ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • dalyvauja rengiant Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio veiklos planavimo dokumentus;
 • teikia informaciją apie savo veiklos rezultatus Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėjui ir dalyvauja rengiant Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio veiklos ataskaitą;
 • kuria ir atnaujina užsienio (anglų) kalbos pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinį;
 • dalyvauja rengiant bendrojo ugdymo turinį reglamentuojančių dokumentų projektus;
 • kuria ir sistemina užsienio (anglų) kalbos pagrindinio ir vidurinio ugdymo metodinę medžiagą;
 • pagal savo kompetenciją konsultuoja ir informuoja pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančias institucijas aktualiais ugdymo turinio klausimais;
 • teikia siūlymus Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėjui dėl švietimo kokybės užtikrinimo priemonių ir užsienio (anglų) kalbos ugdymo turinio tobulinimo;
 • teikia informaciją ir metodinę pagalbą švietimo institucijoms, konsultuoja jas metodininko kompetencijai priskirtais klausimais;
 • Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėjo pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant užsienio (anglų) kalbos ugdymo klausimus;
 • užtikrina Ugdymo plėtotės centro veiklos dokumentų ir kitų dokumentų, susijusių su Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio funkcijų vykdymu, kaupimą, sisteminimą ir savalaikį perdavimą archyvui;
 • bendradarbiauja su kitais Ugdymo turinio skyriaus poskyriais ir Ugdymo plėtotės centro skyriais tobulindamas užsienio (anglų) kalbos ugdymo turinį;
 • atlieka kitus Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.