„STEM PD Net“ projekto mokymai Vilniuje: skirtingos institucijos – panašūs iššūkiai

Birželio 19–23 d. Vilniuje, Ugdymo plėtotės centre, vyko tarptautinio projekto „STEM PD Net“ mokymai. Jų tikslas – drauge su mokymuose dalyvaujančiais projekto partneriais aptarti STEM dalykų mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vykdančių centrų veiklos modelius bei jų įvairovę, identifikuoti bendro europinio pobūdžio ir nacionalinius iššūkius, susitarti dėl kvalifikacijos tobulinimo centrų veiklos modelių Europoje gairių struktūros. Gairių rengimui vadovauja Vokietijos Duisburgo-Eseno (Duisburg-Essen) universitetas. Mokymuose dalyvavo projekto partnerių atstovai iš Insbruko (Innsbruck) universiteto (Austrija), „T3 Europe“ (Didžioji Britanija), Ugdymo plėtotės centro (Lietuva), Duisburgo-Eseno universiteto (Vokietija). Per penkias dienas dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Informacijos technologijų mokymo centro, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Vilniaus universiteto Pedagogikos centro veiklomis ir planais, išgirsti apie Švietimo ir mokslo ministerijos planus bei iššūkius, susijusius su mokytojų kvalifikacijos tobulinimu. Likusį laiką dalyviai praleido Ugdymo plėtotės centre, intensyviai diskutuodami ir dalydamiesi įžvalgomis apie STEM dalykų mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir kvalifikacijos tobulinimo centrų sąrangų įvairovę šalyse.

Rengdamiesi priimti svečius, dėliodami susitikimo darbotvarkę bei derindami ją su gairių rengėjais, siekėme, kad veikla būtų įvairi: darbotvarkėje diskusijos, grupinis ar individualus darbas buvo derinamas su apsilankymais institucijose, susijusiose su STEM dalykų mokytojų kvalifikacijos tobulinimu.

Ugdymo plėtotės centro projekto grupė siekė, kad svečiai geriau suprastų STEM dalykų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo srityje dirbančių institucijų įvairovę Lietuvoje bei institucinį kontekstą, kuriame „veikia“ Ugdymo plėtotės centras. Informacijos technologijų mokymo centrą, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą, Vilniaus universiteto Pedagogikos centrą pasirinkome tikslingai – šios institucijos padeda atskleisti privataus ir neformalaus sektorių bei universitetų ryšį su STEM srities pedagogų kvalifikacijos tobulinimu.

Apsilankyti Informacijos technologijų mokymo centre mus pakvietė centro vadovė Skaidra Vaicekauskienė. Šis centras yra vienintelis „Adobe“ autorizuotas mokymo centras Lietuvoje. Apsilankymo metu sužinojome apie mokymus, skirtus mokytis dirbti įvairiomis kompiuterinėmis programomis (pvz., modeliavimo programa Sketchup), kuriuose gali dalyvauti įvairių dalykų mokytojai. Centro atstovas Imantas Maciukevičius trumpai pristatė šių programų naudojimo pamokose galimybes. Vienas iš iššūkių – parengti mokymų medžiagą mokytojams, kad jie galėtų pamatyti nemokamų kompiuterinių programų taikymo klasėje galimybes. Centre sužinojome ir apie organizuojamas neformaliojo švietimo veiklas mokiniams IT srityje – „Kompiuterių akademiją“, „Vasaros akademiją“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre projekto partneriai susikaupę išklausė Viktorijos Kalaimaitės ir centro direktoriaus pavaduotojos Gitanos Viganauskienės pristatymą apie centro vykdomas veiklas, skirtas mokiniams bei mokytojams. Svečiai turėjo daugybę klausimų ir apie mokytojų kvalifikacijos tobulinimo iniciatyvas, jų organizavimą, ir apie neformaliojo vaikų švietimo organizavimą. Sužinojome, kad centro pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veiklos remiasi glaudžiu bendradarbiavimu su mokslininkais, o kvalifikacijos tobulinimo veiklų dizainas yra pagrįstas praktinių veiklų bei metodinės paramos idėjomis. Todėl STEM dalykų mokytojai aktyviai įsitraukia į centro vykdomas programas ir kitas veiklas. Mus itin nustebino ir sužavėjo centro erdvės, kuriose veikia įvairūs būreliai. Visas susitikimo oficialumas dingo ir pasijutome tarsi vaikai, kai mums pasakojo ir demonstravo radijo bangomis valdomus laivelių modelius.

