ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • teikia metodinę pagalbą kalbų, meninio ir pradinio ugdymo vadovėlių ir mokymo priemonių vertintojams bei dalykų mokytojams;
  • rengia kvalifikacijos tobulinimo programas ir kitas priemones, skirtas vadovėlių ir mokymo priemonių vertintojų kvalifikacijai tobulinti;
  • rengia vadovėlių ir mokymo priemonių kokybei užtikrinti reikalingus vertinimo instrumentus;
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant vadovėlių ir mokymo priemonių, metodinių leidinių turinio vertinimą ir aprūpinimą reglamentuojančius dokumentus;
  • informuoja vadovėlių ir mokymo priemonių autorius, vertintojus ir leidėjus apie ugdymo turinio pokyčius;
  • atlieka kitus Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus vedėjo pavedimus.