Metodinės dienos savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams 2012 m. rugpjūčio 23–31 dienomis

Pažymos apie dalyvavimą metodinėse dienose

Pažyma – Pradinis ugdymas
Pažyma – Gamtamokslinis ugdymas
Pažyma – Meninis ugdymas
Pažyma – Technologinis ugdymas
Pažyma – Užsienio kalbų
Pažyma – Tautinių mažumų gimtųjų kalbų
Pažyma – Socialinis ugdymas
Pažyma – Informacinės technologijos
Pažyma – Matematika
Pažyma – Dorinis ugdymas
Pažyma – Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Metodinių dienų pranešimai

Bendri pranešimai:
2011 m. vertintų bendrojo ugdymo mokyklų veiklos (pamokos) kokybės apžvalga. (Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra)

Metodinės dienos „Ugdymo turinio aktualijos“ pradinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkams:
Pradinių klasių mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas (užduočių pavyzdžiai). (dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė)
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogikos studijos. (Renata Šepetė)
2011 m. vertintų bendrojo ugdymo mokyklų veiklos (pamokos) kokybės apžvalga. (Monika Bilotienė)
Projektas „Pradinio ugdymo tobulinimas“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-003
Projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ rezultatai pradinio ugdymo tobulinimui. (dr. Ramutė Skripkienė)

Metodinės dienos „Ugdymo turinio aktualijos“ gamtamokslinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkams:
Gamtos mokslų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa. (Loreta Geleževičiūtė, Regina Kaušienė, Danguolė Skurauskienė, Jolanta Dzikavičiūtė, Aušra Gutauskaitė, Ona Vaščenkienė)
2011 m. vertintų bendrojo ugdymo mokyklų veiklos (pamokos) kokybės apžvalga. (Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra)
Metodinė gamtos mokslai).pps

Metodinės dienos „Ugdymo turinio aktualijos“ meninio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkams:
Meninio ugdymo turinio naujovės. (Žydrė Jautakytė)

Metodinės dienos „Ugdymo turinio aktualijos“ technologijų ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkams:
Dalykų integracija. Integruotų pamokų pavyzdžiai. (Inga Hokušienė)
2011 m. vertintų bendrojo ugdymo mokyklų veiklos (pamokos) kokybės apžvalga. (Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra)
Vertinimas ugdymui. (Eglė Vaivadienė)

Metodinės dienos „Ugdymo turinio aktualijos“ užsienio kalbų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams:
2011 m. vertintų bendrojo ugdymo mokyklų veiklos (pamokos) kokybės apžvalga. (Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra)
Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzaminas 2013–2015 metais. (dr. Asta Ranonytė)

Metodinės dienos „Ugdymo turinio aktualijos“ lietuvių kalbos mokytojų metodinių būrelių pirmininkams:
Kalbos etiketas – savivertės, tautos mentaliteto atspindys (dr. Zofija Babickienė)
Kaip mokyti nedaryti klaidų (dr. Z. Nauckūnaitė)
Literatūra kaip žmogaus, visuomenės ir tautos laisvės mokytoja (dr. RegimantasTamošaitis)
Priedas 1. Kaip ruošiamės samprotavimo rašyniui (Augutė Liutkevičienė)
Priedas 2. Samprotavimo lentelė (Augutė Liutkevičienė)
Priedas 3. Samprotavimo rašinių pavyzdžiai (Augutė Liutkevičienė)
Priedas 4. Pastraipų pavyzdžių analizė „Mickevičiaus kūrybos analizė“ (Augutė Liutkevičienė)
Priedas 5. Pastraipų pavyzdžių analizė „Bitė Vilimaitė „Pelytė“ (Augutė Liutkevičienė)
Priedas 6. Pastraipų pavyzdžių analizė „R.Granausko novelė „Su peteliške ant lūpų“ (Augutė Liutkevičienė)
Priedas 7. Testas „Maironio satyros“ (Augutė Liutkevičienė)
Priedas 8. Pastraipų pavyzdžių analizė „Hamletas“ (Augutė Liutkevičienė)
Privalomojo ir pasirenkamojo kūrinių dermė literatūriniame rašinyje (Vilija Dailidienė)
Samprotavimo mokymas (Iš pedagoginės patirties). (Priedai 1-8) (Augutė Liutkevičienė)
Samprotavimo rašinio kūrimas kaip savianalizė, provokacija ir kultūrinis žaidimas (Onutė Baumilienė)
XX a. vidurio katastrofų literatūra. Temos probleminei diskusijai (dr. Mindaugas Kvietkauskas)
Įvairios galimybės remtis kūriniais rašant literatūrinį rašinį (Asta Karaliūtė-Bredelienė)

Metodinės dienos „Ugdymo turinio aktualijos“ socialinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkams:
Istorijos valstybinio egzamino apžvalga. Kriterinis vertinimas. (Nijolė Grybovienė)
Socialinio ugdymo PUPP. (Saulius Bužinskas, Jolita Milaknienė)
Ugdymo turinio aktualijos. (Šarūnas Gerulaitis)

Metodinės dienos „Ugdymo turinio aktualijos“ informacinių technologijų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams:
Informacinių technologijų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos projektas. (Povilas Leonavičius)
Pasiklydę virtualiame pasaulyje. (Kristina Vrubliauskaitė)

Metodinės dienos „Ugdymo turinio aktualijos“ matematikos mokytojų metodinių būrelių pirmininkams:
Į ką vertėtų atsižvelgti rengiantis matematikos PUPP ir VBE? (dr. Pranas Gudynas)
Matematikos istorija I dalis. (dr. Vilius Stakėnas)
Matematikos istorija II dalis. (dr. Vilius Stakėnas)
Matematikos istorija III dalis. (dr. Vilius Stakėnas)

Metodinės dienos „Ugdymo turinio aktualijos“ dorinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkams:
Pasaulėžiūrų įvairovė klasėje: pažinimo kompetencijos ugdymo aktualumas. (Vilija Zeliankienė)
Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo siekiniai. (dr. Stasė Ustilaitė)

Metodinės dienos „Ugdymo turinio aktualijos“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkams:
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas. (Renata Bernotienė)
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas ir turinio aktualijos 2012 – 2013 m.m. (Ilona Grigaravičienė, Laimutė Jankauskienė)
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo planavimas ir refleksija. (Ida Juraitienė)
Rekomenduojama literatūra priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymui. (Specialiosios psichologijos ir pedagogikos centras)
Vaikų, turinčių SUP, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo aktualijos. (Teresa Aidukienė)

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.