Projekto „STEM PD Net“ partneriai: laikas STEM centrams įsitraukti į pokyčius

Balandžio 25–27 d. Vilniuje vyko projekto „STEM PD Net“ partnerių susitikimas. Susitikimo tikslas – apžvelgti projekto pažangą, pasidalyti patirtimi įgyvendinant veiklas, pristatyti ir aptarti projekto metu rengiamus intelektinius produktus. Susitikimo metu daug dėmesio skirta Linkopingo universiteto (Švedija) rengiamoms santraukoms politikos formuotojams (angl. policy briefings). Pagrindinis jų rengėjas – dr. Claesas Klasanderis partneriams pristatė dvi parengtas santraukas bei drauge su partneriais planavo trečiosios santraukos turinio gaires. Apie šių santraukų tikslus, tematiką ir svarbiausias įžvalgas kalbiname santraukų rengėją – dr. Claesą Klasanderį, Nacionalinio Švedijos kompetencijų tobulinimo technologijų ugdymui centro direktorių, bei projekto „STEM PD Net“ vadovę Eleną Schafer iš Tarptautinio STEM ugdymo centro Freiburgo universitete.

Kodėl projekto metu buvo nuspręsta parengti santraukas politikos formuotojams?

Elena: Nes STEM profesinio tobulėjimo tinklo Europoje nariai suvokia bendradarbiavimo tarp politikos formuotojų ir kvalifikacijos tobulinimo centrų svarbą plėtojant STEM ugdymą. Labai svarbu komunikuoti tarpusavyje ir dirbti drauge, kad įveiktume iššūkius, su kuriais susiduriame teikdami kokybiško STEM dalykų mokytojų profesinio tobulėjimo galimybes ir profesinę paramą mokytojams. „STEM PD Net“ metu rengiamos santraukos politikos formuotojams suteikia vertingos informacijos, kuri turėtų paskatinti kurti bei stiprinti bendradarbiavimą su politikos formuotojais.

Claesas: STEM mokytojų kompetencijų tobulinimas labai svarbus. Manau, kad turėtume rasti būdų atkreipti politikos formuotojų dėmesį ir parodyti paramos kokybiškam STEM dalykų mokytojų kompetencijų tobulinimui naudą. Gana dažnai lektoriams, dirbantiems su mokytojais, nėra įprasta derėtis su politikos formuotojais. Todėl parengtos santraukos ir pats projektas gali jiems (lektoriams) padėti.

Tačiau politikos formuotojai gauna santraukų, infografikų, naujienlaiškių ar kitos informacijos iš įvairių organizacijų. Kuo išsiskiria šios santraukos?

Claesas: Nepasakyčiau, kad jos yra labai išskirtinės. Kiekviena organizacija, siekdama savo tikslų, nori atkreipti politikos formuotojų dėmesį. STEM kompetencijų tobulinimo centrai turi pateikti informacijos ir gerų argumentų politikos formuotojams, norėdami būti inovatyvūs, stiprinti STEM kompetencijų tobulinimą ar inicijuoti naujas veiklas šioje srityje. Raktinis žodis, apibūdinantis santraukų išskirtinumą, yra bendradarbiavimas.

Elena: Dar vienas labai svarbus dalykas – tai tematika. Pedagogų profesinis tobulėjimas STEM srityje daugelyje šalių retai sulaukia dėmesio. Santraukos politikos formuotojams yra susijusios su platesniu siekiniu – švietimo centrai nori būti išgirsti. Būti išgirstiems taip pat reiškia ir „STEM PD Net“ komunikavimą regioniniu, nacionaliniu ir europiniu švietimo politikos lygmeniu. Visos santraukos rengiamos anglų kalba, o partneriai jas išverčia į savo kalbas.

Iš viso rengiamos trys santraukos. Kiekviena jų skirta tam tikrai problematikai. Gal galėtumėte truputį papasakoti apie kiekvieną santrauką? Kodėl santraukoms parinkote būtent tokias problematikas, juk į STEM kompetencijų tobulinimą galima žiūrėti iš pačių įvairiausių pusių?

Claesas: Pirmosios santraukos ašis – STEM profesinio tobulėjimo ir „STEM PD Net“ projekto pristatymas. Pirmas svarbus žingsnis yra didinti sąmoningumą apie mūsų veiklą, todėl kiekviena projekto partnerė šalis išvertė ir parengė nacionaliniam kontekstui pritaikytą santraukos versiją. Taip pat šioje santraukoje mes trumpai apžvelgėme tris arenas – formulavimo, transformacijos ir įgyvendinimo, – kurias sudaro politikos formuotojai, suinteresuotosios šalys ir kitų veikėjų grupės. Tos trys arenos ir veikėjai kuria STEM kompetencijos tobulinimo „kraštovaizdį“. Ši santrauka skirta dalyvaujančioms šalims pasimokyti vienai iš kitos.

