Informacija pedagoginės stažuotės dalyviams ir organizatoriams

 • Pedagoginė stažuotė pirmaisiais darbo metais švietimo įstaigoje yra įteisinta Pedagogų rengimo reglamente (2018).
 • Pedagoginė stažuotė (toliau - stažuotės) išbandoma 2018–2022 m. Ugdymo plėtotės centro ir partnerių vykdomo ES struktūrinių fondų projekto „TĘSK“ 2.1 veikloje.
 • Projekto partneriai - šešios Lietuvos aukštosios mokyklos, vykdančios pedagogų rengimo programas (Kauno technologijos universitetas, Šiaulių universitetas, Vilniaus kolegija, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universitetas, Mykolo Romerio universitetas). Jos projekto 2.1 veikloje, bendradarbiaudamos su švietimo įstaigomis, koordinuoja stažuotės įgyvendinimą.
 • Stažuotė 2018–2019 m. m. buvo išbandoma bendrojo ugdymo mokyklose, įgyvendinančiose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Prioritetas buvo teikiamas valstybinėms ir savivaldybių mokykloms; 2019–2020 m. m. ir 2020–2021 m. m. teikti paraiškas dalyvauti projekte bus kviečiami ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų pradedantieji pedagogai. Taip pat kaip antrieji mentoriai stažuotės išbandyme galės dalyvauti ir švietimo pagalbos specialistai.
 • Pedagoginę stažuotę gali atlikti pedagogas, kuris yra pabaigęs pedagogines studijas ir įgijęs aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą, turi pedagogo profesinę kvalifikaciją, švietimo įstaigoje dėsto bendrojo ugdymo dalyką, dirba švietimo įstaigoje pirmus metus, turi trumpesnį nei vienų mokslo metų pedagoginio darbo stažą. Stažuotės atrankoje gali dalyvauti ir pedagogas, kuris švietimo įstaigoje yra pavadavęs kitą pedagogą ar dirbęs pedagogo asistentu.

 Sąvokos:

 • Pedagoginė stažuotė – vienų metų trukmės pradedančiojo pedagogo profesinės veiklos švietimo įstaigoje laikotarpis, skirtas plėtoti ir gilinti studijų metu įgytas kompetencijas darbo vietoje, sklandžiai integruotis į švietimo įstaigos bendruomenę gaunant tikslingą pagalbą. Pedagoginė stažuotė pirmaisiais pedagogo profesinės veiklos metais yra profesinio augimo etapas, kuris privalomas visiems, pradėjusiems dirbti švietimo įstaigoje.
 • Stažuotojas – pirmus metus švietimo įstaigoje pagal pedagoginės stažuotės programą dirbantis pedagogas.
 • Mentorius – pedagogas, turintis atitinkamų kompetencijų ir pagal švietimo ir mokslo ministro nustatytą tvarką turintis teisę teikti konsultacinę, didaktinę ir (ar) dalykinę pagalbą kitiems pedagogams ir studentams.
 • Stažuotės vadovas – pedagogikos studijų krypties studijų programą ar pedagoginių studijų modulį, profesines studijas įgyvendinantis dėstytojas, koordinuojantis pedagoginę stažuotę, teikiantis konsultacijas pedagogams stažuotojams.
 • Projekto partneriai / ekspertai – kvalifikuoti, tęstinį pedagogo profesinių kompetencijų tobulinimą vykdančių institucijų atstovai / darbuotojai.

Stažuotės išbandymo organizavimas

 • Stažuotės pradžia laikoma trišalės pedagogo stažuotės sutarties tarp pradedančiojo pedagogo, pradedančiojo pedagogo darbdavio ir aukštosios mokyklos pasirašymo data (mokslo metų pradžioje). Pedagoginė stažuotė tęsiasi iki mokslo metų pabaigos.
 • Įgyvendinant vienų metų pedagoginę stažuotę, švietimo įstaiga pedagogui stažuotojui skiria mentorių. Tais atvejais, kai švietimo įstaiga neturi mentoriaus, ji, bendradarbiaudama su savivaldybės švietimo skyriaus darbuotojais, turi sudaryti sąlygas kitos švietimo įstaigos pedagogui vykdyti mentoriaus funkcijas. Pareiginiame apraše įrašomos mentoriaus funkcijos, etato struktūroje sutariama dėl valandų šiai funkcijai vykdyti.
 • Stažuotės pradžioje stažuotojai, jų mentoriai ir praktikos / stažuotės vadovai kviečiami į informacinį-konsultacinį renginį, kuris organizuojamas aukštojoje mokykloje. Renginyje aptariami individualios stažuotės programos uždaviniai ir turinys, komandos (stažuotojas, mentorius, stažuotės vadovas) bendravimo ir bendradarbiavimo principai ir kiti su stažuotės įgyvendinimu susiję aktualūs klausimai.
 • Stažuotojas kartu su mentoriumi ir praktikos /stažuotės vadovu parengia individualią stažuotės programą (planą), kuria bus vadovaujamasi visos stažuotės metu.
 • Stažuotojas kartu su mentoriumi sprendžia aktualius stažuotės organizavimo, veiklų, turinio, kokybės ir vertinimo klausimus. Stažuotojas ir mentorius bendradarbiavimo veikloms skiria iki 5 valandų per mėnesį. Konkretus valandų skaičius individualiu atveju bus nustatomas pagal švietimo įstaigos ir pedagogo stažuotojo etate sutartą pedagoginei stažuotei įgyvendinti valandų skaičių.
 • Mentorius bendradarbiauja su stažuotės vadovu, ekspertais ir mokyklos bendruomene, padeda stažuotojui plėtoti ir gilinti kompetencijas praktinėje veikloje, teikia konsultacinę, metodinę pagalbą, rengiantis pamokoms. Jis dalyvauja stažuotės įgyvendinimo procesų vertinime ir įsivertinime.
 • Iš projekto lėšų finansuojami stažuotojo ir mentoriaus kompetencijų tobulinimui skirti 5 dienų mokymai (mokslo metų bėgyje: 2 dienos + 1 diena + 2 dienos), 2 refleksijos, vizitai į kitas ugdymo įstaigas su tikslu dalintis gerąja patirtimi. Mentoriai turės galimybę dalyvauti 7 d. trukmės užsienio stažuotėje (daugiau informacijos galima rasti skiltyje „REZULTATAI: Stažuotės užsienyje“). Renginių laikas ir vieta bus tikslinami pedagoginės stažuotės eigoje.

Stažuotės klausimais konsultuoja:

Aukštoji mokykla Vardas, pavardė El. pašto adresas
Kauno technologijos universitetas Indrė Rauleckienė indre.rauleckiene@ktu.lt
Mykolo Romerio universitetas Romas Prakapas prakapas@mruni.eu
Šiaulių universitetas Edita Musneckienė edita.musneckiene@gmail.com
Vilniaus kolegija Rima Aleknavičiūtė-Stasiulė aleknaviciute.r@gmail.com
Vilniaus universitetas Asta Meškauskienė asta.meskauskiene@fsf.vu.lt
Vytauto Didžiojo universitetas Asta Lapėnienė asta.lapeniene@vdu.lt

 

 
Informacija atnaujinta 2019-08-13 16:51:47
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.