Projekto pavadinimas

Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas

Projekto Nr.

VP1-2.1-ŠMM-01-V-01-003

Projekto trukmė

I etapo trukmė 2009 m. vasario 26 d.- 2012 m. vasario 26 d.

II etapas 2012-2013 m.


Projekto vertė (skirta suma)

4 675 310 Lt

Projekto trumpas apibūdinimas

Projekto tikslas – plėsti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos gebėjimus įvertinti mokinių pasiekimus, užtikrinti geresnį ugdymo proceso grįžtamąjį ryšį ir tiksliau įvertinti mokytojo ir mokyklos darbo efektyvumą.

Projekto esmė – standartizuotų programų, skirtų mokinių pasiekimų vertinimui, ir pagal tas programas parengtų mokinių pasiekimų vertinimo įrankių standartizavimo technologijų įsisavinimas ir išbandymas parengiant standartizuotas dalykų programas ir testus 4 ir 8 klasių mokiniams.

Projekto laukiamas rezultatas

Pagrindiniai laukiami projekto rezultatai

  • standartizuotos dalykų programos, kurios rengiamos remiantis moderniomis šiuolaikinėmis technologijomis – derinant patyrusių pedagogų dalykininkų ekspertinį vertinimą ir empirinius duomenis. Programose bus aprašyti mokinių pasiekimų lygiai bei jie iliustruoti užduočių ir/ar mokinių darbų pavyzdžiais;

  • standartizuoti mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankiai (testai);

  • projekto metu sukurtų produktų taikymo mokyklose rekomendacijos;

  • standartizavimo procedūrų aprašas, kuris ateityje padėtų optimizuoti naujų standartizuotų programų bei vertinimo ir įsivertinimo įrankių rengimą ir perduoti sukauptą patyrimą

  • žmogiškieji ištekliai: 30 mokytojų, dalyko specialistų-ekspertų, apmokytų rengti standartizuotas programas, 75 mokytojai – apmokyti rengti standartizuotus vertinimo įrankius.

Kuo naudingi projekto rezultatai?

 • Ugdymo turinio formavimo specialistai turės galimybę objektyviau įvertinti esamą situaciją bei formuoti ugdymo turinį.

 • Steigėjui vertinimo rezultatai teiks nešališką informaciją apie pasiekimų lygio įvairovę ir padės įvertinti švietimo prieinamumo bei lygybės principų įgyvendinimą, priimti pagrįstus sprendimus.

 • Standartizuoti (įsi)vertinimo įrankiai mokykloms, mokytojams ir mokiniams leis pasitikrinti, koks yra mokyklos, klasės ar mokinių pasiekimų lygis Bendrųjų programų aprašytų siektinų mokinių pasiekimų atžvilgiu.

 • Tėvai gaus objektyvią informaciją apie vaiko pasiekimus.

Projekto tikslinė(s) grupė(s)

Švietimo ekspertai, savivaldybių administracijos švietimo padalinių darbuotojai, bendrojo lavinimo mokyklų administracijos darbuotojai, bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai.

Projekto vadovas (kontaktai)

Eglė Uginčienė, tel. (8 5) 210 9830, mob. tel. 8 699 35415, el.paštas Egle.Uginciene@upc.smm.lt


 

 
Informacija atnaujinta 2015-10-26 12:25:01
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.