Metodinė konsultacija „Menų (filmų kūrimo, fotografijos) brandos egzamino 2015 m. įgyvendinimas“

2015-01-26 10:00 Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius.

Apie renginį:

Siekdami padėti sėkmingai įgyvendinti menų brandos egzaminą, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Nacionalinis egzaminų centras ir Ugdymo plėtotės centras 2015 m. sausio 26 d. organizavo metodinę konsultaciją „Menų mokyklinio brandos egzamino vykdymas ir vertinimas“. Metodinėje konsultacijoje dalyvavo filmų kūrimo, fotografijos ir dailės vidurinio ugdymo programas įgyvendinantys mokytojai.

Dr. Loreta Statauskienė, Ugdymo plėtotės centro (toliau – UPC) Ugdymo turinio skyriaus vedėja, pristatė aukštesnio mąstymo gebėjimų konstruktą, STEM ir STEAM kryptis, aktualizavo kūrybinio mąstymo ugdymo svarbą. Susimąstyti telkė ir klausimas: „Kiek aptariamos naujovės svarbios asmeniškai, kiekvienam iš mūsų?“, „Ar siūlome idėjas ir teikiame sprendimus?“

Renata Petkevičienė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė, pristatė dr. Astos Ranonytės, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėjos, pranešimą „Technologijų brandos egzaminas, jo perspektyvos“. Ji apžvelgė 2014 m. menų brandos egzamine pasitaikiusias problemas, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimus, 2015 m. menų brandos egzamino pasirinkimo tendencijas, priminė mokytojų darbo apmokėjimo galimybes.

Konsultacijos dalyviai kartu su Žydre Jautakyte įsigilino į brandos egzaminą reglamentuojančius dokumentus, programas, 2015 m. menų brandos egzamino vykdymo instrukciją bei jos priedus (atnaujintus egzamino vertinimo kriterijus). Dirbdami grupėmis, analizuodami ir vertindami įvykusių MBE kandidatų baigiamuosius darbus, kūrybinių darbų (filmų kūrimo, fotografijos, dailės) aprašus, mokytojai geriau suprato egzamino reikalavimus, vertinimo kriterijų taikymą, vadovavimo kandidatams pobūdį.

Menų brandos egzamino įgyvendinimą palengvins parengtos rekomendacijos kiekvienai egzamino krypčiaidr. Zitos Nauckūnaitės vaizdo paskaita „Kaip rengti menų mokyklinio brandos egzamino kūrybinio darbo aprašą“, meniniam ugdymui sukurtos skaitmeninės mokymo priemonės.

Martyna Bražiūnaitė, UPC Informacinių technologijų skyriaus metodininkė, supažindino su projektu „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“, kurio vienas tikslų – kelti mokytojų kvalifikaciją ir mokinių kompetencijas, remiantis Šiaurės šalių metodine ir praktine patirtimi, kvietė pristatyi gerąją mokyklų patirtį.

Švietimo bendruomenei sukurta svetainė „Ugdymo sodas“. 

Dalyvavusiųjų prašytume užpildyti apklausos anketą. Dėkojame.

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2015 metais tvarkos aprašas.

Rekomendacijos dėl meninio formalų švietimą papildančio ugdymo programų rengimo.

XXI Lietuvos mokinių dailės olimpiada.

Kviečiame  teikti pastabas ir siūlymus pedagogų kvalifikacijos tobulinimą reglamentuojančių dokumentų ir rekomendacijų projektams, kurie parengti vykdant UPC projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (II etapas), Nr. VP1–2.2-ŠMM-02-V-01–009 ir skelbiami skyriuje Rezultatai.

Dr._Loreta_Statauskienė._STEM_ir_STEAM.pdf
Menų_mokyklinis_brandos_egzaminas.pdf
Martyna_Bražiūnaitė._Medijų_ir_informacinio_raštingumo_ugdymas.pdf
Gimtasis_miestas_miniatiurose_nuostatai.pdf
Pažyma_filmu_fotografijos_2015-01-26.pdfUgdymo plėtotės centras

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (www.nec.lt/2/).
Patikslinta menų brandos egzamino programa (www.nec.lt/375/).
2015 m. menų brandos egzamino vykdymo instrukcija ir jos priedai (www.nec.lt/470/).

Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, ale.vilutiene@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.