ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • dalyvauja rengiant Ugdymo plėtotės centro strateginį veiklos planą ir metines veiklos programas bei planus;
  • su padalinių vadovais derina padalinių metines einamųjų metų užduotis, konkrečius veiklos planus, teikia juos direktoriui tvirtinti, stebi jų vykdymą;
  • užtikrina tinkamą bendrojo ugdymo turinio formavimą, teikia siūlymus jam tobulinti;
  • inicijuoja programų ir projektų rengimą, prižiūri jų vykdymą, analizuoja ir apibendrina programų ir projektų įgyvendinimą, teikia siūlymus jiems tobulinti;
  • koordinuoja veiklas, susijusias su Ugdymo plėtotės centro viešosios komunikacijos, kuriamų produktų sklaida, informacijos teikimu;
  • administruoja viešųjų paslaugų teikimą, analizuoja ir vertina Ugdymo plėtotės centro veiklą, konsultuoja ir teikia siūlymus Ugdymo plėtotės centro veiklos kaitai ir kokybės gerinimui;
  • atlieka kitus Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavedimus.