Renginiai


Renginiai šį mėnesį

Renginiai kitą mėnesį

Norėdami registruotis į renginius, turite prisijungti prie Ugdymo sodo.

Instrukcija, kaip prisijungti, pateikiama šioje mokymo priemonėje.

Renginių archyvas (iki 2015 m. vasario): kalendorius ir renginių medžiaga, Menų dūzgės.

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai 2018 m.

Eil. Nr.

Renginio, programos pavadinimas

įstaiga bei adresas parašyti jei renginys vyks ne UPC

Programos anotacija

Tikslinė grupė

Trukmė (akad. val.)

Data

Renginio vadovo vardas ir pavardė

DORINIS UGDYMAS

Ugdymo metodai, skatinantys bendradarbiavimą, emocinę ir socialinę raidą.

Vilniaus „Minties“ gimnazijoje, Erfurto g. 23, Vilnius

Šios kvalifikacijos tobulinimo programos pirmoji sesija skiriama praktikai, kuri pagrįsta plačiai ištyrinėta ugdymo bendradarbiaujant metodų teikiama nauda.

Antroje sesijoje išbandomi ugdymo metodai, orientuoti į asmens jausmus ir vertybes.

Dorinio ugdymo (etikos, tikybos), taip pat socialinio ugdymo (filosofijos, pilietiškumo pagrindų) mokytojai, klasių vadovai, socialiniai pedagogai.

18

II sesija balandžio 3 d.,

Vilija Zeliankienė

tel. 868471690

Salomėja Bitlieriūtė

FINANSINIS IR MOKESČIŲ RAŠTINGUMAS

Finansinis ir mokesčių raštingumas: ką turėtų žinoti pedagogai

Dauguma finansinio raštingumo temų ir mokinių ugdymo gebėjimų yra integruojami į visų dalykų pamokas, t. y. galima teigti, kad ta tema visi pedagogai yra kompetentingi. Tačiau, sparčiai vystantis ekonomikai, mokslui ir modernizuojant daugelį procesų, vis atsiranda naujų žinių apie mokesčius ir finansinį raštingumą poreikis. Vadovaujantis naujausių tyrimų rezultatais, specialistų rekomendacijomis, mokytojų praktikų patirtimi apie mokinių pasirengimą savarankiškam gyvenimui, parengta pedagogų kvalifikacijos programa „Finansinis ir mokesčių raštingumas: ką turėtų žinoti pedagogai“. Programos turinys glaudžiai susijęs su ugdymo turinio atnaujinimu, mokytojų profesinių kompetencijų plėtojimu finansinio ir mokesčių raštingumo kontekste.

Pradinio ugdymo ir bendrojo ugdymo dalykų, profesijos ir neformaliojo švietimo mokytojai, ikimokyklinio ugdymo pedagogai, bibliotekininkai

40

I sesija balandžio 16–17 d.

II sesija birželio 11 d.

Giedrė Čiapienė,
tel. (8 5) 2772194,
Albina Vilimienė,
tel. (8 5) 2109830

MATEMATIKA IR INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

Mikrokompiuterio panaudojimo galimybės ugdymo procese

Programa skirta susipažinti su mikrokompiuteriais ir jų panaudojimo galimybėmis, įgyti praktinių žinių apie programavimą mikrokompiuteriu, tobulinti gebėjimus ugdyti mokinių mokymąsi programuoti ir jų kūrybiškumą.

Bendrojo ugdymo dalykų, profesijos ir neformaliojo švietimo mokytojai

40

I sesija balandžio 18–19 d.

II sesija gegužės 9 d.

Giedrė Čiapienė,
tel. (8 5) 2772194,
Povilas Leonavičius,
tel. (8 5) 2109826

Matematinis ugdymas geroje mokykloje

Mokymų dalyviai įgis žinių ir susipažins su matematinio samprotavimo ugdymo galimybėmis matematikos pamokose, plėtos savo kaip šiuolaikinio mokytojo kritinį požiūrį į pasaulio aktualijas pilietiškumo tema, stebės mokinių informatinio ir matematinio mąstymo gebėjimų ugdymą praktikoje (pamokoje). Bus nagrinėjami mokinių pasiekimų išorinių vertinimų rezultatai ir aptariamos rekomendacijos.

