Mentorystė

Mentorystė – tai neformalaus mokymosi forma. Jos metu labiau patyręs mokyklos vadovas, remdamasis savo patirtimi, moko, remia, skatina, konsultuoja mažiau patyrusį mokyklos vadovą, padėdamas jam siekti profesinio ir (ar) asmeninio tobulėjimo.

Mentorius – labiau patyręs mokyklos vadovas, besidalijantis asmenine patirtimi su mažiau patyrusiu mokyklos vadovu (ugdytiniu).

Ugdytinis – pirmus ar antrus metus dirbantis mokyklos vadovas, pasirinkęs mentorystę kaip kvalifikacijos tobulinimo ir asmeninio profesinio augimo formą.

Tikslai

 1. Mentoriui bendradarbiaujant su ugdytiniu, kreipti jį profesinės vizijos link, įgalinti priimti iššūkius ir duomenimis grįstus sprendimus.

 2. Abiejų proceso dalyvių tobulėjimas, mokymasis veikiant bei apmąstant savo veiklą.

Uždaviniai

 • Padėti ugdytiniui nustatyti ir peržiūrėti vadybinės veiklos tikslus.

 • Įgalinti ugdytinį rasti galimus problemų sprendimo būdus, parenkant ir naudojant tinkamus metodus.

 • Sukurti savigarba ir pasitikėjimu grįstą aplinką.

 • Nuolat reflektuoti abiejų proceso dalyvių veiksmus ir pažangą.

Mentorystės procesas

 • Ilgalaikis ir trunka ne mažiau kaip vienus mokslo metus.

 • Jo metu vyksta ne mažiau kaip penki vizitai: keturi mentoriaus vizitai į ugdytinio mokyklą ir vienas ugdytinio vizitas į mentoriaus mokyklą.

 • Tarp vizitų mentorius ir ugdytinis bendrauja nuotoliniu būdu.

 • Mentorystės etapai:

  • sutarties sudarymas – apibrėžiama problema, suderinami mentoriaus ir ugdytinio tikslai ir lūkesčiai;

  • situacijos analizės (tyrimo)– naudojant tinkamus metodus, renkami duomenys apie konkrečią situaciją;

  • duomenų analizės ir sprendimų paieška– analizuojami tyrimo duomenys ir kartu su ugdytiniu ieškoma veiksmingų sprendimo variantų;

  • veiklos planavimo– ugdytinis pasirenka sprendimą ir planuoja veiklą, mentorius konsultuoja;

  • refleksija– vyksta įgyvendinimo pokyčio rezultatų aptarimas ir vertinimas, numatomi papildymai ir pakeitimai. Mentorius ir ugdytinis įsivertina veiklas.

Informaciją teikia Vida Kamenskienė, el. paštas Vida.Kamenskiene@upc.smm.lt.

Vaizdo įraše pristatoma mokyklų vadovų mentorystė, jos tikslas, principai, Vilniaus miesto savivaldybės geroji patirtis, iššūkiai, galimybės. Įžvalgomis dalijasi Vida Kamenskienė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė; Albertas Lakštauskas, Vilniaus mero patarėjas; Jolanta Knyvienė, Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos direktorė, mentorė; Jurgita Nemanienė, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktorė, ugdytinė.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.