Renginiai


Renginiai šį mėnesį

Renginiai kitą mėnesį

Norėdami registruotis į renginius, turite prisijungti prie Ugdymo sodo.

Instrukcija, kaip prisijungti, pateikiama šioje mokymo priemonėje.

Renginių archyvas (iki 2015 m. vasario): kalendorius ir renginių medžiaga, Menų dūzgės.

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai 2018 m.

Eil. Nr. Renginio, programos pavadinimas
įstaiga bei adresas parašyti jei renginys vyks ne UPC
Programos anotacija Tikslinė grupė Trukmė (akad. val.) Data Renginio vadovo vardas ir pavardė

DORINIS UGDYMAS

Ugdymo metodai, skatinantys bendradarbiavimą, emocinę ir socialinę raidą.
Vilniaus „Minties“ gimnazijoje, Erfurto g. 23, Vilnius
Šios kvalifikacijos tobulinimo programos pirmoji sesija skiriama praktikai, kuri pagrįsta plačiai ištyrinėta ugdymo bendradarbiaujant metodų teikiama nauda.
Antroje sesijoje išbandomi ugdymo metodai, orientuoti į asmens jausmus ir vertybes.
Dorinio ugdymo (etikos, tikybos), taip pat socialinio ugdymo (filosofijos, pilietiškumo pagrindų) mokytojai, klasių vadovai, socialiniai pedagogai. 18 I sesija vasario 20 d., Vilija Zeliankienė

MATEMATIKA IR INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

Matematinis ugdymas geroje mokykloje Mokymų dalyviai įgis žinių ir susipažins su matematinio samprotavimo ugdymo galimybėmis matematikos pamokose, plėtos savo kaip šiuolaikinio mokytojo kritinį požiūrį į pasaulio aktualijas pilietiškumo tema, stebės mokinių informatinio ir matematinio mąstymo gebėjimų ugdymą praktikoje (pamokoje). Bus nagrinėjami mokinių pasiekimų išorinių vertinimų rezultatai ir aptariamos rekomendacijos. Matematikos mokytojai 40 I sesija kovo 8–9 d.,
II sesija balandžio 23–24 d
Giedrė Čiapienė,
Albina Vilimienė
Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas per informacinių technologijų pamokas Mokymų dalyviai susipažins su šiuolaikinės mokinių kartos teksto suvokimo ypatumais; išsiaiškins, kokias skaitymo ir rašymo strategijas labiausiai tiktų taikyti informacinių technologijų pamokose dalykiniam tekstui suprasti; išnagrinės, kokios veiklos padeda ugdyti skaitymo ir rašymo gebėjimus, ir išbandys jas praktiškai. Informacinių technologijų mokytojai 40 I-II sesija vasario 21–22 d.,
III sesija kovo 19 d.
Giedrė Čiapienė, Povilas Leonavičius
Kūrybinio mąstymo ugdymas mokant programuoti mikrokompiuteriu Mokymų dalyviai supažindins su mikrokompiuteriais ir jų panaudojimo galimybėmis, įgys praktinių žinių apie programavimą mikrokompiuteriu, tobulins gebėjimus ugdyti mokinių mokymąsi programuoti ir jų kūrybiškumą Informacinių technologijų mokytojai 40 I sesija kovo 14–15 d.,
II sesija balandžio 6 d.
Giedrė Čiapienė, Povilas Leonavičius

MENINIS UGDYMAS

Konsultacija fotografijos mokytojams Konsultacija skirta meninio ugdymo kokybei tobulinti. Aptariant fotografijos bendrosios programos įgyvendinimo mokykloje situaciją, mokytojai praktikai pristatys gerosios patirties pavyzdžius, konsultuos kūrybinio darbo aprašo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo klausimais. Meninio ugdymo mokytojai, dirbantys pagal fotografijos bendrąją programą, įgyvendinantys menų (fotografijos) brandos egzamino programą, brandos egzamino kandidatų vadovai, vertinimo komisijų nariai 4 vasario 20d. Alė Vilutienė,
Žydrė Jankevičienė
Šiuolaikinė meninio ugdymo didaktika: klasės valdymas ir mokymosi metodai

Mokymų dalyviai patobulins mokinių / ugdytinių skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir poreikių atpažinimo), pagalbos teikimo mokantis ir mokinių / ugdytinių motyvavimo kompetenciją bei ugdymo turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetencijas.

