ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • dalyvauja rengiant Ugdymo plėtotės centro veiklos planavimo dokumentus;
  • planuoja ir organizuoja Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus darbą, užtikrina suplanuotų Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus veiklos rezultatų pasiekimą;
  • teikia informaciją apie Mokyklų veikos tobulinimo skyriaus veiklos rezultatus ir dalyvauja rengiant Ugdymo plėtotės centro veiklos ataskaitą;
  • rengia Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia Ugdymo plėtotės centro direktoriui tvirtinti;
  • vykdo Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus darbuotojų veiklos vertinimą;
  • organizuoja  mokyklų veiklos tobulinimui reikalingų priemonių rengimą ir įgyvendinimą bei mokyklų konsultavimą aktualiais veiklos klausimais;
  • organizuoja priemonių, susijusių su daugiafunkcinių centrų ir mokyklų bibliotekų veiklos plėtra, įgyvendinimą;
  • Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
  • atlieka kitus vienkartinio pobūdžio pavedimus;
  • užtikrina Ugdymo plėtotės centro veiklos dokumentų ir kitų dokumentų, susijusių su Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus funkcijų vykdymu, kaupimą, sisteminimą ir savalaikį perdavimą archyvui.