Informacija pedagoginės stažuotės dalyviams ir organizatoriams

 • Pedagogų rengimo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V-501 „Dėl pedagogų reglamento patvirtinimo“ įteisinta pedagoginė stažuotė pirmaisiais darbo metais švietimo įstaigoje.
 • Ugdymo plėtotės centras vykdomu projektu „Tęsk“ nuo šių mokslo metų pradžios organizuoja pedagoginės stažuotės (toliau – stažuotės) išbandymą, kurio rezultate bus sukurtas veiksmingai veikiantis stažuotės modelis ir jo įgyvendinimui reikalingi instrumentai. Projektas įgyvendinamas 2018 m. kovo 12 d. – 2022 m. kovo 12 d.
 • Pirmaisiais projekto metais (2018–2019 m.) stažuotė bus išbandoma bendrojo ugdymo mokyklose, įgyvendinančiose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Prioritetas teikiamas valstybinėms ir savivaldybių mokykloms. Pedagoginę stažuotę gali atlikti ir pedagogas, kuris švietimo įstaigoje yra išdirbęs ne pilnus mokslo metus, taip pat pavadavęs kitą pedagogą ar dirbęs pedagogo asistentu.
 • Projekto partneriai – aukštosios mokyklos, vykdančios pedagogų rengimo programas (Vilniaus universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus kolegija, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Šiaulių universitetas), bendradarbiaudamos su švietimo įstaigomis ir Ugdymo plėtotės centru koordinuos pedagoginės stažuotės įgyvendinimą.

 Sąvokos:

 • Pedagoginė stažuotė – vienerių metų trukmės pradedančiojo pedagogo profesinės veiklos švietimo įstaigoje laikotarpis, skirtas plėtoti ir gilinti studijų metu įgytas kompetencijas darbo vietoje, sklandžiai integruotis į švietimo įstaigos bendruomenę gaunant tikslingą pagalbą. Pedagoginė stažuotė pirmaisiais pedagogo profesinės veiklos metais yra profesinio augimo etapas, kuri privalomas visiems, pradėjusiems dirbti švietimo įstaigoje.
 • Pedagogas stažuotojas/a – pirmus metus švietimo įstaigoje pagal pedagoginės stažuotės programą dirbantis pedagogas.
 • Mentorius – pedagogas, turintis atitinkamų kompetencijų ir pagal švietimo ir mokslo ministro nustatytą tvarką turintis teisę teikti konsultacinę, didaktinę ir (ar) dalykinę pagalbą kitiems pedagogams ir studentams.
 • Praktikos/stažuotės vadovas – pedagogikos studijų krypties studijų programą ar pedagoginių studijų modulį, profesines studijas įgyvendinantis dėstytojas, koordinuojantis pedagoginę stažuotę, teikiantis konsultacijas pedagogams stažuotojams.
 • Projekto partneriai/ekspertai – kvalifikuoti, tęstinį pedagogo profesinių kompetencijų tobulinimą vykdančių institucijų atstovai/darbuotojai.

 Stažuotės išbandymo organizavimas

- Stažuotės pradžia laikoma trišalės pedagogo stažuotės sutarties tarp pradedančiojo pedagogo, pradedančiojo pedagogo darbdavio ir aukštosios mokyklos pasirašymo data. Pedagoginė stažuotė tęsiasi iki mokslo metų pabaigos.

- Įgyvendinant vienerių metų pedagoginę stažuotę, švietimo įstaiga pedagogui stažuotojui/-ai skiria mentorių. Tais atvejais, kai švietimo įstaiga neturi mentoriaus, ji turi sudaryti sąlygas kitos švietimo įstaigos pedagogui vykdyti mentoriaus funkcijas. Pareiginiame apraše įrašomos mentoriaus funkcijos, etato struktūroje sutariama dėl valandų šiai funkcijai vykdyti. 

- Pradedantysis pedagogas stažuotojas kartu su mentoriumi ir praktikos/stažuotės vadovu parengia individualią stažuotės programą (planą), kuria bus vadovaujamasi visos stažuotės metu.

-  Stažuotojas/-a kartu su mentoriumi sprendžia stažuotės aktualius organizavimo, veiklų, turinio, kokybės ir vertinimo klausimus. Stažuotojas/-a ir mentorius bendradarbiavimo veikloms skiria iki 5 valandos per mėnesį. Konkretus valandų skaičius individualiu atveju bus nustatomas pagal švietimo įstaigos ir pedagogo stažuotojo etate sutartą pedagoginei stažuotei įgyvendinti valandų skaičių (2 ir 3 etato „kišenės“: pasirengimas pamokoms, darbų tikrinimas, kompetencijų tobulinimas, darbas su tėvais, kolegomis ir pan.)

