Metodinė diena etninės kultūros ir etninę kultūrą į ugdymo procesą integruojantiems įvairių dalykų mokytojams „Mokinių pasiekimų gerinimas: etninės kultūros metodinės medžiagos panaudojimas“

2014-08-26 09:00 Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius.

Apie renginį:

2014 m. rugpjūčio 26 d. vyko metodinė diena „Mokinių pasiekimų gerinimas: etninės kultūros metodinės medžiagos panaudojimas“, skirta  etninės kultūros ir etninę kultūrą į ugdymo procesą integruojantiems įvairių dalykų mokytojams. Renginio tikslas – supažindinti renginio dalyvius su etninės kultūros metodinės medžiagos naudojimo galimybėmis ugdymo procese siekiant geresnių ugdymo rezultatų.

Renginį atidaręs Ugdymo plėtotės centro vadovas Giedrius Vaidelis aptarė bendras švietimo tendencijas, naujoves ir laukiančius išbandymus.

Pirmoji metodinės dienos sesija buvo skirta metodinės veiklos sėkmės istorijoms. Mokytojai, dirbdami ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo, gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų, socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros, meninio ugdymo, kalbų, etninės kultūros, neformaliojo ugdymo grupėmis dalinosi Etninės kultūros ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo patirtimi, drauge ieškojo sprendimų, kaip gerinti mokinių pasiekimus. Dalis mokytojų savo mokyklose yra įsteigę etninės kultūros muziejų, organizuoja edukacines programas, pavyzdžiui, „Paklausyk, pažiūrėk ir žodį sudėk“, „Žodžio ir raidės kelias Šalčios žemėje“, „Pradžiamokslis mokyklos muziejuje pradinukui“ ir pan. Dalyviai išryškino bendradarbiavimo su partneriais – etnokultūros centrais, kultūros centrais, viešosiomis bibliotekomis, švietimo centrais, neformaliojo ugdymo įstaigomis – svarbą. Pavyzdžiui, Vilniaus r. Juodšilių „Šilo“ gimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus etninės kultūros centru, dalyvavo projekte, kurio rezultatas – sukurtas ir išbandytas tarmių žaidimas „Kon saka?“ (etninės kultūros mokytoja Auksė Michailinaitė). Šio žaidimo tikslas – priminti, pristatyti ir supažindinti žaidėjus su Lietuvos etnografiniais regionais ir jų tarmėmis. Žaidimo rinkinį sudaro 300 žodžių kortų (900 tarminių žodžių iš 4 Lietuvos regionų), 1 žaidimo lenta, 5 ėjimo figūrėlės, žaidimo bukletas ir maišelis.

Įvairių dalykų mokytojai į ugdymo procesą įtraukdami etninę kultūrą kartu su mokiniais planuoja ir įgyvendina veiklas, skirtas mokyklos bendruomenei, demografinės aplinkos klientams. Pavyzdžiui, jau dešimt metų Šilutės Juknaičių pagrindinės mokyklos ir Etninės kultūros globos tarybos prie Lietuvos Respublikos Seimo Mažosios Lietuvos regiono kuratorės Reginos Jokubauskaitės iniciatyva vykdoma viktorina „Mažoji Lietuva“. Ji apima ne tik saviraiškos, bet ir tiriamojo, praktinio pobūdžio veiklas, kurios galėtų būti puiki pradžia etninės kultūros olimpiados užduotims...

Antroje sesijoje dalyviai supažindinti su parengta metodine medžiaga (ilgalaikiais planais, ugdymo veiklos aprašais), aptartos jų panaudojimo galimybės įgyvendinant Etninės kultūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą. Darbui grupėse vadovavo Daiva Briedienė, Ugdymo plėtotės centro  metodininkė, Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, metodinės  medžiagos  autorė. Buvo aptartos etninės kultūros bendrųjų programų, metodinių rekomendacijų, parengtos metodinės medžiagos panaudojimo galimybės ugdant aukštesniuosius gebėjimus, siekiant geresnių mokymosi rezultatų. Kūrybinėje laboratorijoje dalyviai diskutavo apie OECD PISA tyrimo (2012) įvairių dalykų gebėjimų aprašus, etnokultūrinio ugdymo mokinių gebėjimų raidos nuoseklumą ir tęstinumą, mokymosi pažangos planavimą, kūrė užduočių pavyzdžius. Vyko diskusija dėl metodinės veiklos tobulinimo galimybių. Ilona Lingevičienė, etninės kultūros mokytoja ekspertė, pristatė praktinę patirtį tema „Etnokultūrinio ugdymo planavimas ir organizavimas Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos 5–10 klasėse: patirtis, galimybės, rezultatai“.

Trečioje sesijoje dr. Dalia Senvaitytė, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto  Kultūrų studijų ir etnologijos katedros docentė pristatė rengiamų Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos šešių modulių projektus. Kūrybinėse laboratorijose vyko kryptingas ir kokybiškas ugdymo proceso planavimas, nagrinėti rengiami Etninės kultūros vidurinio ugdymo bendrosios programos modulių programų detaliųjų planų epizodų pavyzdžiai.

Ketvirtojoje sesijoje Ugdymo plėtotės centro darbuotoja dr. Elena Motiejūnienė pristatė Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo projektą. Šiuo projektu siekiama pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų dermės, ugdymo pakopų tęstinumo, nuoseklios mokinio brandos ir kompetencijų plėtotės. Aprašo autoriai teigia, kad siekiant ugdymo kokybės svarbu įtraukti kiekvieną mokinį, skatinti mokinio ir mokytojo dialogą, bendradarbiavimą, pripažinti neformaliuoju būdu įgyjamas kompetencijas, ugdyti žinių taikymo gebėjimus. Aprašo pristatymo vaizdo įrašą rasite čia.

64 metodinės dienos dalyviai aptarę etnokultūrinio ugdymo naujoves, numatė etnokultūrinio ugdymo gerosios patirties sklaidos galimybes, metodinės veiklos gaires, skirtas mokinių mokymo(si) pasiekimams gerinti. Aktyviai bendradarbiavimo galimybes siūlė Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos pirmininkė Rūta Čėsnienė, Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro edukacinių projektų koordinatorė, buvusi solistė, teatro primadona Sofija Jonaitytė.

Renginio organizatoriai Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru dėkoja metodinės dienos dalyviams ir tikisi metodinės medžiagos sklaidos, bendrų sumanymų įgyvendinimo, stiprinant etninės kultūros ugdytojų bendruomenę, jungiantis bendroms veikloms mokinių pasiekimų gerinimui. Taip pat dėkojame metodinės veiklos kuratoriams – savivaldybių švietimo padalinių specialistams, ugdymo įstaigų administratoriams – už supratimą ir geranorišką pagalbą puoselėjant etnokultūrinio ugdymo pagrindus.

Dalyvavusiųjų prašytume užpildyti apklausos anketą. Dėkojame.

Ilona_Lingevičienė._Etninės_kultūros_ugdymas.pdf
Ilona_Lingevičienė._Vytauto_Didžiojo_universiteto_studentų_ir_gimnazistų_veikla.pdf
Rūta_Čėsnienė._Lietuvos_etninės_kultūros_ugdytojų_sąjunga.pdf
Alė_Vilutienė._Etninės_kultūros_ugdymo_geroji_patirtis.pdf
Pažyma_2014-08-26.pdf
Dalyviai_2014-08-26.pdfUgdymo plėtotės centras

www.upc.smm.lt/ugdymas/pagrindinis/rekomendacijos/

Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, ale.vilutiene@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.