Matematikos mokytojai

40

II sesija balandžio 23–24 d

Giedrė Čiapienė,
tel. (8 5) 2772194,
Albina Vilimienė,
tel. (8 5) 2109830

MENINIS UGDYMAS

Vaizdo konferencija „Menų dūzgės“ – kuriančio žmogaus link“

Renginio tikslas – aktualizuoti kultūrinį ugdymą, aptarti jo atveriamas galimybes įgyti XXI a. kompetencijų.

Miestų/rajonų švietimo skyrių, švietimo centrų specialistams, mokytojų metodinių būrelių atstovms, mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui), formaliojo / neformaliojo ugdymo įstaigų ir aukštųjų mokyklų bendruomenėms

2

balandžio 6 d.

Alė Vilutienė,
tel. (8 5) 2772194
Žydrė Jankevičienė,
tel. (8 5) 2109826

Menų brandos egzamino filmų kūrimo, šokio ir teatro kūrybinių darbų peržiūra-festivalis „Aš kuriu!“

Kino centre „Skalvija“, A. Goštauto g. 2, Vilnius

Peržiūros–festivalio tikslai – sudaryti sąlygas dalyviams pristatyti ir analizuoti menų brandos egzamino kandidatų kūrybinius darbus, teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį, pasinaudoti juo tobulinant kūrybinio darbo rezultatus ir egzamino įgyvendinimo procesus; stiprinti filmų kūrimo, šokio ir teatro dalykų prestižą ir jų mokymosi motyvaciją pristatant kūrybos rezultatus visuomenei.

Filmų kūrimo, šokio ir teatro dalykų mokytojai, dirbantys pagal Vidurinio ugdymo programą, brandos egzamino kandidatai ir jų kūrybinius darbus įgyvendinantys mokiniai, vertinimo komisijų nariai ir pirmininkai, savivaldybių švietimo skyrių darbuotojai, atsakingi už menų brandos egzamino įgyvendinimą, jungtinės savivaldybių komandos.

6

balandžio 18 d.

Alė Vilutienė,
tel. (8 5) 2772194
Žydrė Jankevičienė,
tel. (8 5) 2109826

Menų brandos egzamino filmų kūrimo, šokio ir teatro kūrybinių darbų peržiūra-festivalis „Aš kuriu!“

Šiuolaikinių scenos menų centre „Menų spaustuvė“, Šiltadaržio g. 6, Vilnius

8

balandžio 19 d.

Šiuolaikinė meninio ugdymo didaktika: klasės valdymas ir mokymosi metodai

Mokymų dalyviai patobulins mokinių / ugdytinių skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir poreikių atpažinimo), pagalbos teikimo mokantis ir mokinių / ugdytinių motyvavimo kompetenciją bei ugdymo turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetencijas.

Dailės mokytojai

80

Alė Vilutienė,
tel. (8 5) 2772194
Žydrė Jankevičienė,
tel. (8 5) 2109826

VI sesija (privaloma):

Šiuolaikinės meninio ugdymo didaktikos principų taikymo sėkmės istorijos.

8

gegužės 21 d.

Šiuolaikinė meninio ugdymo didaktika: klasės valdymas ir mokymosi metodai

Mokymų dalyviai patobulins mokinių / ugdytinių skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir poreikių atpažinimo), pagalbos teikimo mokantis ir mokinių / ugdytinių motyvavimo kompetenciją bei ugdymo turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetencijas.

Muzikos mokytojai

80

Alė Vilutienė,
tel. (8 5) 2772194
Žydrė Jankevičienė,
tel. (8 5) 2109826

VI sesija (privaloma):

Šiuolaikinės meninio ugdymo didaktikos principų taikymo sėkmės istorijos.

8

gegužės 22 d.

Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: menų brandos egzamino atvejo analizė

Egzamino procesų ir kandidatų darbų analizė padės dalyviams geriau suprasti, kaip ugdymo procese tikslingai derinti inovatyvius apibendrinamojo vertinimo būdus, integruojančius formuojamojo, kaupiamojo ir kriterinio vertinimo elementus

Dailės, filmų kūrimo, fotografijos, grafinio dizaino mokytojai

40

I sesija spalio 22 d

II sesija lapkričio 21 d.

III sesija gruodžio 6 d.

Alė Vilutienė,
tel. (8 5) 2772194
Žydrė Jankevičienė,
tel. (8 5) 2109826, tel. (8 5) 2109826

Muzikos, kompiuterinių muzikos technologijų mokytojai

40

I sesija spalio 23 d

II sesija lapkričio 22 d.

III sesija gruodžio 5 d.

