ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • analizuoja mokyklų veiklos tobulinimui reikalingus duomenis ir kuria bei viešina vaizdo medžiagą, susijusią su mokyklų veiklos tobulinimu;
  • remiantis mokyklų išorinio vertinimo duomenimis ir bendradarbiaujant su mokyklomis kuria gerosios patirties vaizdo medžiagą ir vykdo jos sklaidą;
  • sudaro Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginių vaizdo transliacijų internetu programas ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
  • administruoja „Mokytojo TV“ interneto svetainę;
  • mokyklų veiklos tobulinimo klausimais renka, analizuoja, sistemina informacinę ir metodinę vaizdo medžiagą bei vykdo jos sklaidą;
  • pagal kompetenciją teikia apibendrintą informaciją kitiems Ugdymo plėtotės centro skyriams;
  • Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
  • atlieka kitus Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėjo pavedimus.