Dailės mokytojai

80

Alė Vilutienė,
Žydrė Jankevičienė

V sesija (pasirenkama):
Meninio ugdymo turinio tobulinimo galimybės: tiriamieji darbai, skaitymo, rašymo ir kalbėjimo strategijos atliekant tiriamuosius meninio ugdymo darbus.
13 kovo 20 d.
VI sesija (privaloma):
Šiuolaikinės meninio ugdymo didaktikos principų taikymo sėkmės istorijos.
8 gegužės 21 d.
Šiuolaikinė meninio ugdymo didaktika: klasės valdymas ir mokymosi metodai

Mokymų dalyviai patobulins mokinių / ugdytinių skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir poreikių atpažinimo), pagalbos teikimo mokantis ir mokinių / ugdytinių motyvavimo kompetenciją bei ugdymo turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetencijas.

Muzikos mokytojai

80

Alė Vilutienė,
Žydrė Jankevičienė

V sesija (pasirenkama):
Meninio ugdymo turinio tobulinimo galimybės: tiriamieji darbai, skaitymo, rašymo ir kalbėjimo strategijos atliekant tiriamuosius meninio ugdymo darbus.
13 kovo 21 d.
VI sesija (privaloma):
Šiuolaikinės meninio ugdymo didaktikos principų taikymo sėkmės istorijos.
8 gegužės 22 d.

Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: menų brandos egzamino atvejo analizė

Egzamino procesų ir kandidatų darbų analizė padės dalyviams geriau suprasti, kaip ugdymo procese tikslingai derinti inovatyvius apibendrinamojo vertinimo būdus, integruojančius formuojamojo, kaupiamojo ir kriterinio vertinimo elementus

Dailės, filmų kūrimo, fotografijos, grafinio dizaino mokytojai 40 I sesija vasario 22 d
II sesija kovo 12 d.
III sesija birželio 12 d.

Alė Vilutienė,
Žydrė Jankevičienė

Muzikos, kompiuterinių muzikos technologijų mokytojai 40 I sesija vasario 23 d
II sesija kovo 13 d.
III sesija birželio 13 d.
Šokio, teatro mokytojai 40 I sesija vasario 23 d
II sesija kovo 13 d.
III sesija birželio 14 d.
Skaitymo ir rašymo (baltarusių, lenkų, ir rusų gimtąja kalba) gebėjimų ugdymas pradinėje mokykloje Programos tikslas – plėtoti pradinių klasių mokytojų kompetencijas efektyviau ir tikslingiau organizuoti skaitymo ir rašymo ugdymą baltarusių, lenkų ir rusų gimtųjų kalbų pamokose. Programos dalyviams bus pateiktas skaitymo ugdymo ir teksto kūrimo gebėjimų ugdymo užduočių paketas su metodiniais patarimais, kaip, taikant šias užduotis, veiksmingai ir tikslingai ugdyti mokinių grožinio ir negrožinio teksto suvokimo, supratimo, apibendrinimo, išvadų darymo, interpretavimo, apmąstymo bei vertinimo ir kt. gebėjimus. KTP dalyviai mokysis kurti teksto suvokimo ir teksto kūrimo diagnostines užduotis, aptars standartizuotų testų rezultatus ir pasidalins patirtimi, kaip organizuoti mokymo procesą siekiant geresnių rezultatų, tobulins dalykines, didaktines kompetencijas. . Lenkų gimtosios kalbos (pradinio ugdymo) mokytojai, dirbantys mokyklose tautinės mažumos kalba 64 II modulis – IV ketvirtį (data bus patikslinta) Daina Grigėnienė,
Danuta Szejnicka

STEAM

Vasaros kursai „Mokymasis tyrinėjant STEAM kontekste“ Programos dalyviai, gamindami mokymo(si) priemones, įvairius instrumentus, susipažins su tyrinėjimo objektais ir technikomis (STEAM žingsniais), atras jų pritaikymo galimybes kuriant ugdymo(si) aplinkas, valdant mokymo(si) procesą, dalinsis gerąja patirtimi. Edukacinėse išvykose bus įtvirtinama mokymosi tyrinėjant samprata ir programos „Darnusis vystymasis – 2030“ nuostatos. Profesijos, pradinio ugdymo, bendrojo ugdymo dalykų, neformaliojo švietimo mokytojai 40 birželio 18–21 d. Eglė Vaivadienė,
Alė Vilutienė

SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI BENDROJI PROGRAMA

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose galimybės

Mokymų dalyviai turės galimybę išsiaiškinti ir apibūdinti esminius SLURŠ programos akcentus, diskutuoti ir dalintis patirtimi apie tai, kaip realizuoti SLURŠ programą integruojant jos turinį į įvairių dalykų pamokas, neformaliojo ugdymo veiklas, susipažins su interaktyvių mokymo metodų taikymu ugdant lytiškumą bei rengiant(is) šeimai, motinystei ir tėvystei.

Pagalbos mokiniui specialistai, neformaliojo švietimo mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, dalykų mokytojai, programos įgyvendinimo mokykloje koordinatoriai, sveikatos priežiūros specialistai

40 II sesija vasario 22–23 d.
III sesija gegužės 4 d.

Regina Žukienė,
Julija Sinicienė8 III sesija 2017 m. seminaro dalyviams kovo 16 d.

TECHNOLOGIJOS

Rėdos ratas: tradicijos ir šiuolaikiškumas

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje, S. Konarskio g. 27, Vilnius

Atsižvelgiant į technologijų, kaip mokslo, pokyčius pasaulyje, Europoje ir Lietuvos švietimo sistemoje, mokymų dalyviai tobulins dalykines kompetencijas, paremtas STEAM, darnaus vystymosi principais bei vertybinėmis nuostatomis, ugdymo procesą nukreipiant esminėms kompetencijoms ugdyti.

Technologijų mokytojai, dirbantys pagal technologijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, įgyvendinantys etninės kultūros modulį Technologijos ir etninė kultūra, menų, etninės kultūros ir pradinio ugdymo mokytojai

40

I sesija rugpjūčio 20 d.

Alė Vilutienė,
Eglė Vaivadienė

II sesija rugpjūčio 21 d.
III sesija rugpjūčio 22 d.
IV sesija spalio 29 d.
Patyriminis mokymasis: idėja – veiksmas – aiškiai suvokta ir įvertinta patirtis

Aptariama patyriminio mokymo esmė, nauda: individualiai ir grupėse bus pristatoma ir aptariama geroji praktika atsižvelgiant į keturias technologinio ugdymo veiklos sritis (projektavimas; informacijos paieška, kaupimas, taikymas ir pateikimas; medžiagų pažinimas, jų pritaikymas projektinėms užduotims atlikti; technologiniai procesai ir jų rezultatai), problemų sprendimą bendradarbiaujant, kuriama mokomoji medžiaga, projektinių darbų, orientuotų į patyriminį mokymą, aprašai su vertinimo ir įsivertinimo pavyzdžiais.

Technologijų mokytojai, dirbantys pagal technologijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, įgyvendinantys technologijų brandos egzamino programas