Šokio, teatro mokytojai

40

I sesija spalio 23 d

II sesija lapkričio 22 d.

III gruodžio 7 d.

STEAM

Vasaros kursai „Mokymasis tyrinėjant STEAM kontekste“

Programos dalyviai, gamindami mokymo(si) priemones, įvairius instrumentus, susipažins su tyrinėjimo objektais ir technikomis (STEAM žingsniais), atras jų pritaikymo galimybes kuriant ugdymo(si) aplinkas, valdant mokymo(si) procesą, dalinsis gerąja patirtimi. Edukacinėse išvykose bus įtvirtinama mokymosi tyrinėjant samprata ir programos „Darnusis vystymasis – 2030“ nuostatos.

Profesijos, pradinio ugdymo, bendrojo ugdymo dalykų, neformaliojo švietimo mokytojai

40

birželio 25–28 d.

Eglė Vaivadienė, tel. (8 5) 2109826,

Alė Vilutienė,

tel. (8 5) 2772194

SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI BENDROJI PROGRAMA

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose galimybės

Mokymų dalyviai turės galimybę išsiaiškinti ir apibūdinti esminius SLURŠ programos akcentus, diskutuoti ir dalintis patirtimi apie tai, kaip realizuoti SLURŠ programą integruojant jos turinį į įvairių dalykų pamokas, neformaliojo ugdymo veiklas, susipažins su interaktyvių mokymo metodų taikymu ugdant lytiškumą bei rengiant(is) šeimai, motinystei ir tėvystei.

Pagalbos mokiniui specialistai, neformaliojo švietimo mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, dalykų mokytojai, programos įgyvendinimo mokykloje koordinatoriai, sveikatos priežiūros specialistai

40

III sesija gegužės 4 d.

Regina Žukienė,
tel. (8 5) 2772840,
Julija Sinicienė,
tel. (8 5) 2711548

TECHNOLOGIJOS

Rėdos ratas: tradicijos ir šiuolaikiškumas

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje, S. Konarskio g. 27, Vilnius

Atsižvelgiant į technologijų, kaip mokslo, pokyčius pasaulyje, Europoje ir Lietuvos švietimo sistemoje, mokymų dalyviai tobulins dalykines kompetencijas, paremtas STEAM, darnaus vystymosi principais bei vertybinėmis nuostatomis, ugdymo procesą nukreipiant esminėms kompetencijoms ugdyti.

Technologijų mokytojai, dirbantys pagal technologijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, įgyvendinantys etninės kultūros modulį Technologijos ir etninė kultūra, menų, etninės kultūros ir pradinio ugdymo mokytojai

40

I sesija rugpjūčio 20 d.

Alė Vilutienė,
tel. (8 5) 2772194
Eglė Vaivadienė,
tel. (8 5) 2109826

II sesija rugpjūčio 21 d.

III sesija rugpjūčio 22 d.

IV sesija spalio 29 d.

Patyriminis mokymasis: idėja – veiksmas – aiškiai suvokta ir įvertinta patirtis

Aptariama patyriminio mokymo esmė, nauda: individualiai ir grupėse bus pristatoma ir aptariama geroji praktika atsižvelgiant į keturias technologinio ugdymo veiklos sritis (projektavimas; informacijos paieška, kaupimas, taikymas ir pateikimas; medžiagų pažinimas, jų pritaikymas projektinėms užduotims atlikti; technologiniai procesai ir jų rezultatai), problemų sprendimą bendradarbiaujant, kuriama mokomoji medžiaga, projektinių darbų, orientuotų į patyriminį mokymą, aprašai su vertinimo ir įsivertinimo pavyzdžiais.

Technologijų mokytojai, dirbantys pagal technologijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, įgyvendinantys technologijų brandos egzamino programas

40

2017 m. mokymų dalyviams

Alė Vilutienė,
tel. (8 5) 2772194
Eglė Vaivadienė,
tel. (8 5) 2109826

III sesija balandžio 5 d.

III sesija. Atrask tekstilę.

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, Didlaukio g. 84, Vilnius

IV sesija. Patyriminis mokymasis ir dizainas. Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijoje, Vilniaus g. 32, Vilnius.

IV sesija birželio 14 d.

Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo

Pristatoma / išbandoma daugiau kaip 20 skirtingų informacinių komunikacinių technologijų įrankių ir programų, tinkamų mokinių kūrybiškumo, problemų sprendimo bendradarbiaujant gebėjimų ugdymui, vertinimui ir įsivertinimui. 