Antroji santrauka yra sudėtingesnė – gilesnė ir platesnė. Ji yra apie galimus STEM kompetencijų tobulinimo centrų kūrimo modelius. Čia mes analitiškai panaudojame tris arenas, kad galėtume politikos formuotojus supažindinti su alternatyviais STEM centrų pavaldumo ryšiais, pvz., su švietimo ministerija, universitetu ar regionine institucija. Taikydami trijų arenų sąvokas (formulavimo, transformacijos ir įgyvendinimo), mes aptariame būdus, kaip STEM centrai gali pasiekti skirtingus autonomijos lygius. Taigi, šioje santraukoje mes koncentruojamės į pokyčius. Jei politikos formuotojai nori stiprinti STEM kompetencijų tobulinimo kokybę, tuomet ši santrauka jiems padės analizuoti dabartinę situaciją ir siekiamybę. Be abejo, ši santrauka suteiks galimybę pasimokyti ir pasisemti įkvėpimo iš švietimo centrų ir institucijų Europoje.

Trečioji santrauka dar rengiama. Ji bus skirta kompetencijų tobulinimo STEM srityje, kokybės užtikrinimo ir matavimo aspektams aptarti.

STEM centrai, švietimo centrai yra pagrindinis santraukų dėmesio objektas. Kaip jie patys galėtų efektyviai pasinaudoti santraukose pateikiama informacija ir įžvalgomis?

Claesas: Manau, kad santraukos yra svarbus įrankis centrams, kurie siekia plėtoti dialogą su politikos formuotojais trijų arenų lygmenimis. Mes daug ko išmokome vieni iš kitų. Dabar laikas žengti kitą žingsnį – aktyviai dalyvauti kaitos procesuose drauge su veikėjais tose trijose arenose. Viliuosi, kad su santraukomis susipažinusieji sugalvos naujų iniciatyvų ir kreipsis į „STEM PD Net“ partnerius, norėdami pradėti bendradarbiauti.

Elena: Santraukos turėtų būti labai naudingos ir naujai besikuriantiems STEM centrams. Įžvalgas jie gali panaudoti megzdami bendradarbiavimą su politikos formuotojais.

Kokias pačias svarbiausias įžvalgas išskirtumėte, kurios kilo rengiant santraukas?

Claesas: Man asmeniškai svarbiausia buvo suvokimas, jog švietimo ir kompetencijų tobulinimo įvairovė Europoje yra nepaprastai didelė. O žvelgiant iš projekto perspektyvos, tai – STEM filosofijos išgryninimo svarba, ateities pokyčių vizija, siekiant kokybiškesnio STEM kompetencijų tobulinimo. Tai padės pateikiant svarius argumentus politikos formuotojams, kodėl reikia glaudinti bendradarbiavimą su švietimo centrais.

Ar yra dar kas nors, į ką norėtumėte atkreipti skaitytojų dėmesį?

Claesas: Man atrodo, kad būtų įdomu, jei skaitytojai pradėtų diskutuoti: „O ką STEM ir STEM kompetencijų tobulinimas reiškia mums?“ ir „Kas daro STEM ir STEM kompetencijų tobulinimą unikalius?“

„STEM PD Net“ projekte aš atstovauju Nacionaliniam Švedijos kompetencijų tobulinimo technologijų ugdymui centrui. Mokykloje technologijos dalykas dažniausiai siekia suteikti žinių apie žmogaus ir žmogaus sukurto pasaulio santykį. Yra daug būdų, kaip formuoti holistinę mokinių pasaulėžiūrą, įtraukiant juos į veiklas, kur STEM dalykai gali padėti suprasti, kaip kuriamos technologijos ir sistemos, kaip jos laikui bėgant keitėsi ir kokias pasekmes kiekvienam žmogui, visuomenei ir aplinkai sukelia. Iki dabar, manau, technologiniai STEM aspektai yra nuvertinami.

Dėkoju už atsakymus.

Santraukos politikos formuotojams:

pirmoji santrauka: STEM PD tinklo pristatymas politikos formuotojams (lietuvių k.);

antroji santrauka: STEM centrų veiklos modeliai (anglų k.).

Projektą finansuoja „Erasmus +“ 2 pagrindinio veiksmo Strateginių partnerysčių programa. Projekte dalyvauja partneriai iš Austrijos, Bulgarijos, Ispanijos, Lietuvos, Švedijos, Turkijos, Vokietijos. Daugiau apie projektą čia.

Rūta Mazgelytė,
viešųjų ryšių specialistė,
projekto „STEM PD Net“ Lietuvoje koordinatorė

 

 
Informacija atnaujinta 2018-05-07 15:40:47
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.