Metodinės dienos mokytojams 2012 m. spalio 20 ir 30 d.

Metodinių dienų pranešimai

Metodinės dienos „Ugdymo turinio aktualijos“ socialinio ugdymo mokytojams pristatymai ir dalyvavimo pažyma:
Anketa (ją užpildę galėsite parsisiųsti pažymą)
Socialinių mokslų darbų aplankas. Jolita Milaknienė
Profesinės narystės iniciatyva. Ieva Dirvonskaitė
Socialinių mokslų PUPP projektas. Kriterinis vertinimas. Šarūnas Gerulaitis
Mokinio aplankas. Praktinė patirtis. Donatas Puslys
Lietuvos kultūros paveldas elektroninėje erdvėje. Danutė Kazakevičiūtė
Socialinių mokslų pamokų kokybė. Evaldas Bakonis

„Informacinių technologijų ugdymo turinio naujovių sklaida“ pristatymai ir dalyvavimo pažyma:
Anketa (ją užpildę galėsite parsisiųsti pažymą)
Informacinių technologijų brandos egzaminas 2013 m. N. Kriščiūnienė, R. Šiaulienė
informacinių technologijų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos projektas. N. Kriščiūnienė, R. Šiaulienė
KTR pristatymas mokytojams
Mokinių kūrybinių darbai, pristatymas ir vertinimas. N. Kriščiūnienė, R. Šiaulienė
Mokinių kūrybinių darbų atlikimas, pristatymas ir vertinimas. N. Kriščiūnienė, R. Šiaulienė
Praktinės užduoties ir testo pavyzdžių nagrinėjimas, vertinimo kriterijų aptarimas. N. Kriščiūnienė, R. Šiaulienė
Praktinės užduoties nagrinėjimas, vertinimo kriterijų aptarimas. N. Kriščiūnienė, R. Šiaulienė
Projekto „Ka to reikia“ pristatymas. Ž. Drėgvaitė

Metodinės dienos „Ugdymo turinio aktualijos“ meninio ugdymo mokytojams pristatymai ir dalyvavimo pažyma:
Anketa (ją užpildę galėsite parsisiųsti pažymą)
Dailės užduoties vertinimo lapų pavyzdžiai
Epaveldas 2012.ppsx
Lietuvos mokinių muzikos olimpiada. Ingrida Bertulienė
Meninio ugdymo pasiekimų vertinimas. Ž. Jautakytė
Meninio ugdymo situacija. L. Rutkauskienė.ppsx
Menų brandos egzaminas. V.Kazragytė
Muzikos užduočių vertinimas

Metodinės dienos „Pradinio ugdymo turinio naujovių sklaida“ pristatymai ir dalyvavimo pažyma:
Anketa (ją užpildę galėsite parsisiųsti pažymą)
Lietuvoje esančios mokymo priemonės tinkamos naudoti ugdymo procese. Giedrius Vaidelis
Pamokos kokybės kriterijai. dr. Danguolė Kalesnikienė
Pradinio ugdymo kaita. Egidija Nausėdienė
Pradinio ugdymo naujovės. Etninės kultūros ugdymo metodinės rekomendacijos. dr. Dalia Urbanavičienė
Žmogaus saugos ir sveikatos ugdymo programų įgyvendinimas pradinėje mokykloje. Violeta Jonynienė
Pradinių klasių mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo užduočių pavyzdžiai. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė

Metodinės dienos „Užsienio kalbos kompetencijų ugdymas ir vertinimas pagrindinėje ir vidurinėje bendrojo ugdymo mokykloje“ pristatymai ir dalyvavimo pažyma:
Anketa (ją užpildę galėsite parsisiųsti pažymą)
Kalbėjimo gebėjimų vertinimas. Irena Katauskienė
Ugdymo proceso organizavimas. Marytė Puzaitė

Metodinės dienos „Vertinimas ir įsivertinimas ugdant gamtamokslinę ir bendrąsias kompetencijas“ pristatymai ir dalyvavimo pažyma:
Anketa (ją užpildę galėsite parsisiųsti pažymą)
Vertinimas ir įsivertinimas ugdant gamtamokslinę ir bendrąsias kompetencijas. Dr. Elena Motiejūnienė, Skaidra Kriukienė

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.