ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

  • redaguoja Ugdymo plėtotės centro vidaus dokumentus ir tekstus bei susirašinėjimo su kitomis institucijomis raštus;
  • redaguoja aprobuotus metodinių leidinių, metodinių priemonių, dalykinės ir kitos padalomosios medžiagos tekstus;
  • konsultuoja aktualiais kalbos kultūros, kirčiavimo klausimais;
  • atlieka kitus Administravimo ir ūkio skyriaus vedėjo pavedimus.