Metodinė konsultacija technologijų mokytojams, įgyvendinantiems technologijų pagrindinio ugdymo bendrąją programą

2015-02-20 10:00 Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius.

Apie renginį:

2015 m. vasario 20 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru organizavo metodinę konsultaciją technologijų mokytojams, įgyvendinantiems pagrindinio ugdymo technologijų bendrąją programą. Konsultacija buvo organizuota atsižvelgiant į mokytojų pageidavimus, susijusius su technologinio ugdymo stiprinimu pagrindinio ugdymo pakopoje, išsakytus susitikimuose, dalyvių apklausos anketose. Metodinėje konsultacijoje, skirtoje mokinių pasiekimų gerinimui, dalyvavo formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų technologijų mokytojai, profesinio mokymo įstaigų profesijos mokytojai, Lietuvos technologijų mokytojų ir kitų asociacijų atstovai. 

Žydrė Jautakytė,  Ugdymo plėtotės centro (toliau – UPC) Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė, pranešime „Kūrybos logika. Kūrybinio mąstymo logika“ akcentavo, kad kūryba mūsų dienomis yra demistifikuota: „Psichologai tvirtina, kad kūrybingumas būdingas beveik visiems žmonėms, o kūrybos gebėjimai gali būti išlavinami. Tiek meninė, tiek mokslinė, tiek verslo kūryba suprantama kaip bendrais etapais vienijama į autentišką rezultatą orientuota veikla. Kuriant aktyviai veikia abu smegenų pusrutuliai: idėjos gimsta dešiniajame, o rezultatas pasiekiamas įsijungus kairiajam. Meninė kūryba yra mokiniams patraukli veikla. Čia įgyti kūrybos įgūdžiai ir gebėjimai gali būti perkeliami į bet kurią kitą, „kietesnę“ kūrybos sritį. Be to, meno pažinimas ir kūryba jaunam žmogui padeda atverti ausis ir akis, išsilaisvinti, nebijoti klysti, skatina ieškoti ir nepasitenkinti vienu sprendimu“.

Dr. Loretos Statauskienės, UPC Ugdymo turinio skyriaus vedėjos, pranešimą „STEM. Technologinio ugdymo perspektyvos“ pristatė Eglė Vaivadienė. Pranešėja atskleidė STEM (aukštųjų technologijų, gamtos mokslų, informatikos ir matematikos) – aukštesnių mąstymo gebėjimų ugdymo konstruktą, technologinio ugdymo perspektyvą. Ji atkreipė dėmesį į mokytojų mokymosi nuostatas, pedagogų santykius (psichologinį klimatą), mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą, mokyklos siekius ir darbo kultūrą. Kvietė siūlyti idėjų, telktis siekiant jas įgyvendinti, dalyvauti rengiamuose projektuose.

Eglė Vaivadienė, UPC Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė, pranešime „Inovacijos švietime ir kompetencijų ugdymas: aukštesnių mokymosi rezultatų siekiai“ išryškino Europos ekonominio augimo strategijoje „Europa 2020“ akcentuojamus gebėjimus, kurie bus svarbūs darbo rinkai netolimoje ateityje, atskleidė jau šiandien reikalingų pokyčių esmę. Lektorė išryškino „Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategijos“ susitarimus, išanalizavo inovacijų ir kitų veiksnių įtaką sėkmingam mokinių kompetencijų ugdymui, informacijos ir komunikacijos technologijų įrankius vertinimui ir įsivertinimui. Eglė Vaivadienė apžvelgė skaitmenines mokymo priemones švietimo bendruomenei skirtame UPC portale „Ugdymo sodas“: Elektronika, Konstrukcinės medžiagos, Mityba, Tekstilė, Dizainas. Dalyvius itin domino Eglės Vaivadienės pristatytų 29 aplinkų panaudojimo galimybės saugant, grupuojant, publikuojant ir dalijantis įvairaus skaitmeninio formato informacija. Technologijų mokytojai pageidavo mokymų, kaip dirbti su aplinkomis, kurios padėtų gerinti mokinių pasiekimus.