Vilniaus universiteto Pedagogikos centrą, įsikūrusį Filosofijos fakultete, aplankėme beveik baigiantis mokymams. Centro vadovė doc. dr. Sigita Girdzijauskienė suorganizavo platesnį susitikimą. Sužinojome, kad centras veikia „skėtiniu“ principu ir apima skirtingus fakultetus, kuriuose yra sukauptos konkretaus dalyko žinios, taip pat išgirdome naujieną, kad šis centras yra įtraukiamas į tik ką sukurto Ugdymo mokslų instituto struktūrą. Dekanas prof. dr. Arūnas Poviliūnas svečiams nusakė pagrindinę nuostatą, kuria grindžiamas centro vykdomas pedagogų kvalifikacijos tobulinimas (ypač STEM dalykų) – tai dalyko didaktikos stiprinimas. Susitikimo metu dr. Paulius Lukas Tamošiūnas, prof. Valentina Dagienė papasakojo apie Vilniaus universitete planuojamus steigti STEM atviros prieigos centrus. Bendros diskusijos metu identifikavome ir keletą probleminių STEM klausimų: Lietuvoje esant tiek STEM „žaidėjų“, ar turime bendrą supratimą apie STEM? Kalbant apie STEM ugdymą, akcentuojamas mokymas(is) tyrinėjant, o kaip pastiprinti pačių mokytojų mokslinį mąstymą? Daugybei klausimų dar sukantis galvose, nuskubėjome į susitikimą su Vilma Bačkiūte – Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vedėja.

Švietimo ir mokslo ministerijoje kartu su aktyviai projekto veiklose dalyvaujančiu Ugdymo plėtotės centro direktoriumi Giedriumi Vaideliu pristatėme projektą, jo veiklas, dalijomės savaitės įžvalgomis. Partneriai pristatė, kuo pedagogų kvalifikacijos tobulinimas savitas jų šalyse. Pedagogų veiklos skyriaus vedėja Vilma Bačkiūtė pasidalijo savo požiūriu į pedagogų kvalifikacijos tobulinimą Lietuvoje. Keletas svarbesnių įvardytų aspektų – poreikis kvalifikacijos tobulinimo centrams judėti link tęstinio pedagogų kvalifikacijos tobulinimo; pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veiklų kokybės matavimas išlieka problemiškas; yra neišnaudotų STEM dalykų populiarinimo galimybių.

Po apsilankymo institucijose grįždavome į Ugdymo plėtotės centrą ir diskutuodavome kilusiais klausimais. Juos papildydavo įžvalgos iš 20 Europoje įsikūrusių STEM kvalifikacijos tobulinimą vykdančių institucijų pildytų klausimynų, kuriuos analizuoja prof. dr. Giunteris Tiorneris (Günter Törner) iš Duisburgo-Eseno universiteto (Vokietija) kartu su kolegomis. Diskusijų metu identifikavome keletą mokymų dalyvių šalyse egzistuojančių panašių iššūkių:

  • Įvairiose šalyse kalbame apie STEM ugdymo kokybės gerinimą, bet kartais pasimetame patys, ką turime omenyje ir ko siekiame – STEM dalykų ar STEM kaip vienos disciplinos?
  • Tęstinis pedagogų kvalifikacijos tobulinimas yra neatsiejama profesinio augimo dalis ir realybė, ką turėtume daryti, kad pedagogines studijas baigę STEM dalykų mokytojai ne tik turėtų atitinkamos kvalifikacijos tobulinimo galimybę, bet ir būtų motyvuoti tai daryti?
  • STEM dalykai yra imlūs inovacijoms, todėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo veikloje svarbios sąsajos su mokslininkais ir praktikais. Kaip stiprinti šiuos ryšius, kad mokytojas įgytų daugiau naujausių dalykinių žinių ir stiprintų savo dalyko didaktiką? 

