Veiklos

Tęsk (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-727)

I uždavinys. Vykdyti pedagogų rengimo kaitos tyrimus

1.1.

Vykdomi pedagogų rengimo tyrimai, siekiant įvertinti struktūrinius švietimo kaitos pokyčius

Lietuvos švietimo sistemoje planuojama įgyvendinti struktūrinius pokyčius mokyklų tinklo organizavimo, ugdymo turinio bei pedagogų rengimo srityse. Planuojama vykdyti ikimokyklinio ugdymo plėtrą; ankstinti priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ugdymą, vykdyti įtraukiojo ugdymo plėtrą; atnaujinti ugdymo programas, daug dėmesio jose skiriant integruotam ugdymui. Siekiant darniai ir efektyviai diegti pokyčius, svarbu įvertinti šių pokyčių poveikį. Projekto metu bus atlikti 3 tyrimai.

1.1.1.

Pedagogų rengimo kaitos tyrimai

Bus atliekami šie tyrimai:
1. numatomų struktūrinių pokyčių poveikio pedagogų rengimui vertinimo tyrimas;
2. struktūrinių pokyčių pedagogų rengimo srityje įgyvendinimo stebėsenos tyrimas;
3. švietimo pagalbos, teikiamos mokykloms ir pedagogams, efektyvumo tyrimas.

II uždavinys. Sukurti ir išbandyti pedagoginės stažuotės pirmaisiais darbo metais modelį:
pedagoginės stažuotės, užsienio stažuotės, mokymai

2.1.

Išbandoma pedagoginė stažuotė

Pedagogų rengimo kokybė, jų profesinio augimo galimybės yra svarbūs veiksniai, lemiantys ne tik pedagogo profesijos patrauklumą ir prestižą, bet ir didžia dalimi lemiantys švietimo rezultatus. Pirmaisiais darbo metais po studijų pedagogams turi būti teikiama reikiama pagalba, garantuotas stabilus atlygis, skirtas adekvatus laikas sėkmingai įsitvirtinti konkrečioje švietimo įstaigoje. Projekto metu kartu su aukštosiomis mokyklomis bus sukurtas ir išbandytas pedagoginės stažuotės modelis ir išbandomas atrinktose švietimo įstaigose. Po stažuotės išbandymo bus sukurtas modelis, parengta visa būtina medžiaga pedagoginėms stažuotėms įdiegti.

2.1.1.

Stažuočių įgyvendinimo paketas

1. Bus parengtas stažuočių įgyvendinimo paketas.

2. Vykdomi mokymai dalyvaujantiems modelio kūrimo ekspertams (12 ekspertų, 2 mokymai).

3. Vykdoma stažuočių stebėsena ir kokybės užtikrinimas.

4. Teikiamos konsultacijos stažuotojams ir mentoriams: individualios ir grupinės supervizijos forma (100 asmenų).

5. Vyks konsultaciniai renginiai stažuočių pradžioje ir pabaigoje (po 30 asmenų, 18 renginių).

2.1.2.

Mokymai stažuotojams, mentoriams, mokykloms ir tutoriams

Vykdomi mokymai stažuotojams, mentoriams, tutoriams, mokykloms pagal parengtas modulines programas (1010 asmenų, 77 mokymai).

2.1.3.

Trumposios stažuotės ne ES užsienio šalyse

Organizuojamos trumposios stažuotės ne ES šalyse, kuriose taikomos pradedančiųjų mokytojų stažuotės (po 13 asmenų, 12 stažuočių).

2.1.4.

Trumposios stažuotės ES šalyse

Organizuojamos trumposios stažuotės ES šalyse, kuriose taikomos pradedančiųjų mokytojų stažuotės (po 13 asmenų, 10 stažuočių).

III uždavinys. Sukurti pedagogų kompetencijų vertinimo, jų pripažinimo ir taikymo profesinėje veikloje instrumentus

3.1.

Kuriamas pedagogų kompetencijų vertinimo, jų pripažinimo ir taikymo profesinėje veikloje instrumentų paketas ir vykdomi mokymai

Projekto metu bus sukurtas pedagogų kompetencijų vertinimo, jų pripažinimo ir taikymo profesinėje veikloje instrumentų paketas, siekiant, kad mokyklų vadovai turėtų tinkamus įrankius mokytojų veiklai ir kompetencijoms įvertinti. Ši priemonė būtina, norint sėkmingai įdiegti pedagogų veiklos vertinimo sistemą, padėsiančią vertinti pedagogų darbo kokybę ir sėkmingai diegti etatinį darbo apmokėjimo modelį, skatinti pedagogų profesinį tobulėjimą.

3.1.1.

Pedagogų kompetencijų vertinimo, jų pripažinimo ir taikymo profesinėje veikloje instrumentų paketo sukūrimas

Bus sukurtas pedagogų kompetencijų vertinimo, jų pripažinimo ir taikymo profesinėje veikloje instrumentų paketas.

3.1.2.

Pedagogų kompetencijų vertinimo instrumentų taikymo mokymai

Vykdomi mokymai pagal parengtas modulines programas (po 26 asmenis, 15 mokymų).

IV uždavinys. Vykdyti pedagogų studijų ir kvalifikacijos tobulinimo programas, numatančias papildomos kvalifikacijos suteikimą.

4.1.

Vykdomos studijos, leidžiančios įgyti papildomą profesinę kvalifikaciją

Įvertinus, kad mokyklose trūksta ikimokyklinio, pradinio ugdymo specialistų, gamtos mokslų, matematikos ir kitų mokytojų, o mažose mokyklose gamtos mokslų ir kitų dalykų mokytojams nesusidaro pakankamas darbo krūvis, bus organizuojamos studijos, leidžiančios praktikuojantiems pedagogams įgyti papildomą / kitą profesinį / dalykinį pasirengimą. Siekiant sudaryti sąlygas asmenims iš kitų sektorių ateiti į švietimo sistemą (dirbti mokykloje), projekte bus sudarytos galimybės neturintiems pedagogo kvalifikacijos asmenims ją įgyti.

4.1.1.

Studijų, leidžiančių įgyti papildomą profesinę kvalifikaciją, vykdymas

Projekto partneriai atliks atranką ir, atsižvelgdami į regioninius poreikius, suteiks papildomą kvalifikaciją (kompetencijas): asmenims, kuriems reikalinga pedagogo profesinė kvalifikacija; suteiks galimybę įgyti papildomą dalykinį pasirengimą (kompetencijas), sudarydami galimybę studijuoti ar dalyvauti tęstinėse kvalifikacijos tobulinimo programose; sudarys galimybes asmenims, neturintiems pedagogo kvalifikacijos, bet siekiantiems dirbti mokykloje, ją įgyti (821 asmuo).

V uždavinys. Pritraukti gabius ir motyvuotus asmenis į pedagogines profesijas. Tikslinių stependijų teikimas

5.1.

Pritraukti gabius ir motyvuotus asmenis į pedagogines profesijas

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą Pedagoginių profesijų prestižo kėlimo programos 1 uždavinį „Pritraukti gabius ir motyvuotus asmenis į pedagogines profesijas“ (prie šio uždavinio partnerių yra numatytas UPC), taip pat siekiant įgyvendinti idėją Lietuvai „Mokytojas – prestižinė profesija iki 2025 metų“ ir norint, kad mokyklose dirbtų aukščiausio lygio profesionalai, būtina sudaryti sąlygas gabiausiems studentams rinktis mokytojo profesiją. Pedagogai – labai svarbi gyventojų grupė, nes nuo jos profesinio pasirengimo ir veiklos tikslingumo priklauso visuomenės – mokinių, jų šeimų narių nuostatos kaip pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms, derinant aplinkosauginius, ekonominius ir socialinius visuomenės tikslus ir neviršijant leistinų poveikio aplinkai ribų. Ypatingai svarbu motyvuoti jaunimą rinktis pedagoginę karjerą. Vienas iš tokių skatinimo būdų, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose pagal pedagogikos arba andragogikos (suaugusiųjų mokymo) studijų krypčių programas, skirtas pedagogams rengti, yra tikslinių stipendijų skyrimas gabiausiems studentams.

5.1.1.

Tikslinių stipendijų teikimas

Bus apmokėtos 768 studentų tikslinės stipendijos, skirtos aukštųjų mokyklų pirmosios studijų pakopos studentams, priimtiems į aukštąsias mokyklas ir studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose pagal pedagogikos arba andragogikos studijų krypčių programas, skirtas pedagogams rengti.

 

 
Informacija atnaujinta 2018-08-30 13:43:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.