40

2017 m. mokymų dalyviams

Alė Vilutienė,
Eglė Vaivadienė

II sesija. Virtuvė – tavo eksperimentinė laboratorija. Ugdymo plėtotės centre, M. Katkaus g. 44, Vilnius. II sesija vasario 19 d.
III sesija. Atrask tekstilę.
Ugdymo plėtotės centre, M. Katkaus g. 44, Vilnius.
III sesija balandžio 5 d.
IV sesija. Patyriminis mokymasis ir dizainas. Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijoje, Vilniaus g. 32, Vilnius. IV sesija birželio 14 d.
Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo Pristatoma / išbandoma daugiau kaip 20 skirtingų informacinių komunikacinių technologijų įrankių ir programų, tinkamų mokinių kūrybiškumo, problemų sprendimo bendradarbiaujant gebėjimų ugdymui, vertinimui ir įsivertinimui.  Įvairių dalykų mokytojai 40 Pirma dalis:
I sesija rugpjūčio 23 d.
II sesija rugpjūčio 24 d.
Antra dalis::
III sesija spalio 25–26 d.
Alė Vilutienė,
Eglė Vaivadienė
Mokinių technologinio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: technologijų brandos egzamino atvejo analizė. Mityba. Tekstilė Technologijų brandos egzaminas – šiuolaikiška mokinių pasiekimų vertinimo forma, apjungianti kaupiamojo ir kriterinio vertinimo būdus. Analizuojant egzamino vertinimo sistemą ir kandidatų atliktus darbus bus tobulinama mokytojų mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencija.  Technologijų mokytojai, įgyvendinantys mitybos, tekstilės modulius / programas 40 I sesija spalio 29 d.
II sesija lapkričio 14 d.
III sesija gruodžio 4 d.
Alė Vilutienė,
Eglė Vaivadienė
Mokinių technologinio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: technologijų brandos egzamino atvejo analizė. Dizainas. Elektronika. Konstrukcinės medžiagos Technologijų brandos egzaminas – šiuolaikiška mokinių pasiekimų vertinimo forma, apjungianti kaupiamojo ir kriterinio vertinimo būdus. Analizuojant egzamino vertinimo sistemą ir kandidatų atliktus darbus bus tobulinama mokytojų mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencija.  Technologijų mokytojai, įgyvendinantys dizaino, elektronikos, konstrukcinių medžiagų modulius / programas 40 I sesija spalio 30 d.
II sesija lapkričio 13 d.
III sesija gruodžio 5 d.
Alė Vilutienė,
Eglė Vaivadienė
Mokinių technologinio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: technologijų brandos egzamino atvejo analizė Technologijų brandos egzaminas – šiuolaikiška mokinių pasiekimų vertinimo forma, apjungianti kaupiamojo ir kriterinio vertinimo būdus. Analizuojant egzamino vertinimo sistemą ir kandidatų atliktus darbus bus tobulinama mokytojų mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencija.  Technologijų mokytojai, dirbantys profesinio rengimo institucijose ir įgyvendinantys technologijų programą. 40 I sesija spalio 31 d.
II sesija lapkričio 12 d.
III sesija gruodžio 3 d.
Alė Vilutienė,
Eglė Vaivadienė

VADYBA

Kokybiškos lyderystės kūrimas (1–5 metus dirbantiems mokyklų vadovams) Švietimo įstaigų vadovams siūloma mokymų programa, paremta veiklų fasilitavimo ir ugdomojo klausinėjimo (angl. coaching) technikomis, kai patys programos dalyviai kelia probleminius klausimus ir grupėje ieško sprendimų scenarijų. Kaip „neperdegti“ pirmaisiais vadovavimo metais, kokius vadybos ir lyderystės scenarijus taikyti šiuolaikinės mokyklos kūrimo procese, kaip suvaldyti ir motyvuoti personalą siekti ambicingų tikslų? 1–5 metus dirbantys mokyklų vadovai 40 II sesija kovo 23 d. Regina Žukienė
Kokybiškos lyderystės kūrimas (daugiau nei 3 metus dirbantiems mokyklų vadovams) Švietimo įstaigų vadovai turi teorinių žinių, turi išreikštas kompetencijas ugdymo įstaigos vadybos srityje, tačiau neturi galimybės reflektuoti ir pasidalinti savo patirtimi. Dėl šios priežasties programos dalyviams bus sudarytos sąlygos ne tik teoriškai pagilinti, susisteminti turimas žinias strateginės, mokymosi lyderystės, kasdienės veiklos efektyvumo užtikrinimo kompetencijų grupėse, bet ir analizuoti savo turimas kompetencijas vadybos srityje, numatyti tobulinimosi planą, jo išbandymą savo darbinėje aplinkoje, gauti patarimų iš mokymų kolegų. Daugiau nei 3 metus dirbantys mokyklų vadovai 40 I sesija kovo 6–7 d.
II sesija balandžio 19 d.
Regina Žukienė
Vadybinių kompetencijų ugdymas per asmeninę patirtį (ketinantiems tapti švietimo įstaigų vadovais)“ Mokymų dalyviai turės galimybę gauti žinių apie besikeičiantį švietimo kontekstą bei mokytojui būtinų vadybinių kompetencijų plėtrą, išsiaiškins lyderystės ir vadovavimo panašumus ir skirtumus, savianalizės svarbą bei patobulins savęs pažinimo gebėjimus. Mokymų metu dalyviai išbandys įvairias patirtinio mokymosi strategijas, susiplanuos savarankišką darbą – lyderystės iššūkį, kurį pristatys kolegoms II sesijos metu. Pedagogai, ketinantys tapti švietimo įstaigų vadovais 40 I sesija spalio 8–9 d.
II sesija gruodžio 3 d.
Regina Žukienė