ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • rengia ir įgyvendina priemones skirtas prekybos žmonėmis prevencijai;
  • rengia ir įgyvendina priemones, palengvinančias mokyklų darbą su įvairove;
  • rengia ir įgyvendina priemones, skirtas medijų ir informacinio raštingumo plėtrai mokyklose;
  • mokyklų veiklos tobulinimo klausimais renka, analizuoja, sistemina informacinę ir metodinę medžiagą bei vykdo jos sklaidą;
  • pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, teikia informaciją ir metodinę pagalbą;
  • pagal kompetenciją teikia apibendrintą informaciją kitiems Ugdymo plėtotės centro skyriams;
  • Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
  • atlieka kitus Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėjo pavedimus.