PROJEKTAS PRADINIO UGDYMO TOBULINIMAS“

Projekto kodas VP1–2.2-ŠMM-02-V-02–003

Ugdymo plėtotės centro vykdomas projektas PRADINIO UGDYMO TOBULINIMAS finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1–2.2-ŠMM-02-V priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“.

Projektas – sudėtinė Mokyklų tobulinimo programos (MTP plius) dalis ir yra įgyvendinamas pagal dvišalę finansavimo ir administravimo sutartį, pasirašytą 2011 m. spalio 10 d. Europos socialinio fondo agentūros ir Ugdymo plėtotės centro.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2011.10.10 - 2014.10.09

Projekto vertė (skirta suma): 7 127 800,00 Lt

Projekto tikslas – sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą.

Projekto uždaviniai:

  • Įvertinti praktinių ir problemų sprendimo gebėjimų bei kūrybiškumo ugdymo pradinėse klasėse situaciją, galimybes ir numatyti tobulinimo kryptis.
  • Tobulinti pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojų edukacines, vadybines kompetencijas.
  • Rengti metodines ir mokymo(si) priemones praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymui.

Projekto veiklos ir pagrindiniai rezultatai

Siekiant projekto tikslo bus tobulinama visų projekto tikslinės grupės atstovų – pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojų – kvalifikacija. Projekto dalyvių kvalifikacijos tobulinimui bus panaudota kitų projektų patirtis ir produktai bei sukurtos naujos kvalifikacijos tobulinimo programos, metodinė medžiaga ir mokymo(si) priemonės, kurios jiems suteiks žinių, didins motyvaciją ir padės plėtoti gebėjimus taikyti metodus, ugdančius mokinių kūrybiškumą, praktinius ir problemų sprendimo gebėjimus. Įvairiuose projekto kvalifikacijos tobulinimo renginiuose galės dalyvauti tiek pavieniai pedagogai, tiek mokyklų komandos. Projekte dalyvausiančios mokyklų komandos drauge su kompetentingais projekto kuratoriais padės savo mokykloms tapti besimokančiomis organizacijomis, bendradarbiaus su kitomis projekto mokyklomis sprendžiant konkrečias su mokinių kūrybiškumo, praktinių ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymu susijusias problemas. Aktyviausiems projekto dalyviams bus sudarytos galimybės vykti su edukaciniu pažintiniu vizitu į Europos šalių švietimo institucijas, susipažinti su gerąja ugdymo praktika autentiškoje aplinkoje, kurti tarptautinio bendradarbiavimo tradicijas. Planuojama, kad projekto dalyviais taps daugiau nei 600 tikslinės grupės atstovų, 54 pradinio ugdymo programą vykdančios mokyklos.

Įgyvendinant projektą bus parengtas metodinis leidinys – vadovas su gerosios praktikos ugdant mokinių kūrybiškumą, praktinius ir problemų sprendimo gebėjimus pavyzdžiais; bus atrinkti, išversti į lietuvių kalbą ir išleisti du šiuolaikiški, projekto tikslą atitinkantys užsienio leidiniai; parengtos 20-ies skirtingų IKT įrankių valdymo instrukcijos ir jų taikymo ugdymui rekomendacijos bei pavyzdžiai; sukurta viena skaitmeninė mokymo(si) priemonė.

Siekiant didinti pedagogų galimybes aktyviai dalyvauti projekte, sudaryti sąlygas veiksmingai bendrauti, bendradarbiauti, mokytis ir kelti kvalifikaciją bus naudojami ekonomiški, šiuolaikiški informacijos sklaidos, mokymosi ir komunikavimo įrankiai: projekto interneto puslapis ir virtuali mokymosi aplinka, kuriuose bus talpinami visi projekto metu sukurti resursai, vyks pedagogų mokymasis ir bendradarbiavimas, sudaryta galimybė diskutuoti įvairiais ugdymo klausimais, dalytis metodine medžiaga, spręsti aktualias ugdymo problemas.

Planuojant ir vykdant projekto darbus sparčios kaitos kontekste labai svarbu turėti patikimą informaciją apie esamą būklę, todėl siekiant projekto tikslo bus vykdomas mokslinis švietimo būklės tyrimas, kurio metu bus surinkta ir apibendrinta informacija apie pradinių klasių mokinių praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo situaciją, poreikius ir galimybes Lietuvoje bei užsienio šalyse, organizuota 10 viešųjų konsultacijų įvairiuose Lietuvos regionuose su švietimo bendruomene: tai suteiks galimybę švietimo bendruomenės nariams išsakyti savo nuomonę apie praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymą, galimybes, kryptis, sudarys sąlygas projekto idėjų sklaidai. Viešųjų konsultacijų metu surinkta projekto įgyvendinimui aktuali informacija ir mokslinio švietimo būklės tyrimo rezultatai bus naudojami įgyvendinant kitas projekto veiklas, aptariami su suinteresuotais švietimo bendruomenės atstovais.

Asta Rudienė
Projekto vadovė
Ugdymo plėtotės centras
M. Katkaus g. 44
LT-09217 Vilnius
Tel. (8 5) 271 1547 
Mob. + 370 615 17 496
El. paštas asta.rudiene@upc.smm.lt

 

 
Informacija atnaujinta 2014-03-17 10:38:10
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.