Apie projektą | Projekto veiklos | Projekto partneriai | Projekto renginiai | Projekto rezultatai

2009 m. sausio 9 dieną Mokytojų kompetencijos centras pasirašė sutartį su Švietimo ir mokslo ministerija ir Paramos fondu Europos socialinio fondo agentūra dėl paramos skyrimo projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra " įgyvendinant 2007 – 2013 metų  Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-03-V priemonę „Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas ypač kaimo vietovėse“.

Projektui skirta 11.322.700 Lt. parama.

 Projekto metu sukurtos  kvalifikacijos tobulinimo programos sudarys prielaidas atsirasti naujoms ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo paslaugoms, kurios leis lanksčiau derinti šeimos, auginančios ikimokyklinio amžiaus vaikus,  pareigas su profesine veikla, suteiks galimybę tobulinti  pedagoginio personalo kompetencijas.

 Pagrindinis projekto tikslas - gerinti ikimokyklinio, priešmokyklinio  ir nuotolinio mokymosi tinklų teikiamų paslaugų kokybę bei efektyvumą, siekiant kaimo vietovių gyventojams padėti įgyti reikiamą kvalifikaciją ir įgūdžius.

 Projekto uždaviniai:

•  sukurti kvalifikacijos tobulinimo programas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių institucijų vadovams, auklėtojams, pedagogams, savivaldybių administracijų vadovams, dėstytojams;

•  apmokyti  ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių institucijų vadovus bei auklėtojus ir pedagogus, savivaldybių administracijų vadovus, dėstytojus, siekiant jiems padėti įgyti vadybines, edukacines  kompetencijas;

•  sukurti naujas kvalifikacijos tobulinimo priemones ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių institucijų pedagoginiam personalui, savivaldybių administracijų vadovams, dėstytojams, siekiant tobulinti jų kompetencijas.

 Projekto tikslinės grupės:

• Įvairių ikimokyklinio ugdymo valdymo lygmenų vadovai;

• Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai;

• Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengėjai (dėstytojai);

• Nevalstybiniai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų teikėjai.

  Projekto vykdytojas – Ugdymo plėtotės centras.

Projektą numatoma vykdyti trejus metus.

Projekto partneriai – 60 Lietuvos savivaldybių

 

 
Informacija atnaujinta 2010-11-08 01:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.