Metodinės dienos „Vertinimas ugdymo procese“ 2013 m. rugpjūčio 26 d. – rugsėjo 4 d.

Metodinių dienų pranešimai ir pažymos

Metodinė diena pradinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkams, 2013-08-27
dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė. Mokinių pasiekimų vertinimas atnaujintos lietuvių kalbos bendrosios programos projekte
Asta Rudienė. Ugdymo plėtotės centro projekto Pradinio ugdymo tobulinimas mokyklų gerosios patirtys
dr. Danguolė Kalesnikienė. Tarptautinių PIRLS ir TIMSS tyrimų rezultatai - pagrindas kryptingai tobulinti pradinį ugdymą
dr. Ramutė Skripkienė. Standartizuoti vertinimo įrankiai ugdymo tobulinimui
Jurgita Blažienė. Gabių vaikų ugdymas. Vilniaus Filaretų mokyklos patirtis (1)
Teresa Aidukienė. Dar kartą apie specialiuosius ugdymo(si) poreikius
Pažyma

Metodinė diena kūno kultūros mokytojų metodinių būrelių pirmininkams, 2013-08-26
I. Neseckienė. Vertinimas kūno kultūros ugdymo procese
Pažyma

Metodinė diena technologijų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams, 2013-08-26
Algirdas Augustaitis. Technologijos-jėga. Inovatyvios mokinių motyvacijos skatinimo formos
Ingrida Kupčiūnienė IKT įrankiai vertinimui ir įsivertinimui
Jūratė Česnavičienė Vertinimas technologijų pamokose. Situacijos Lietuvoje analizė
Loreta Statauskienė. Vertinimas ugdymui
Snieguolė Vaičekauskienė. Vertinimas ugdymo procese
Pažyma

Metodinė diena meninio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkams, 2013-08-27

Laima. Rutkauskienė. Meninio ugdymo turinio pokyčiai 2013–2014 m. m.
Žydrė Jautakytė. Apibendrinamasis vertinimas
Pažyma

Metodinė diena lietuvių kalbos mokytojų metodinių būrelių pirmininkams, 2013-08-29

A. Ranonytė. 2013 metų lietuvių kalbos BE rezultatai
A. Šventickienė. 2013 m. BE vertinimo apžvalga
V. Lisauskienė. Literatūrinių užduočių pavyzdžiai
V. Lisauskienė. Mokymasis rašyti rašinį
V. Lisauskienė. Rašinio vertinimo normos
Pažyma 2013-08-27
Pažyma 2013-08-28
Pažyma 2013-08-29

Metodinė diena užsienio kalbų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams, 2013-08-28

Kompetencijų vertinimo pavyzdžiai
Danguolė Povilaitienė. Egzamino programa. (Projektas 2016)
dr. Asta Ranonytė. 2013 m. brandos egzaminų rezultatai
Pažyma

Metodinė diena tautinių mažumų gimtųjų kalbų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams, 2013-08-28

A. Birgelytė. Mokinių esmininių kompetencijų ugdymas
R. Krulikauskienė. Kompetencijų vertinimo pavyzdžiai
Pažyma

Metodinė diena matematikos mokytojų metodinių būrelių pirmininkams, 2013-08-28

Saulė Vingelienė. 2013 m. egzaminų rezultatai
Marytė Skakauskienė. 2015 m. matematikos brandos egzaminai
prof. Rimas Norvaiša. Matematinio ugdymo gairės
Rūta Švelnikienė. Metodinio būrelio veikla Širvintų r.
Pažyma

Metodinė diena informacinių technologijų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams, 2013-08-28

Saulė Vingelienė. I sesija. 2013 m. egzaminų rezultatai (Matematika Informatika)
Jolanta Dzikavičiūtė. II sesija. Metodinės svetainės pristatymas
Povilas Leonavičius. II sesija. 2013 m. IT VBE statistinė analizė
Povilas Leonavičius. III sesija. IT MD Voratinklis
Nijolė Kriščiūnienė. IV sesija. IT PUPP darbų vertinimas
Rima Šiaulienė. IV sesija. IT PUPP darbų vertinimas
Povilas Leonavičius. IV sesija. IT MD Refleksija
Pažyma

Metodinė diena gamtamokslinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkams, 2013-08-29

M. Lukšienės metinėms
S. Vingelienė. 2013 m.egzaminų rezultatai
J. Nemanienė. Gamtamokslinio ugdymo kaitos veiksmų programa
J. Dzikavičiūtė. Vertinimas ir įsivertinimas ugdant kompetencijas
O. Vaščenkienė. Skaitmeniniai vertinimo ir įsivertinimo įrankiai
Pažyma

Metodinė diena socialinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkams, 2013-08-29

K. Šleževičius. Istorijos užduočių vertinimui kūrimas
K. Vilkelienė. Pagrindinio ugdymo modulių programų rengimas ir įgyvendinimas
N. Grybovienė. Metodinė diena. Istorija
Š. Gerulaitis. Metodinė diena. Geografija
S. Vingelienė. 2013 m. egzaminų rezultatai
V. Rimkevičienė. M. Lukšienei -100
Meilės Lukšienės mintys
Z. Kairaitis. Geografijos moduliai
E.Melnikė. Bendrųjų kompetencijų vertinimas ir standartizuoti testai Lietuvos ir tarptautinis kontekstas
Pažyma

Metodinė diena dorinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkams, 2013-08-29

A. Zašauskaitė. Religinio ugdymo konkursai – mokinių motyvavimo ir vertinimo būdai
V. Kuzmickaitė ir L. Martinaitienė. Etikos konkurso 9-10 kl. „Etinės dilemos“ vertinimas
V. Rimkevičienė. M. Lukšienei -100
E.Melnikė. Bendrųjų kompetencijų vertinimas ir standartizuoti testai Lietuvos ir tarptautinis kontekstas
Pažyma

Metodinė diena ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkams, 2013-09-04

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos pristatymas R. Bernotienė
Bendradarbiavimas vaikų, turinčių SUP sėkmei užtikrinti. T. Aidukienė
BPUP projektas. V. Gražienė
Ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo pavyzdziu taikymo patirtis. I. Juraitienė
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kontekstas. G. Šeibokienė
Ikimokyklinis.lt. D. Dočkienė
Ld Vėtrungė. J. Pilat
Pažyma

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.