Savivaldybių švietimo pažanga

Savivaldybių švietimo pažangos ataskaitų rengimo gairės

Savivaldybės švietimo būklės stebėsenos rodikliai, kuriuos galima panaudoti švietimo pažangos ataskaitai

Gairės parengtos bendradarbiaujant savivaldybių administracijų švietimo padalinių, Ugdymo plėtotės centro, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Šiaulių universiteto atstovams.

Metinė savivaldybės švietimo pažangos ataskaita yra dokumentas, skirtas pokyčiams savivaldybės švietimo sistemoje fiksuoti ir įvertinti, taip pat apie juos kalbėti, siekiant strateginių Lietuvos ir savivaldybės švietimo plėtros tikslų. Sistemingas, nuolatinis savivaldybės švietimo pažangos vertinimas ir ataskaitų teikimas leidžia švietimo administratoriams įrodyti švietimo politikos sprendimų ir jų įgyvendinimo priemonių savivaldybėje tinkamumą ir efektyvumą bei švietimo organizavimo metodų, skirtų viešųjų švietimo paslaugų kokybei ir prieinamumui užtikrinti, veiksmingumą.

Savivaldybės švietimo pažangos ataskaitų paskirtis:

  • konstatuoti ir įvertinti savivaldybės švietimo pokyčius, atsižvelgiant į prognozuotus siekinius, įdėtas sąnaudas ir bendrą Lietuvos kontekstą;
  • įsivertinti savivaldybės administracijos ir švietimo įstaigų veiksmų, lėmusių esamą būklę ir jos pokytį, efektyvumą;
  • nustatyti veiklos tobulinimo poreikius ir planuoti kaitą;
  • informuoti tikslines grupes.

Kodėl pažangos ataskaitos yra strategiškai svarbios?“ Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjo Ričardo Ališausko pranešimas, skaitytas parodoje „Mokykla – 2018“

„Švietimo pažanga ataskaitose“, Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninės politikos analizės skyriaus vedėjo Ovidijaus Damskio pranešimas

„2018 m. savivaldybių švietimo pažangos ataskaitų apžvalga ir įžvalgos“, Šiaulių universiteto lektoriaus Sigito Balčiūno pranešimas

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.