Informacinių technologijų mokytojai pasidalijo gerąja patirtimi

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius ir Vilniaus miesto informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelis, bendradarbiaudami su Ugdymo plėtotės centru, 2013 m. spalio 29 d. organizavo metodinę dieną „Informacinių technologijų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo mokinių kūrybinių darbų parengimas – gerosios patirties sklaida“ informacinių technologijų mokytojams. Renginys vyko Vilniaus Žvėryno gimnazijoje. Metodinės dienos tikslas – pasidalyti mokinių kūrybinių darbų organizavimo, parengimo ir vertinimo gerąja patirtimi, aptarti problemų, kurios kilo vykdant išbandymą, galimus sprendimo būdus.

Metodinėje dienoje dalyvavo 98 Vilniaus miesto informacinių technologijų mokytojai. Savo patirtimi pasidalijo keturi pedagogai: Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas Dainius Martūnas, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė Rima Šiaulienė, Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė Giedrė Kvizikevičienė ir Vilniaus Gabijos gimnazijos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja Daiva Andriukaitienė.

Mokytojai pristatė savo patirtį rengiant ir vertinant Kompiuterinės leidybos pradmenų, Tinklalapių kūrimo pradmenų ir Programavimo pradmenų modulių kūrybinius darbus. Kiekvienas jų parodė kelių savo mokinių atliktus darbus, nurodė reikalavimus, keliamus kūrybiniam darbui, papasakojo, kaip buvo vertinami mokiniai. Pristatymuose kalbėta apie visą procesą – nuo kūrybinio darbo temos pasirinkimo iki pristatymo vertinimo. Mokytojai pabrėžė, kad sėkmingam kūrybinių darbų rengimo procesui būtinas planavimas, parodė kelių mokinių parengtus kūrybinio darbo atlikimo planus. Taip pat mokytojai aptarė kelių darbų vertinimą.

Renginyje buvo pristatytas IT PUPP programos projektas, aptartas vykdytas mokinių kūrybinių darbų parengimo išbandymas Vilniaus mokyklose. Mokytojai galėjo konsultuotis, gavo atsakymus į jiems rūpimus klausimus, teikė siūlymus dėl IT PUPP mokinių kūrybinių darbų parengimo ir testo organizavimo bei vertinimo.

Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė Jolanta Dzikavičiūtė pristatė projekto „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ 2014–2015 m. numatomas veiklas, aptarė galimus PUPP įgyvendinimo modelius, pabrėžė, kad 2014 metais numatytas IT PUPP testo dalies užduoties ir vertinimo bei vykdymo procedūrų išbandymas.

Šio renginio pranešimus ir pažymas apie dalyvavimą metodinėje dienoje galima rasti čia.

Pažyma
D. Andriukaitienė. IT PUPP kūrybinių darbų atlikimas ir vertinimas
J. Dzikavičiūtė. Pasirenkamųjų PUPP išbandymas
G. Kvizikevičienė. IT PUPP kūrybinių darbų atlikimas ir vertinimas
P. Leonavicius. IT PUPP išbandymas, pirmieji rezultatai
P. Leonavičius. IT PUPP programos projekto pristatymas
D. Martūnas. IT PUPP kūrybinių darbų atlikimas ir vertinimas
R. Šiaulienė. IT PUPP kūrybinių darbų atlikimas ir vertinimas

Renginio akimirkos:

Povilas Leonavičius,
Ugdymo turinio skyriaus metodininkas
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.