UGDYMO TURINIO NAUJOVIŲ SKLAIDOS MODELIS

Naujienos  | Apie projektą  | Veiklos  | Kontaktai


Projekto „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ veiklos:


1. Lietuvoje esančių skaitmeninių mokymo priemonių pasiūlos ir tinkamumo naudoti ugdymo procese analizės atlikimas.

Atlikus analizę bus nustatytas skaitmeninių mokymo priemonių poreikis atskirų dalykų mokymui, t. y. išsiaiškinta, kokiems dalykams labiausiai trūksta skaitmeninių priemonių, kokios jų pritaikymo galimybės, taip pat sukurtas ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis, kuriame bus aprašyti funkciniai ryšiai tarp švietimo sistemos dalyvių (kokią informaciją perduoda ir kokią gauna subjektai, institucijų vaidmenys, kvalifikacijos tobulinimo galimybės, kompetencijų sąranga).

2. Naujų skaitmeninių mokymo priemonių įsigijimas ir adaptavimas.

Remiantis atliktos analizės išvadomis numatoma įsigyti 10 pagrindiniam ir viduriniam ugdymui reikalingų naujų skaitmeninių mokymo priemonių. Skaitmeninės mokymo priemonės taip pat bus pritaikytos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

3. Skaitmeninių mokymo priemonių ir skaitmeninių vadovėlių vertinimo kriterijų parengimas.

Vertinimo kriterijai bus parengti tam, kad rengiamos ar adaptuojamos skaitmeninės mokymo priemonės atitiktų Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas ir Vidurinio ugdymo bendrąsias programas, švietimo dokumentuose keliamus didaktinius ir kitus reikalavimus, o mokyklos galėtų išbandyti naujas SMP ir įsigyti skaitmeninius vadovėlius, atsižvelgdamos į poreikius ir veiksmingai naudodamos turimas lėšas.

4. Parengti adaptuotų ir sukurtų skaitmeninių mokymo priemonių taikymo metodiką.

Bus parengta skaitmeninėms mokymo priemonėms taikyti ugdymo procese reikalinga metodika (metodinė medžiaga) ir jų taikymo ugdymo procese rekomendacijos, kurios padės mokytojams veiksmingai pritaikyti skaitmenines mokymo priemones ugdymo procese.

5. Skaitmeninių mokymo priemonių elektroninės erdvės (informacinės aplinkos) sukūrimas ir palaikymas.

Numatoma sukurti ir įdiegti elektroninę erdvę (informacinę aplinką) švietimo bendruomenei, kurioje bus pateikta susisteminta informacija apie skaitmenines mokymo priemones, skaitmeninius vadovėlius, nuolat vykdoma ugdymo turinio naujovių sklaida. Erdvė bus skirta talpinti ir naudotis interaktyvioms SMP realiu laiku. Elektroninė erdvė bus pritaikyta mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių. Erdvė bus palaikoma ir vystoma, nes bus perkamos naujos SMP, kurios bus į ją diegiamos ir adaptuojamos.

Rekomendacijos Ugdymo turinio sklaidos informacinei sistemai (Ugdymo sodui) palaikyti ir vystyti

6. Konsultantų mokymai.

Bus atrinkta 120 kompetentingiausių mokytojų, gebančių konsultuoti ir mokyti kolegas dirbti su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis. Baigę mokymus konsultantai gaus neformaliojo švietimo programos baigimo ir švietimo konsultantų pažymėjimus. Švietimo konsultantų sąrašas

7. Mokytojų dirbančių su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis mokymai.

Siekiant įgyvendinti projekto tikslus ir skleisti ugdymo turinio naujoves bei skatinti mokytojus naudoti projekto metu įsigytas ir adaptuotas SMP, bus organizuojami mokytojų mokymai ir konsultacijos. Mokymuose dalyvaus 2120 mokytojų proporcingai pagal atskiras dalykų grupes iš pagrindinių ir vidurinių bendrojo ugdymo mokyklų, kurie gaus neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus.

8. Viešinimas.

Bus surengta vienos dienos baigiamoji konferencija, kurioje bus pristatyti projekto veiklų rezultatai (ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis, pristatytos įsigytos ir adaptuotos SMP), aptartos tolesnės projekto perspektyvos ir ugdymo turinio skaitmenizavimo modelio kūrimo galimybės.

 

 
Informacija atnaujinta 2014-09-02 09:51:16
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.