ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • dalyvauja rengiant Ugdymo plėtotės centro veiklos planavimo dokumentus;
 • planuoja ir organizuoja Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio darbą, užtikrina suplanuotų Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio veiklos rezultatų pasiekimą;
 • teikia informaciją apie Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio veiklos rezultatus ir dalyvauja rengiant Ugdymo turinio skyriaus veiklos ataskaitą;
 • rengia Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia Ugdymo turinio skyriaus vedėjui;
 • vykdo Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio darbuotojų veiklos vertinimą;
 • analizuoja Lietuvos ir užsienio šalių gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinio kaitos tendencijas ir švietimo naujoves, teikia siūlymus dėl ugdymo turinio tobulinimo;
 • organizuoja gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinio kūrimą ir atnaujinimą
 • koordinuoja Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio veiklą rengiant bendrojo ugdymo turinį reglamentuojančių dokumentų projektus;
 • koordinuoja pagrindinio ir vidurinio ugdymo gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų ugdymo ir kūno kultūros metodinės medžiagos kūrimą ir sisteminimą;
 • užtikrina pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų konsultavimą ir informavimą aktualiais ugdymo turinio klausimais;
 • teikia siūlymus Ugdymo turinio skyriaus vedėjui bei Švietimo ir mokslo ministerijos specialistams dėl švietimo kokybės užtikrinimo priemonių ir ugdymo turinio tobulinimo;
 • bendradarbiauja su Lietuvos valstybės institucijomis bei įstaigomis, teikia informaciją ir metodinę pagalbą, konsultuoja jas Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio kompetencijai priskirtais klausimais;
 • bendradarbiauja su kitais Ugdymo turinio skyriaus poskyriais ir Ugdymo plėtotės centro skyriais tobulindamas pagrindinio ir vidurinio ugdymo gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų ugdymo turinį;
 • pagal kompetenciją ir Ugdymo plėtotės centro vadovų pavedimą dalyvauja Ugdymo plėtotės centro, Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų sudarytų darbo grupių veikloje;
 • atlieka kitus Ugdymo turinio skyriaus vedėjo pavedimus;
 • užtikrina Ugdymo plėtotės centro veiklos dokumentų ir kitų dokumentų, susijusių su Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio funkcijų vykdymu, kaupimą, sisteminimą ir savalaikį perdavimą archyvui.