ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • teikia metodinę pagalbą socialinio ir gamtamokslinio ugdymo vadovėlių ir mokymo priemonių vertintojams ir dalykų mokytojams;
  • renka informaciją apie vadovėlių ir mokymo priemonių rengimą ir jų naudojimą ugdyme;
  • prižiūri vadovėlių vertinimo elektroninėje erdvėje procesus ir užtikrina jų kokybę;
  • bendradarbiauja su užsienio ekspertais vadovėlių ir mokymo priemonių rengimo bei vertinimo klausimais;
  • teikia siūlymus dėl vadovėlių ir mokymo priemonių vertinimo proceso tobulinimo;
  • atlieka kitus Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus vedėjo pavedimus.