ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, sutarčių ir kitų tvarkomųjų bei organizacinių dokumentų projektus;
 • analizuoja ir vertina, ar kitų Ugdymo plėtotės centro skyrių parengti dokumentai, sutartys ir siunčiami raštai neprieštarauja teisės aktams bei atitinka teisinės technikos reikalavimus, juos vizuoja;
 • įgaliojus Ugdymo plėtotės centro direktoriui, atstovauja Ugdymo plėtotės centro interesams teismuose, valstybės valdymo institucijose;
 • rengia ieškininius pareiškimus (skundus), atsiliepimus į ieškininius pareiškimus (skundus);
 • dalyvauja vertinant Ugdymo plėtotės centro vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų bei parengtų dokumentų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymui, kitiems įstatymams bei poįstatyminiams teisės aktams, rengia viešųjų pirkimų dokumentus;
 • vykdo Ugdymo plėtotės  centro viešuosius pirkimus;
 • teikia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai apie Ugdymo plėtotės centro įvykdytus mažos vertės pirkimus;
 • konsultuoja Ugdymo plėtotės centro darbuotojus teisės klausimais, informuoja apie aktualių Ugdymo plėtotės centrui teisės aktų pakeitimus;
 • pagal savo kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymus;
 • pagal savo kompetenciją teikia Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui pasiūlymus apie susidariusių problemų išsprendimo kelius;
 • dalyvauja Ugdymo plėtotės centro direktoriaus sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • atlieka kitus Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavedimus.

 

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.