PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ TARNYBŲ INFRASTRUKTŪROS, ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ, PSICHOLOGŲ, LOGOPEDŲ DARBO APLINKOS MODERNIZAVIMAS

Apie projektą  | Veiklos  | Partneriai  | Atlikti darbai  | Kontaktai


Projekto Nr.

VP3-2.2-ŠMM-10-V-02-001

Projekto trukmė

2010 m. gegužės 21 d.– 2013 m. lapkričio 30 d.

Projekto vertė (skirta suma)

24 525 455 Lt

Projekto trumpas apibūdinimas

Projektas finansuojamas pagal 2007-2013m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioritetą "Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra"

2005-2007 m. įgyvendinant projektą „Pedagoginių psichologinių tarnybų plėtra“ iš dalies buvo modernizuota tik 37% šiuo metu funkcionuojančių PPT. Neturint tinkamai įrengtų patalpų ir tinkamos darbo aplinkos nukenčia darbų kokybė bei apimtys, todėl siekiant didinti pagalbos mokiniui veiksmingumą, gerinti švietimo ir kitų specialistų darbo aplinką, tobulinti švietimo sistemos funkcionavimą visuose regionuose projekte numatyta modernizuoti 55 pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančias institucijas (36 institucijų patalpų remontą/rekonstrukcija ir 55 institucijų aprūpinimą baldai, kompiuterine ir biuro įranga).

Įvertinus tai, kad pedagoginę psichologinę pagalbą mokiniams teikia ir specialistai, dirbantys mokyklose, siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, projekto metu bus modernizuotos 121 mokyklos psichologų, spec. pedagogų, logopedų ir socialinių pedagogų darbo vietos. Kadangi tinkama fizinė aplinka itin pažeidžiamam visuomenės sluoksniui – vaikams – yra ypač svarbi, įgyvendinus projektą pagerėjęs patalpų mikroklimatas turės teigiamą įtaką ne tik pastatų komfortabilumui, žmonių sveikatai ir darbo našumui, bet ir sąlygos saugesnės aplinkos vaikams sukūrimą.

Projekto partneriai – 60 savivaldybių ir 37 pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančio institucijos.

Projekto laukiamas rezultatas

Modernizuota 55 Pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT), Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, modernizuotos 121 bendrojo lavinimo mokyklose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo vietos. Modernizavus PPT bei kitų projekte dalyvaujančių įstaigų infrastruktūrą, išplėtus, aprūpinus šiuolaikine įranga, jos galės užtikrinti savalaikę, kokybiškesnę ir įvairiapusiškesnę pagalbą, bus pasiekti vaikai, gyvenantys atokiose šalies vietovėse ir teikiamos paslaugos bus prieinamos ir turintiems fizinę negalią.

Projekto tikslinė(s) grupė(ė)

Projekto tiesioginės tikslinės grupės yra bendrojo lavinimo įstaigų pagalbos specialistai, PPT specialistai ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro pagalbos specialistai.

Projekto netiesioginės tikslinės grupės yra mokiniai, jų tėvai (globėjai).

Projekto vadovas

Jurgita Nainienė, tel. (8 5) 277 1359, el. paštas jurgita.nainiene@upc.smm.lt


 

 
Informacija atnaujinta 2013-10-10 11:46:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.