Diskusijos padėjo mums visiems praplėsti akiratį apie centrų ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kontekstų įvairovę Europoje, susitarti dėl STEM kvalifikacijos tobulinimo centrų modelių gairių svarbiausių struktūrinių dalių. Numatomas rezultatas – gairės, kuriose bus pristatomos STEM kvalifikacijos tobulinimo centrų tradicijos ir veiklos Europoje, taip pat keletas konkrečių centrų veiklų apžvalgų bei rekomendacijos, kaip spręsti įvairius iššūkius. Gairės bus skelbiamos viešai, todėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančios institucijos galės pasinaudoti šia medžiaga. Tik dalydamiesi savo patirtimi su kitais, randame bendrystę, pasisemiame idėjų, kaip spręsti savo problemas. 

Štai keletas mokymų dalyvių atsiliepimų.

Janas Galovėjus (Ian Galloway, Didžioji Britanija):

Lietuva turi stipriai besivystančią skaitmeninę ekonomiką, todėl yra kalbama apie poreikį integruoti informatinį mąstymą į ugdymo turinį. Šiam pokyčiui įgyvendinti reikės didelio pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centrų indėlio. Manau, kad informatinis mąstymas turėtų būti integruotas į gamtos mokslus ir matematiką, kad tai būtų aktualu jaunuoliams, norintiems prisidėti prie savo šalies ekonomikos. Pagrindinis iššūkis bus pakeisti ugdymo turinį ir užtikrinti infrastruktūrą, kuri gebės palaikyti šiuos pokyčius, – t. y. stiprus STEM kvalifikacijos tobulinimo centrų tinklas, kuris ne tik organizuoja mokymus, bet ir kaupia ekspertų žinias apie didaktiką.

Prof. dr. Giunteris Tiorneris (Günter Törner, Vokietija):

Man pati svarbiausia ir reikšmingiausia savaitės įžvalga buvo labai aiškus suvokimas, kad kvalifikacijos tobulinimo centrai turi būti didesnės tarpusavyje bendradarbiaujančios sistemos dalimi. Lietuva yra maža šalis, valdžios institucijos ir kitos švietimo institucijos yra šalia, todėl tai – didelis privalumas.

Oliveris Vageneris (Oliver Wagener, Vokietija):

Manyčiau, kad turite daug galimybių – formuoti tęstinio kvalifikacijos tobulinimo mokyklose kultūrą (pvz., aprūpinant mokyklas metodine medžiaga savarankiškam tęstiniam kvalifikacijos tobulinimui); kurti vietinio lygmens, regionines tarpmokyklinio mokymosi grupes mokytojams, kuriose jie galėtų mokytis vieni iš kitų, generuoti idėjas inovatyviam mokymui.

Dr. Florianas Stamferis (Florian Stampfer, Austrija):

Man pasirodė labai įdomu, kad LMNŠC užsiima neformaliuoju vaikų ugdymu ir taip pat organizuoja kvalifikacijos tobulinimo veiklas mokytojams. Sužinojau, kad kai kurie mokytojai nelabai imlūs mokytis dirbti naujomis kompiuterinėmis programomis. Austrijoje mes susiduriame su ta pačia problema, jei tik mokytojams neišaiškiname, kokia viso to nauda. Mane kiek pribloškė, kad kai kurie kvalifikacijos tobulinimo centrai atlieka mokytojų, tėvų, mokinių apklausas, siekdami išsiaiškinti tikslinių kvalifikacijos tobulinimo kursų poreikį. Kadangi Lietuvos švietimo sektoriuje šiuo metu vyksta reformos, man buvo labai įdomu išgirsti apie universitetų institutų vaidmenį. Austrijoje neseniai įvyko švietimo reforma – dabar dvi skirtingos švietimo institucijos turi bendradarbiauti tarpusavyje ir įgyvendinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.

Daugiau dalyvių minčių ir įžvalgų rasite šiame interviu.

Projektą finansuoja „Erasmus +“ 2 pagrindinio veiksmo Strateginių partnerysčių programa. Projekte dalyvauja partneriai iš Austrijos, Bulgarijos, Ispanijos, Lietuvos, Švedijos, Turkijos, Vokietijos. Daugiau apie projektą čia.

Rūta Mazgelytė,
Viešųjų ryšių specialistė
Projekto „STEM PD Net“ Lietuvoje koordinatorė

 

 
Informacija atnaujinta 2017-06-28 15:48:30
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.