Teatro pedagogika Lietuvoje: aktualijos ir perspektyvos

2013 m. birželio 27 d. teatro pedagogus vienijanti asociacija „Meno formos“, Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras organizavo praktinę konferenciją „Teatro pedagogika Lietuvoje: aktualijos ir perspektyvos“. Renginyje dalyvavo teatro mokytojai (31) iš formaliojo ir neformaliojo ugdymo bei profesinio mokymo įstaigų (Alytaus, Kaišiadorių, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šalčininkų, Vilniaus miestų ir rajonų), teatrinio ugdymo puoselėtojai, profesionalūs teatrų aktoriai, režisieriai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, mokslininkai. Konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė dr. Dalia Šiaulytienė, atkreipdama dėmesį į teatro mokytojų bendruomenės veiklų svarbą, teatrinio ugdymo Lietuvoje aktualijas ir perspektyvą.

Vilniaus Tuskulėnų vidurinės mokyklos teatro mokytoja ekspertė Rasa Ercmonienė-Varnė pranešime „Menų egzaminas“ pristatė teatro mokyklinio brandos egzamino įgyvendinimo patirtį, mokinių skirtingo pasirengimo specifiką ir mokytojo konsultacijų svarbą.

Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Meninio ugdymo katedros docentė dr. Vida Kazragytė pranešime kalbėjo apie mokyklų ir Edukologijos universiteto bendradarbiavimą studentų praktikos metu.

Vilniaus jėzuitų gimnazijos teatro mokytoja ekspertė Vida Lipskytė renginio dalyvius provokavo diskusijai praktiniu pranešimu „Profesionalaus ir mėgėjų teatro ypatumai arba atsargiai – vaikai“. Pranešėja akcentavo teatro pedagogo atsakomybę ugdant vaikus ir jaunimą, jų pažeidžiamumą ir galimas pasekmes.

Teatro mokytoja ekspertė, tarpdalykinių projektų vadovė ir teatro edukatorė, Česterio universiteto (JK) doktorantė Raimonda Agnė Medeišienė iškėlė aktualų probleminį klausimą apie akademinės aplinkos ir teatro edukatorių praktikų (ne)bendradarbiavimą. Pranešėja rėmėsi patirtimi, sukaupta Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje ir Brazilijoje.

Vilniaus Šeškinės vidurinės mokyklos teatro mokytoja Eugenija Sutkutė pasisakė aktualia jai ir kitiems jauniesiems pedagogams tema „Jaunasis teatro pedagogas: savirealizacija ir aktualijos“. Tai itin opus klausimas, nes vyraujantis klaidingas teatro mokytojo funkcijų mokykloje supratimas sparčiai mažina jaunųjų pedagogų entuziazmą. Jei įstaigų vadovų ir pavaduotojų požiūris į jauną teatro pedagogą nesikeis, šios srities speicalistai iš mokyklų tyliai išnyks.

Teatro pedagogus vienijančios asociacijos „Meno formos“ tarybos narė Rūta Menkevičienė konferencijos dalyviams priminė apie teatro pedagogus vienijančios asociacijos „Meno formos“ veiklos raidą, atliktus darbus ir galimą perspektyvą.

Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė Laima Rutkauskienė pristatė menų mokyklinio brandos egzamino organizavimo ir įgyvendinimo ypatumus, brandos egzamino svarbą stojant į aukštąsias mokyklas. Pranešėja taip pat informavo apie pasirengimo mokykliniam brandos egzaminui galimybes, įvardytas Bendruosiuose ugdymo planuose, kvietė mokytojus įsigilinti į minėtą dokumentą ir patiems aktyviai dalyvauti rengiant mokyklos ugdymo planą.

Lietuvos nacionalinio dramos teatro režisierius Titas Varnas pranešime „Mėgėjų teatras – profesionalaus teatro šešėlyje“ pritarė pranešėjų mintims, įvardijo teatro pedagogo atsakomybę, mėgėjų ir profesionalaus teatro santykį.

Antrojoje renginio dalyje vyko darbas grupėse.

Vida Lipskytė praktinės konferencijos dalyvius supažindino su „Kuprinės teatro“ metodu, atkreipė dėmesį į veiklų refleksijos svarbą, mokė reflektuoti, pagrįsti savo jausmus, būseną, aptarti su grupės nariais, kodėl buvo pasirinktas vienas ar kitas sprendimas.

Vytautas Kontrimas, Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Meninio ugdymo katedros lektorius, konferencijos dalyviams pristatė teatrinio ugdymo metodą „Teatro sportas“.

Konferencijos dalyviai vieningai pritarė, kad abu metodai svarbūs ir aktualūs. Juos turėtų žinoti ir taikyti kiekvienas ugdymo įstaigoje dirbantis pedagogas.

Į dalyvių klausimus atsakė Švietimo ir mokslo ministerijos atsakingi darbuotojai ir Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė Žydrė Jautakytė.

Renginyje išrinkta asociacijos valdyba, suburta aktyvių bendraminčių grupė asociacijos veikloms inicijuoti ir įgyvendinti.

Skelbiame renginio medžiagą.
Jei susikalbėtų dramos praktikai ir teoretikai. R. Agnė Medeišienė
Menų mokyklinis brandos egzaminas. Rasa Ercmonienė - Varnė
Meno formos. Raimonda Agnė Medeišienė Rūta Menkevičienė

Jūratė Craveto,
Vilniaus kolegijos prodekanė, teatro pedagogus vienijančios asociacijos „Meno formos“ tarybos narė,

Raimonda Agnė Medeišienė,
teatro mokytoja ekspertė, teatro pedagogus vienijančios asociacijos „Meno formos“ tarybos narė,

Alė Vilutienė,
Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.