ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • kaupia ir skleidžia inovatyvios edukacinės patirties ir metodinės veiklos medžiagą ugdymo turinio informacinėje sistemoje;
  • skleidžia skaitmeninių technologijų taikymo ugdyme naujoves pedagogams;
  • rengia medžiagą nuotoliniams vadovėlių ir mokymo priemonių vertintojų mokymams;
  • teikia metodinę pagalbą skaitmeninių mokymo priemonių kūrėjams, vadovėlių ir mokymo priemonių vertintojams ir mokytojams;
  • prižiūri ugdymo turinio informacinėje sistemoje skelbiamos medžiagos funkcionalumą, aktualumą ir teikia siūlymus medžiagą skelbiantiems specialistams;
  • atlieka kitus Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus vedėjo pavedimus.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.