Menų mokyklinio brandos egzamino koreguojamų vertinimo kriterijų pristatymas (transliacijoje internetu)

2014-11-19 15:00 Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius.

Apie renginį:

Siekdami padėti sėkmingai įgyvendinti menų brandos egzaminą, 2014 m. lapkričio 19 d. Nacionalinis egzaminų centras ir Ugdymo plėtotės centras pristatė menų brandos egzamino (toliau – menų BE) koreguojamus vertinimo kriterijus. Vertinimo kriterijai koreguoti pagal 2014 m. birželio mėnesį vykusiuose keturiuose (Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Vilniuje) menų brandos egzamino apibendrinimui skirtuose seminaruose pateiktus mokytojų, aukštųjų mokyklų dėstytojų pasiūlymus ir egzaminų darbų analizės išvadas, Nacionalinio egzaminų centro sudarytų menų brandos egzamino (toliau – MBE) vykdymo ir vertinimo analizės ekspertų grupės teiktus siūlymus.

Dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja, pristatė menų BE organizavimą ir vykdymą reglamentuojančių dokumentų pokyčius, atkreipė dėmesį į MBE dalykinės analizės rezultatus. Egzaminų skyriaus vedėja pastebėjo, jog „Nacionalinio egzaminų centro siūlymu įtrauktas per dalyką integruotas mokinio bendrųjų kompetencijų vertinimas. Vertinimo kriterijuose atsirado ir paties mokinio įsivertinimo komponentas“. Pristatymo metu pateikta informacija, kad „egzamino pasirinkimui yra viena data – 2015 m. sausio 15 d. egzamino vykdymo pradžia, kuri suteikia daugiau laiko egzaminui pasirengti ir vykdyti“. Dr. Asta Ranonytė pabrėžė: „Tikimės, kad patikslinti vertinimo kriterijai bus žingsnis vertinimo patikimumo, skaidrumo ir proceso sklandaus vykdymo link“.

Bendradarbiaujant su Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto (toliau – LEU) dėstytojais, dalykų asociacijų nariais, programų, metodinės medžiagos, vadovėlių bendraautoriais, patikslintus menų brandos egzamino vertinimo kriterijus pristatė: dailės, grafinio dizaino – mokytoja ekspertė Irena Staknienė, filmų kūrimo ir fotografijos, muzikos, kompiuterinių muzikos technologijų – LEU asistentė Žydrė Jautakytė, šokio – LEU doc. dr. Birutė Banevičiūtė-Ališauskienė, teatro – LEU doc. dr. Vida Kazragytė.

Konsultacija organizuota savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, atsakingiems už brandos egzaminus, meninį ugdymą, ugdymo įstaigų, kuriose vykdomas menų mokyklinis brandos egzaminas, vadovams, vidurinio ugdymo menų dalykų mokytojams ir profesinių mokyklų profesijos mokytojams, menų mokyklinio brandos egzamino kandidatų vadovams, kandidatų darbų vertintojams, menų mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijų nariams.

Į konsultacijos, transliuojamos internetu, dalyvių klausimus, pateiktus raštu, atsakė LEU dėstytojai, menų brandos egzamino programų bendraautoriai, Nacionalinio egzaminų centro ir Ugdymo plėtotės centro specialistai.

Rekomendacijos kiekvienai egzamino krypčiai.

Klausimus, susijusius su menų MBE organizavimo ir vykdymo tvarka, prašytume pateikti raštu Nacionaliniam egzaminų centrui el. paštu centras@nec.lt.Ugdymo plėtotės centras

Atnaujinti menų ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų vertinimo kriterijai, www.nec.lt/naujienos/490/
2015 METŲ BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PROJEKTAS, www.nec.lt/naujienos/489/

Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, ale.vilutiene@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.