Buhalterijos funkcijos

 • Organizuoti ir atlikti buhalterinę apskaitą, rengti centro apskaitos metodiką.
 • Kontroliuoti ir koordinuoti apskaitos procesą, vykdyti ir užtikrinti finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, teisingą dokumentų įforminimą.
 • Rengti ir teikti finansinę, statistinę atskaitomybę, sudarytą pagal norminius teisės aktus.
 • Rengti sąmatas, jų projektus, kitas centro tvarkas ir taisykles, kurios padeda suprantamai ir aiškiai vykdyti centro ūkines ir finansines operacijas.
 • Teikti informaciją apie apskaitą ir atskaitomybę centro direktoriui, darbuotojams bei konsultuoti centro darbuotojus apskaitos klausimais.
 • Užtikrinti teisingą atlyginimų, mokesčių ir įmokų skaičiavimą bei pervedimus.
 • Užtikrinti centro turto (pagrindinių priemonių, mažaverčio inventoriaus ir atsargų) apskaitą ir tinkamą saugojimą.
 • Dalyvauti kuriant centro strateginį veiklos planą ir metines veiklos programas, teikti siūlymus dėl veiklos tobulinimo.
 • Užtikrinti tinkamą apskaitos registrų parengimą saugoti ir perduoti į centro archyvą.
 • Vykdyti kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir vadovybės pavedimus pagal priskirtą kompetenciją ir funkcijas.
 • Atsiskaityti už veiklą centre nustatyta tvarka.