Įvairių dalykų mokytojai

40

Pirma dalis:

I sesija rugpjūčio 23 d.

II sesija rugpjūčio 24 d.

Antra dalis::

III sesija spalio 25–26 d.

Alė Vilutienė,
tel. (8 5) 2772194
Eglė Vaivadienė,
tel. (8 5) 2109826

Mokinių technologinio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: technologijų brandos egzamino atvejo analizė. Mityba. Tekstilė

Technologijų brandos egzaminas – šiuolaikiška mokinių pasiekimų vertinimo forma, apjungianti kaupiamojo ir kriterinio vertinimo būdus. Analizuojant egzamino vertinimo sistemą ir kandidatų atliktus darbus bus tobulinama mokytojų mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencija. 

Technologijų mokytojai, įgyvendinantys mitybos, tekstilės modulius / programas

40

I sesija spalio 29 d.

II sesija lapkričio 13 d.

III sesija gruodžio 5 d.

Alė Vilutienė,
tel. (8 5) 2772194
Eglė Vaivadienė,
tel. (8 5) 2109826

Mokinių technologinio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: technologijų brandos egzamino atvejo analizė. Dizainas. Elektronika. Konstrukcinės medžiagos

Technologijų brandos egzaminas – šiuolaikiška mokinių pasiekimų vertinimo forma, apjungianti kaupiamojo ir kriterinio vertinimo būdus. Analizuojant egzamino vertinimo sistemą ir kandidatų atliktus darbus bus tobulinama mokytojų mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencija. 

Technologijų mokytojai, įgyvendinantys dizaino, elektronikos, konstrukcinių medžiagų modulius / programas

40

I sesija spalio 30 d.

II sesija lapkričio 14 d.

III sesija gruodžio 3 d.

Alė Vilutienė, tel.

(8 5) 2772194

Eglė Vaivadienė,

tel. (8 5) 2109826

Mokinių technologinio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: technologijų brandos egzamino atvejo analizė

Technologijų brandos egzaminas – šiuolaikiška mokinių pasiekimų vertinimo forma, apjungianti kaupiamojo ir kriterinio vertinimo būdus. Analizuojant egzamino vertinimo sistemą ir kandidatų atliktus darbus bus tobulinama mokytojų mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencija. 

Technologijų mokytojai, dirbantys profesinio rengimo institucijose ir įgyvendinantys technologijų programą.

40

I sesija spalio 31 d.

II sesija lapkričio 12 d.

III sesija gruodžio 4 d.

Alė Vilutienė, tel.

(8 5) 2772194

Eglė Vaivadienė,

tel. (8 5) 2109826

VADYBA

Kokybiškos lyderystės kūrimas (daugiau nei 3 metus dirbantiems mokyklų vadovams)

Švietimo įstaigų vadovai turi teorinių žinių, turi išreikštas kompetencijas ugdymo įstaigos vadybos srityje, tačiau neturi galimybės reflektuoti ir pasidalinti savo patirtimi. Dėl šios priežasties programos dalyviams bus sudarytos sąlygos ne tik teoriškai pagilinti, susisteminti turimas žinias strateginės, mokymosi lyderystės, kasdienės veiklos efektyvumo užtikrinimo kompetencijų grupėse, bet ir analizuoti savo turimas kompetencijas vadybos srityje, numatyti tobulinimosi planą, jo išbandymą savo darbinėje aplinkoje, gauti patarimų iš mokymų kolegų.

Daugiau nei 3 metus dirbantys mokyklų vadovai

40

II sesija balandžio 19 d.

Regina Žukienė,

tel. (8 5) 2772840

Vadybinių kompetencijų ugdymas per asmeninę patirtį (ketinantiems tapti švietimo įstaigų vadovais)“

Mokymų dalyviai turės galimybę gauti žinių apie besikeičiantį švietimo kontekstą bei mokytojui būtinų vadybinių kompetencijų plėtrą, išsiaiškins lyderystės ir vadovavimo panašumus ir skirtumus, savianalizės svarbą bei patobulins savęs pažinimo gebėjimus. Mokymų metu dalyviai išbandys įvairias patirtinio mokymosi strategijas, susiplanuos savarankišką darbą – lyderystės iššūkį, kurį pristatys kolegoms II sesijos metu.

Pedagogai, ketinantys tapti švietimo įstaigų vadovais

40

I sesija spalio 8–9 d.

II sesija gruodžio 3 d.

Regina Žukienė,

tel. (8 5) 2772840