Pasitarimas „Technologinio ugdymo aktualijos“ savivaldybių švietimo padalinių specialistams

2015-01-22 10:00 Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius.

Apie renginį:

Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru 2015 metų sausio 22 d. organizavo pasitarimą „Technologinio ugdymo aktualijos“, skirtą savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, atsakingiems už technologinį ugdymą, ir švietimo centrų metodininkams, atsakingiems už technologinį ugdymą ir metodinę veiklą.

Pasitarimui, skirtam bendradarbiavimui  ir technologinio ugdymo aktualijoms aptarti, vadovavo Dalia Švelnienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė.

Dr. Loreta Statauskienė, Ugdymo plėtotės centro (toliau – UPC) Ugdymo turinio skyriaus vedėja, pristatė problemų sprendimo bendradarbiaujant konstruktą. Susimąstyti telkė ir klausimas: „Ar siūlome idėjas ir teikiame sprendimus?“ Technologinio ugdymo perspektyvą ji gvildeno per mokytojo ilgalaikių stažuočių galimybę.

Dr. Albinas Kalvaitis, UPC Veiklos ir kokybės analizės užtikrinimo skyriaus metodininkas, savo pranešime „Metodinė veikla mokykloje ir savivaldybėje: poreikis ar prievolė?“ pristatė dviejų tyrimų rezultatus ir kėlė klausimus metodinės veiklos stiprinimo perspektyvoms išryškinti.

Salomėja Bitlieriūtė, UPC Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, pristatė metodinės veiklos tobulinimo per tvariąją lyderystę mokykloje galimybę, gilaus mokytojų mokymosi darbo vietoje metodus, su renginio dalyviais aptarė bendradarbiavimo galimybę siekiant geresnių ugdymo rezultatų.

Prof. dr. Birutė Žygaitienė, Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto Technologijų ir technologinio ugdymo katedros vedėja, pristatė įžvalgas „Technologinio ugdymo situacija Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose: mokytojų požiūris“, remdamasi mokslo studija „Technologinis ugdymas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose“ (2014).

Dalia Švelnienė pristatė bendruosiuose ugdymo planuose bei kituose švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose sudarytą  galimybę įgyvendinti technologijų dalyką, kartu su pasitarimo dalyviais apžvelgė tikrąją situaciją, atkreipė dėmesį į problemų sprendimą bendradarbiaujant.

Renata Petkevičienė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė, pristatė dr. Astos Ranonytės, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėjos, pranešimą „Technologijų brandos egzaminas, jo perspektyvos“. Ji apžvelgė 2014 m. technologijų brandos egzamine pasitaikiusias problemas, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimus, 2015 m. technologijų brandos egzamino pasirinkimo tendencijas, priminė mokytojų darbo apmokėjimo galimybes („Rekomendaciniai įkainiai už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą“).

Eglė Vaivadienė, UPC Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė, apibendrino Nacionalinio egzaminų centro organizuoto technologijų brandos egzamino baigiamojo darbo aprašų vertinimo išvadas, pristatė pagal jas parengtas metodines rekomendacijas technologijų egzamino organizavimui ir vykdymui, išryškino technologijų brandos egzamino vertinimo esminius pakeitimus, „Metodines rekomendacijas technologijų brandos egzamino rengimui“, švietimo bendruomenei sukurtos aplinkos „Ugdymo sodas“ galimybes.

Siekdami bendro susitarimo, technologijų metodinės veiklos kuratoriai geranoriškai dalinosi technologijų metodinio būrelio veiklos vykdymo ir organizavimo patirtimi, teikė aktualius klausimus, aiškinosi problemas. Gediminas Macijauskas, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro metodininkas, pristatė Klaipėdos miesto patirtį. Panevėžio rajono patirtimi dalinosi Jurgita Vaitiekūnienė, Panevėžio rajono švietimo centro direktorė. Dalyviai negailėjo pagyrimų savivaldybės švietimo skyriaus ir švietimo centro partneriškos veiklos rezultatams.

Prašytume renginio dalyvių užpildyti apklausos anketą. Dėkojame.

Kviečiame teikti pastabas ir siūlymus pedagogų kvalifikacijos tobulinimą reglamentuojančių dokumentų ir rekomendacijų projektams, kurie parengti vykdant UPC projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (II etapas), Nr. VP1–2.2-ŠMM-02-V-01–009  ir skelbiami skyriuje Rezultatai.

Dr._Loreta_Statauskienė._STEM._Technologinio_ugdymo_perspektyvos.pdf
Dr._Loreta_Statauskienė._Ilgalaikės_pedagogų_stažuotės.pdf
Dr._Albinas_Kalvaitis._Metodinė_veikla_mokykloje.pdf
Salomėja_Bitlieriūtė._Mokytojų_metodinė_veikla_ir_tvarioji_lyderystė.pdf
Dr._Asta_Ranonytė._Technologijų_brandos_egzaminas,_jo_perspektyvos.pdf
Jurgita_Vaitiekūnienė._Technologinio_ugdymo_aktualijos_ir_bendradarbiavimas_Panevėžio_rajone.pdf
Pažyma_TUA_2015-01-22.pdf
2014_m_TU_renginiu_dalyviai.pdfUgdymo plėtotės centras

Technologinis ugdymas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. Mokslo studija (www.upc.smm.lt/ekspertavimas/tyrimai/failai/Technologinis_ugdymas_Lietuvos_bendrojo_ugdymo_mokyklose._Mokslo_studija.pdf).

Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, ale.vilutiene@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.