- Mentorius bendradarbiauja su praktikos/stažuotės vadovu, ekspertais ir mokyklos bendruomene, padeda stažuotojui plėtoti ir gilinti kompetencijas praktinėje veikloje, rengia jį savarankiškai tolimesnei profesinei veiklai.

- Mentorius dalyvauja rengiant stažuotės programą, konsultuoja stažuotoją, padeda jam pasirengti pamokoms, teikia konsultacinę, metodinę pagalbą. Jis taip dalyvauja stažuotės įgyvendinimo procesų vertinime ir įsivertinime.

- Stažuotės pradžioje stažuotojai, jų mentoriai ir praktikos/stažuotės vadovai kviečiami į informacinį – konsultacinį renginį, kurio metu bus aptariami individualios stažuotės programos uždaviniai ir turinys, komandos (stažuotojas, mentorius, stažuotės vadovas) bendravimo ir bendradarbiavimo principai ir kiti, su stažuotės įgyvendinimu susiję aktualūs klausimai. Dalyvavimas informaciniuose-konsultaciniuose renginiuose yra privalomas.

- Stažuotojas/a ir mentorius tobulins savo kompetencijas 5 dienų mokymuose (2 dienos + 1 diena + 2 dienos), dalyvaus refleksijose. Dalyvavimas numatytuose renginiuose yra privalomas. Taip pat mentoriui bus suteikta galimybė dalyvauti 7 d. trukmės užsienio stažuotėje. Renginių laikas ir vieta bus tikslinama pedagoginės stažuotės eigoje.

Mokymų grafikas 2018–2019 m.

2 konsultaciniai renginiai. Dalyvauja stažuotojas, mentorius, praktikos/stažuotės vadovas, projekto partneris/ekspertas. Vieno renginio trukmė – iki 4 val.

2 refleksijos stažuotojams, mentoriams, praktikos/stažuotės vadovams. Vienos refleksijos trukmė 8 val.

5 d. mokymai stažuotojams, mentoriams, praktikos/stažuotės vadovams (2+1+2 d.). Bendra trukmė 40 val.

1 vizitas į mokyklas. Vyksta stažuotojas, mentorius. Trukmė 2–4 val.

Mentoriaus konsultacijos, susitikimai su stažuotoju. Trukmė - 5 val. per mėnesį, iš kurių 1 val. skiriama stažuotojo pamokų stebėsenai.

5 stažuotės vadovo vizitai pas stažuotoją. Vieno vizito trukmė 8 val. Praktikos/stažuotės vadovas nuotoliniu būdu konsultuoja stažuotoją apie 8 val. per mėn.

spalis-lapkritis, birželis

vasaris-kovas, gegužė-birželis

balandis-gegužė

sausis

kiekvieną mėnesį

pagal individualų susitarimą konsultacijos numatomos: spalio, lapkričio, vasario, balandžio ir gegužės mėn.

 • Kelionės į mokymus/renginius išlaidos kompensuojamos pagal fiksuotą įkainį – 0,08 ct/km.
 • Stažuotės organizavimo klausimais galima kreiptis į stažuotojui paskirtos AM koordinatorių: 

Aukštoji mokykla

Vardas, pavardė

telefono numeris, el. paštas, konsultavimo laikas

Vilniaus universitetas

Asta Meškauskienė

tel. 852687099
asta.meskauskiene@fsf.vu.lt,
kiekvieną darbo dieną
nuo 13–15 val.

Mykolo Romerio universitetas

Romas Prakapas

tel. 861862544

prakapas@mruni.eu,

ketvirtadieniais nuo 12–14 val.

Vilniaus kolegija

Rima Aleknavičiūtė-Stasiulė

tel. 860117028

aleknaviciute.r@gmail.com,

antradieniais ir trečiadieniais nuo 13–17 val.

Kauno technologijos universitetas

Indrė Rauleckienė

tel. 867622127

indre.rauleckiene@ktu.lt,

kiekvieną darbo dieną nuo 10:00 – 12:00 val.

Vytauto Didžiojo universitetas

Asta Lapėnienė

tel.869993412
asta.lapeniene@vdu.lt,
pirmadieniais ir antradieniais nuo
16.00–18.00 val.

trečiadieniais, ketvirtadieniais,

penktadieniais nuo 10.00–12.00 val.

Šiaulių universitetas

Edita Musneckienė

tel. 841393016, 868757248 

edita.musneckiene@gmail.com,

kiekvieną darbo dieną nuo 10–12 val. ir nuo 14-16 val.

Informaciją apie pedagogus stažuotojus ir paskirtus mentorius prašome pateikti čia: informacija dėl pedagoginės stažuotės

 

 
Informacija atnaujinta 2019-03-27 15:25:44