ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • kaupia ir skleidžia inovatyvios edukacinės patirties ir metodinės veiklos medžiagą ugdymo turinio informacinėje sistemoje;
  • skleidžia skaitmeninių technologijų taikymo ugdyme naujoves pedagogams;
  • rengia medžiagą nuotoliniams vadovėlių ir mokymo priemonių vertintojų mokymams;
  • teikia metodinę pagalbą skaitmeninių mokymo priemonių kūrėjams, vadovėlių ir mokymo priemonių vertintojams ir mokytojams;
  • prižiūri ugdymo turinio informacinėje sistemoje skelbiamos medžiagos funkcionalumą, aktualumą ir teikia siūlymus medžiagą skelbiantiems specialistams;
  • atlieka kitus Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus vedėjo pavedimus.