Rimas Stankevičius

Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas,
laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas

Gyvenimo aprašymas

Gimimo data ir vieta 1977 m. vasario 13 d., Marijampolė
   
Išsilavinimas 1999 m. Lietuvos teisės akademija, teisės bakalauras
  2001 m. Lietuvos teisės universitetas, teisės ir valdymo magistras
  2003 m. Lietuvos teisės universitetas, viešojo administravimo magistras
   
Darbo patirtis Nuo 2018 gruodžio 17 d. Ugdymo plėtotės centro Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
  2018 m. vasario-spalio mėn. UAB AMTT direktoriaus pavaduotojas
  2007–2015 m. Europos Komisijos Kovos su sukčiavimais tarnybos (OLAF) tyrėjas
  2003–2007 m. Muitinės departamento prie LR FM Pažeidimų prevencijos skyriaus Dvišalės pagalbos poskyrio viršininkas
  2002–2007 m. Mykolo Romerio universiteto dėstytojas
  2002–2003 m. Muitinės kriminalinės tarnybos l. e. Tyrimų skyriaus viršininko pareigas
  2001–2002 m. Muitinės departamento prie LR FM l. e. Tyrimų ir kvotos skyriaus viršininko pareigas
  2000–2001 m. Vilniaus teritorinės muitinės vyriausiasis inspektorius-kvotėjas
  1999–2000 m. Vilniaus m. VPK 2 PK kriminalinės policijos jaunesnysis inspektorius
  1996–1997 m. Marijampolės MRPK Apsaugos policijos policininkas
   
Užsienio kalbos Anglų k. lygis C2
Rusų k. lygis C2
Lenkų k. lygis C1
Prancūzų k. lygis A2
Vokiečių k. lygis A1
   
Papildoma informacija 2015–2019 m. Kovos menų treneris-savanoris, pirmasis tekvondo (ITF) treneris Lietuvoje, 2018 m. Europos tekvondo (ITF) vicečempionas, 7 pasaulio čempionų (2017 m.) treneris, tarptautinės klasės teisėjas.
  Keleto mokslinių straipsnių autorius
  Krizių valdymo specialistas (JTO parengiamieji kursai)

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Centro veiklą ir asmeniškai atsako už Centrui pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir veiklos rezultatus;
 • atsako už tai, kad Centre būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktų, darbo saugos reikalavimų;
 • teikia steigėjui tvirtinti Koordinavimo tarybos aprobuotus metinius Centro darbo planus ir ataskaitas;
 • vykdo Centro darbo planą, planuoja Centro veiklos kryptis ir kasmet raštu iki sausio 31  dienos Koordinavimo tarybai ir steigėjui pateikia Centro veiklos ataskaitą;
 • leidžia įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
 • koordinavimo tarybai teikia aprobuoti Centro nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudojasi ir disponuoja Centro turtu ir lėšomis. Atsako už racionalų ir taupų lėšų panaudojimą pagal steigėjo patvirtintas išlaidų sąmatas, įstaigos materialinės bazės kūrimą ir saugojimą;
 • suderinęs su steigėju tvirtina Centro struktūrą ir Centro darbuotojų etatų sąrašą;
 • tvirtina Centro darbo taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus (nuostatus), finansų kontrolės taisykles;
 • vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais priima ir atleidžia iš darbo įstaigos darbuotojus, sudaro darbo, autorines bei kitokias sutartis, nustato darbuotojų darbo užmokestį, skatina ir skiria drausmines nuobaudas;
 • suteikia įgaliojimus Centro darbuotojams;
 • sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;
 • atstovauja Centrui kitose institucijose;
 • vykdo kitas teisės aktų įstaigos vadovui nustatytas funkcijas.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.