ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • analizuoja mokyklų veiklai tobulinti reikalingus duomenis ir formuluoja mokyklų veiklai tobulinti reikalingų duomenų poreikį, teikia informaciją apie tai pagal kompetenciją atsakingiems kitiems Ugdymo plėtotės centro skyriams ar kitoms institucijoms;
  • analizuoja nacionalinius mokyklų išorinio vertinimo ir mokinių pasiekimų duomenis ir remiantis jais organizuoja priemonių, skirtų mokyklų veiklos tobulinimui, įgyvendinimą;
  • kuria ir išbando mokyklų veiklos tobulinimo modelius;
  • konsultuoja mokyklas veiklos tobulinimo klausimais;
  • mokyklų veiklos tobulinimo klausimais bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, teikia informaciją ir metodinę pagalbą;
  • pagal kompetenciją teikia apibendrintą informaciją kitiems Ugdymo plėtotės centro skyriams;
  • Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
  • atlieka kitus Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėjo pavedimus.