Raimundas Zabarauskas, UPC ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkas, supažindino su švietimo bendruomenei skirta svetaine „Ugdymo sodas“. Mokytojai galėjo išbandyti svetainėje esančias pozicijas, suprasti teikiamas galimybes, kurios palengvintų pasirengimą ugdymo procesui, leistų kryptingai planuoti veiklas, įtraukiančias ugdytinius ir jų tėvus. R. Zabarauskas kvietė mokytojus informuoti savo miesto / rajono mokytojų metodinius būrelius, mokyklų bendruomenes, kad 2015 m. vasario 25 d. nuo 9 iki 11 val. bus galima prisijungti prie transliacijos internetu. Jos metu prisijungusieji galės ne tik susipažinti su pagrindiniais „Ugdymo sode“ atliekamais veiksmais, bet ir klausti, gauti atsakymų. Transliacijos nuoroda http://193.219.137.6/videos/livestreams/page1/. Nuoroda taps aktyvi nuo 8:45 val. Transliacijos administratorius – Aurimas Pečkys (el. p. aurimas.peckys@upc.smm.lt), transliacijos IT specialistas – Vidas Užkurys, tel. (8 5) 210 9824.

Renginio dalyviai, dirbdami grupėmis, diskutavo tema „Kaip sieksime mokinių pažangos technologiniame ugdyme?“. Asta Naruševičienė, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos dailės ir technologijų mokytoja metodininkė, teikė vertingų pasiūlymų mokinių pasiekimams gerinti. Ji pateikė savo sukurtų užduočių, kurios ugdo erdvinį ir loginį mąstymą, skatina mokinių tarpusavio pagalbą. A. Naruševičienė kvietė technologijų mokytojus bendradarbiauti kuriant technologijų užduočių, ugdančių aukštesniuosius mokinių gebėjimus, bazę.

Pristatydami darbą grupėse, dalyviai kėlė pasitaikančias problemas, sulaukė patarimų, kaip jas spręsti.  Nijolė Staišiūnienė, Panevėžio „Nevėžio“ pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė, priminė Bendrojo lavinimo mokyklų higienos normą, kurioje įvardinti visi reikalavimai saugiam vaikų ugdymui per technologijų pamokas. Ji akcentavo dalijimąsi gerąja patirtimi, bendradarbiavimą su kolegomis, stiprinant technologinį ugdymą. Kaip Lietuvos technologijų mokytojų asociacijos tarybos narė, Nijolė Staišiūnienė informavo apie asociacijos indėlį optimizuojant ugdymo procesą.  

Dėkojame technologijų mokytojams, įgyvendinantiems pagrindinio ugdymo technologijų bendrąją programą, už aktyvų darbą metodinėje konsultacijoje ir maloniai prašome atsakyti į renginio dalyvio apklausos anketąJūsų vertinimas ir pasiūlymai padės kryptingai planuoti ir organizuoti pagalbą technologinio ugdymo optimizavimui, mokinių pasiekimų gerinimui.

Jūsų pageidavimu, suplanuoti du seminarai kaip dirbti su aplinkomis - saugant, grupuojant, publikuojant ir dalijantis įvairaus skaitmeninio formato informacija - kurios padėtų gerinti mokinių pasiekimus. Renginiai vyks: 2015 m. kovo 31 d. (antradienį) nuo 9 val., 2015 m. balandžio 2 d. (ketvirtadienį) nuo 9 val. Ugdymo plėtotės centre, M. Katkaus g. 44, Vilnius.

Maloniai kviečiame technologijų mokytojus, integruojančius etninę kultūrą į ugdymo procesą, dalyvauti konferencijose „Etnografinių regionų identiteto pagrindai kaip ugdymo turinys nacionalinei vienybei puoselėti“, kurios vyks:

Dalyviams konferencija ir maitinimas nemokami. Konferencijos dalyviams bus išduodami universitetų pažymėjimai, patvirtinantys dalyvavimą renginyje. Apgailestaujame, kad už kelionę apmokėti negalėsime.

Kviečiame teikti pastabas ir siūlymus pedagogų kvalifikacijos tobulinimą reglamentuojančių dokumentų ir rekomendacijų projektams, kurie parengti vykdant UPC projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (II etapas), Nr. VP1–2.2-ŠMM-02-V-01–009  ir skelbiami skyriuje Rezultatai.

Dr._Loreta_Satatauskienė._Technologinio_ugdymo_perspektyvos.pdf
Eglė_Vaivadienė._Inovacijos_švietime_ir_kompetencijų_ugdymas.pdf
Pažyma_TU_2015-02-20.pdfUgdymo plėtotės centras

Technologijų pagrindinio ugdymo bendroji programa (portalas.emokykla.lt/bup/Documents/Pradinis%20ir%20pagrindinis%20ugdymas/Technologijos.pdf).
Tarptautinio penkiolikmečių tyrimo OECD PISA 2012 ataskaita (www.nec.lt/failai/3952_OECDPISA2012_ataskaita.pdf)

Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, ale.vilutiene@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.