Vidurinio ugdymo bendrosios programos

2011 m. vasario 21 d. švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius įsakymu Nr. V-269 patvirtino Vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Įsakymai

Skelbiame vidurinio ugdymo bendrąsias programas

Vidurinio ugdymo bendrųjų programų įvadas

Dorinis ugdymas: etika, katalikų tikyba, ortodoksų (stačiatikių) tikyba, evangelikų liuteronų tikyba, evangelikų reformatų tikyba, karaimų tikyba, judėjų tikybos pažintinė programa (1 priedas)

Kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, kitos gimtosios kalbos, lietuvių gestų kalba, lietuvių kalba kurtiesiems ir neprigirdintiesiems, užsienio kalbos, užsienio kalba kurtiesiems ir neprigirdintiesiems (2 priedas)

Matematika (3 priedas)

Gamtamokslinis ugdymas: biologija, chemija, fizika, integruotas gamtos mokslų kursas (4 priedas)

Socialinis ugdymas: istorija, geografija, integruotas istorijos ir geografijos kursas, teisė, religijotyra, filosofija, ekonomika ir verslumas, psichologija (5 priedas)

Meninis ugdymas: dailė, muzika, šokis, teatras, grafinis dizainas, filmų kūrimas, fotografija, kompiuterinės muzikos technologijos (6 priedas)

Informacinės technologijos (7 priedas)

Technologijos (8 priedas)

Kūno kultūra (9 priedas)

Bendrųjų kompetencijų ugdymas (10 priedas)

Vidurinio ugdymo bendrųjų programų svarstymas (2010 m.)