įstaigoje, įmonėje.

Stažuotės forma, kai pedagogas visapusiškai susipažįsta su stažuotės institucija ir praktikuojasi (stebi, asistuoja ir dirba savarankiškai) vadovaujamas ir prižiūrimas stažuotojo vadovo jį priėmusioje švietimo, mokslo, kultūros įstaigoje, įmonėje, siekdamas įvaldyti būtiniausius praktiniam darbui reikalingus įgūdžius ir gebėjimus, patobulinti turimus ar įgyti  naujų darbo metodų ar metodikų, praktinių kompetencijų, įvaldyti edukologijos ar kitų  mokslų, meno, kultūros, sisteminio valdymo naujoves ar technologinius ir gamybos procesus. Baigęs stažuotę, stažuotojas atnaujina (parengia) pedagogo profesinės kompetencijos aplanką.

 

5. Stažavimasis užsienio švietimo, mokslo, kultūros įstaigoje, įmonėje.

Stažuotės forma, kai pedagogas visapusiškai susipažįsta su stažuotės institucija ir praktikuojasi (stebi, asistuoja ir dirba savarankiškai), vadovaujamas bei prižiūrimas stažuotojo vadovo, pasirinktoje ir jį priėmusioje užsienio šalies (šalių) švietimo, mokslo, kultūros įstaigoje, įmonėje, siekdamas įvaldyti būtiniausius praktiniam darbui reikalingus įgūdžius ir gebėjimus, patobulinti turimas ar įgyti  naujų darbo metodų ar metodikų, praktinių kompetencijų, įvaldyti edukologijos ar kitų  mokslų, meno, kultūros, sisteminio valdymo naujoves ar technologinius ir gamybos procesus.  Baigęs stažuotę, stažuotojas atnaujina (parengia) pedagogo profesinės kompetencijos aplanką.

 

Veiklos rezultatas – 70 pedagogų dalyvavo ilgalaikėse stažuotėse ir gavo kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus.

 

1.1.2

Ilgalaikių pedagogų stažuočių priemonių rinkinio rengimas

Siekiant užtikrinti kokybišką ilgalaikių pedagogų stažuočių įgyvendinimą, bus parengtas priemonių rinkinys, skirtas visoms su stažuote susijusioms šalims.

Priemonių rinkinys ir atskiros jos dalys bus aptartos viešosiose konsultacijose. Planuojama surengti ne mažiau kaip 5 viešąsias konsultacijas.

 

Veiklos rezultatas – parengtas Ilgalaikių pedagogų stažuočių organizavimo priemonių rinkinys.

 

1.2.1

Konsultaciniai renginiai stažuotojus priimančioms institucijoms

Veiklos tikslas – užtikrinti ilgalaikių stažuočių procesų nuoseklumą ir suteikti papildomų žinių stažuotojų vadovams bei institucijų vadovams, kurie kuruoja pedagogus ir skiria kvalifikacijos tobulinimo užduotis per ilgalaikes stažuotes.

 

Veiklos rezultatas – konsultaciniuose renginiuose  apmokyti 45 stažuotojus priimančių institucijų atstovai.

1.2.2

Konsultaciniai renginiai stažuotojams

Veiklos tikslas – užtikrinti ilgalaikių stažuočių procesų nuoseklumą ir suteikti papildomų žinių į stažuotes atrinktiems ir stažuotėse dalyvaujantiems pedagogams.

Planuojama, kad stažuotojai dalyvaus dviejuose konsultaciniuose renginiuose po 16 akademinių valandų. Bus parengta konsultacinių renginių programa kartu su lektoriaus medžiaga.

 

Veiklos rezultatas – konsultaciniuose renginiuose  apmokyta 70 stažuotėse dalyvaujančių pedagogų.

1.3.1

Kvalifikacijos tobulinimosi stažuotės užsienyje

Projekto I etape rengiant ilgalaikių pedagogų stažuočių organizavimo ir vykdymo aprašą taip pat buvo atlikta stažuočių organizavimo analizė, joje apžvelgta užsienio šalių patirtis. Vadovaujantis minėta analize, daugiausia ilgalaikių pedagogų stažuočių vykdymo patirties turi Prancūzija, Didžioji Britanija ir Ispanija. Trumpų stažuočių tikslas – susipažinti su skirtingomis užsienio šalių patirtimis įgyvendinant ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo programas (ilgalaikes pedagogų stažuotes). Bus surengtos 3 stažuotės į Prancūziją, Didžiąją Britaniją, Ispaniją. Jose dalyvaus po 12 švietimo pagalbą teikiančių institucijų atstovų. Iš viso stažuotėse užsienyje dalyvaus 36 švietimo pagalbą teikiančių institucijų atstovai. Vienos stažuotės trukmė – 5 dienos (3 dienų edukacinė programa).

 

Veiklos rezultatas – stažuotėse užsienyje dalyvavo 36 švietimo pagalbą teikiančių institucijų atstovai.

2.1.1

Ilgalaikių pedagogų stažuočių vertinimo tyrimo atlikimas

Siekiant įvertinti įgyvendintų stažuočių veiksmingumą, pagal parengtą metodiką bus atliktas įgyvendintų ilgalaikių pedagogų stažuočių ex post efektyvumo vertinimas. Tyrimas padės atskleisti kiekvienos iš išbandytų formų privalumus ir trūkumus, kuriuos būtina šalinti. Bus surengtos šešios fokusuotos diskusijų grupės ir atliktas kokybinis bei kiekybinis tyrimas.

 

Veiklos rezultatas – parengta tyrimo ataskaita.

2.2.1

Ilgalaikės pedagogų stažuotės vykdymo galimybių studijos parengimas

Siekiant užtikrinti, kad ilgalaikės stažuotės ateityje būtų įgyvendinamos nacionalinėmis lėšomis, būtina atlikti galimybių studiją. Šioje studijoje turės būti įvertintos galimos stažuočių formos (tiek išbandytos, tiek siūlomos naujos), išanalizuoti potencialūs lėšų poreikiai ir galimybės.

Veiklos rezultatai – parengta ilgalaikių pedagogų stažuočių organizavimo ir finansavimo galimybių studija.

2.3.1

Ilgalaikių pedagogų stažuočių atnaujinto aprašo projekto parengimas

Atsižvelgiant į ilgalaikių pedagogų stažuočių įgyvendinimo patirtį, projekto pabaigoje bus apsvarstytas iš naujo ilgalaikių pedagogų stažuočių organizavimo ir vykdymo aprašas. Jis bus koreguojamas įvertinant pasiteisinusius ir nepasiteisinusius aspektus (stažuočių formas, atrankos, priežiūros, kokybės užtikrinimo ir kt. procedūras ir t. t.).

 

Veiklos rezultatai – parengtas ilgalaikių pedagogų stažuočių organizavimo ir vykdymo aprašo projektas.

2.1.2

3 mėn. ilgalaikių stažuočių organizavimas

Stažuočių įgyvendinimui bus atrenkamos bendradarbiaujančios mokyklos, kurios keisis stažuotojais. Stažuotojais keisis mokyklos, kuriose ugdymo programos vykdomos tautinių mažumų kalba, ir mokyklos, kuriose ugdymo programos vykdomos valstybine kalba. Planuojama, kad kiekviena bendradarbiaujanti mokykla priims po vienodą skaičių stažuotojų, siekiant, kad tarp mokyklų vyktų bendradarbiavimas ir patirties mainai.

Veiklos rezultatas – 100 pedagogų dalyvavusių ilgalaikėse stažuotėse ir gavusių kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus.

 

 
Informacija atnaujinta 2014-09-12 14:32:17
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.