Dokumentai

Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308.

Geros mokyklos koncepcijos parengta, siekiant sudaryti prielaidas kelti šalies mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės lygį, parodyti mokyklai veiklos kryptį bei gaires ir įgalinti ją veikti.

Koncepcijos paskirtis – būti universaliu šiuolaikinės mokyklos raidos orientyru, nurodančiu, kokie mokyklos bruožai laikomi vertingais bei pageidaujamais šalyje, paskatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą bei ilgalaikes įvairių tipų mokyklų tobulinimo iniciatyvas. Ji skirta visoms interesų grupėms: mokiniams, mokytojams, tėvams, mokyklų vadovams ir mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms, dalyvių susirinkimams (savininkams), švietimo valdymo subjektams ir visuomenei.

Formaliojo švietimo kokybės užtikrinimo koncepcija, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-3219.

Formaliojo švietimo kokybės užtikrinimo sistemos koncepcijos (toliau – koncepcija) paskirtis – suteikti konceptualų pagrindą politikų ir visuomenės susitarimams dėl švietimo kokybės sampratos ir formaliojo švietimo kokybės užtikrinimo būdų bei priemonių, taip pat sukurti prielaidas švietimo kokybės užtikrinimo politikai suderinti.

Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (2016 m. gruodžio 30 d. ministro įsakymu Nr. V-1167 patvirtinta redakcija)

Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės vertinimo rodikliai (2016 m. gruodžio 30 d. ministro įsakymu Nr. V-1167 patvirtinta redakcija)

Aprašas nustato mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo sampratą, išorinio vertinimo organizavimą ir vykdymą, apeliacijų teikimą ir jų nagrinėjimą.

Šiuo tvarkos aprašu savo veikloje vadovaujasi Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, išorės vertintojai, mokyklos, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (valstybinių mokyklų – biudžetinių įstaigų), savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos arba savivaldybių vykdomosios institucijos ar jų įgalioti asmenys (savivaldybių mokyklų – biudžetinių įstaigų), savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimai) (valstybinių ir savivaldybių mokyklų – viešųjų įstaigų), savininkai (dalyvių susirinkimai) (kitų mokyklų).

Mokyklų veiklos tobulinimo konsultantų sąrašas, patvirtintas 2018 m. balandžio 11 d. Ugdymo plėtotės centro direktoriaus įsakymu Nr. VK-50

Mokyklų veiklos tobulinimo konsultantų sąrašo papildymas, patvirtintas Ugdymo plėtotės centro direktoriaus 2018 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. VK-71.

Mokyklų veiklos tobulinimo konsultantų veiklos nuostatai, patvirtinti 2017 m. rugsėjo 7 d. Ugdymo plėtotės centro direktoriaus įsakymu Nr. VK-91

Šie nuostatai apibrėžia mokyklų konsultavimo principus, konsultantų rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą, konsultavimo organizavimą.

Mokyklų veiklos tobulinimo konsultantas (toliau – konsultantas) – asmuo, konsultuojantis mokyklų, teikiančių bendrojo ugdymo programas, atstovus (vadovus, jų pavaduotojus ugdymui, ugdymą organizuojančius skyrių vedėjus, mokytojus, pagalbos mokyklai, mokiniui ir mokytojui specialistus ir kitus mokyklos bendruomenės narius (toliau – mokykla) mokyklos veiklos tobulinimo klausimais.

Konsultavimas mokyklų veiklos tobulinimo klausimais yra konsultanto ir mokyklos bendradarbiavimas, planuojant duomenimis pagrįstą, veiksmingą mokyklos veiklos tobulinimą, įtraukiant mokyklos savininką (dalininką) ir galimus mokyklos veiklos tobulinimo partnerius.

 

Savivaldybių švietimo pažangos ataskaitų rengimo gairės

Savivaldybės švietimo būklės stebėsenos rodikliai, kuriuos galima panaudoti švietimo pažangos ataskaitai

Gairės parengtos bendradarbiaujant savivaldybių administracijų švietimo padalinių, Ugdymo plėtotės centro, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Šiaulių universiteto atstovams.

Metinė savivaldybės švietimo pažangos ataskaita yra dokumentas, skirtas pokyčiams savivaldybės švietimo sistemoje fiksuoti ir įvertinti, taip pat apie juos kalbėti, siekiant strateginių Lietuvos ir savivaldybės švietimo plėtros tikslų. Sistemingas, nuolatinis savivaldybės švietimo pažangos vertinimas ir ataskaitų teikimas leidžia švietimo administratoriams įrodyti švietimo politikos sprendimų ir jų įgyvendinimo priemonių savivaldybėje tinkamumą ir efektyvumą bei švietimo organizavimo metodų, skirtų viešųjų švietimo paslaugų kokybei ir prieinamumui užtikrinti, veiksmingumą.

Savivaldybės švietimo pažangos ataskaitų paskirtis:

  • konstatuoti ir įvertinti savivaldybės švietimo pokyčius, atsižvelgiant į prognozuotus siekinius, įdėtas sąnaudas ir bendrą Lietuvos kontekstą;
  • įsivertinti savivaldybės administracijos ir švietimo įstaigų veiksmų, lėmusių esamą būklę ir jos pokytį, efektyvumą;
  • nustatyti veiklos tobulinimo poreikius ir planuoti kaitą;
  • informuoti tikslines grupes.