ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

 • dalyvauja rengiant Ugdymo plėtotės centro veiklos planavimo dokumentus;
 • planuoja ir organizuoja Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus darbą;
 • teikia informaciją apie Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus veiklos rezultatus ir dalyvauja rengiant Ugdymo plėtotės centro veiklos ataskaitą;
 • rengia Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia Ugdymo plėtotės centro direktoriui tvirtinti;
 • vykdo Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus darbuotojų veiklos vertinimą;
 • užtikrina bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių turinio vertintojų kvalifikacijos tobulinimo organizavimą ir metodinės pagalbos turinio vertintojams teikimą;
 • organizuoja bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių turinio vertinimą, mokymo priemonių kūrėjų informavimą apie ugdymo turinio pokyčius bei perspektyvas;
 • organizuoja informacijos apie metodinę medžiagą, mokymo priemonių naudojimą ir jų poveikį ugdymo procesui rinkimą, analizę ir skelbimą ugdymo turinio informacinėje sistemoje;
 • Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • atlieka kitus Ugdymo plėtotės centro vadovų pavedimus;
 • užtikrina Ugdymo plėtotės centro veiklos dokumentų ir kitų dokumentų, susijusių su Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus funkcijų vykdymu, kaupimą, sisteminimą ir savalaikį perdavimą archyvui.