Svarstomi dokumentai

2017 m.

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo projektas

Kviečiame svarstyti Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo projektą.

Siūlymus ir pastabas siųskite iki 2017 m. lapkričio 17 d. adresu edita.sedereviciute@upc.smm.lt

Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos bendroji programos projektas

2016 m.

Lenkų kalbos ir rusų kalbos pasirenkamųjų dalykų bendrosios programos II-X klasėms projektas

Kviečiame susipažinti su Lenkų kalbos ir rusų kalbos pasirenkamųjų dalykų bendrosios programos II-X klasėms projektu. Pasiūlymus programos tobulinimui iki 2016 metų gruodžio 19 dienos prašytume siųsti elektroniniu paštu, adresu danuta.szejnicka@upc.smm.lt

2015 m.

Pakoreguotos istorijos valstybinio brandos egzamino programos projektas

Atsižvelgiant į istorijos valstybinio brandos egzamino 2012–2015 m. užduočių (pagrindinės sesijos ir bandomųjų) statistiką, istorijos valstybinio brandos egzamino kriterinio vertinimo lygių aprašą ir remiantis istorijos valstybinio brandos egzamino kandidatų darbų vertintojų nuomone koreguojama Istorijos brandos egzamino programa (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197).

Istorijos brandos egzamino programa
Istorijos brandos ezamino programos priedas

Klausimus, pastabas ir pasiūlymus dėl pakoreguotos Istorijos brandos egzamino programos projekto prašytume siųsti elektroninio pašto adresu nijole.gryboviene@upc.smm.lt iki 2015 m. lapkričio 14 dienos.

Pakoreguotos geografijos valstybinio brandos egzamino programos projektas

Atsižvelgiant į geografijos valstybinio brandos egzamino 2012–2015 m. užduočių (pagrindinės sesijos ir bandomųjų) statistiką, geografijos valstybinio brandos egzamino kriterinio vertinimo lygių aprašą ir remiantis geografijos valstybinio brandos egzamino kandidatų darbų vertintojų nuomone koreguojama Geografijos brandos egzamino programa (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos1 d. įsakymu Nr. V-1197).

Geografijos brandos egzamino programa

Klausimus, pastabas ir pasiūlymus dėl pakoreguotos Geografijos brandos egzamino programos projekto prašytume siųsti elektroninio pašto adresu sarunas.gerulaitis@upc.smm.lt iki 2015 m. lapkričio 14 dienos.

Dorinio ugdymo modulių vidurinio ugdymo programų projektai

Ugdymo plėtotės centras skelbia ekspertų parengtas naujas dorinio ugdymo modulių programas.

Klausimus, pastabas ir pasiūlymus dėl dorinio ugdymo modulių vidurinio programų projektų prašytume siųsti elektroninio pašto adresu vilija.zeliankiene@upc.smm.lt iki 2015 m. rugsėjo 1 dienos.

Globaliojo švietimo koncepcijos projektas

Kviečiame susipažinti su Globaliojo švietimo koncepcijos projektu.
Globaliojo švietimo koncepcijos projektas
Pastabų ir siūlymų lentelė

Pastabas ir siūlymus dokumento projektui prašome siųsti, užpildant pastabų ir siūlymų lentelę iki 2015 m. gegužės 15 d. el. pašto adresu koncepcija@lvjc.lt.
Globaliojo švietimo koncepcijos projekto rengimą koordinuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.

2014 m.

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) programų sampratos ir rekomendacijų dėl FŠPU programų rengimo projektai

Kviečiame susipažinti su formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) programų sampratos ir rekomendacijų dėl FŠPU programų rengimo projektais. FŠPU programų samprata skirta apibrėžti FŠPU programų tikslą, uždavinius, trukmę, sandarą, programų dalyvių amžių ir programų įgyvendinimą. Rekomendacijų dėl FŠPU programų rengimo paskirtis – padėti mokykloms pasirengti FŠPU programą ir užtikrinti programos ugdymo turinio kokybę. Šiais dokumentais siekiama išaiškinti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme įvardintą formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos sąvoką ir apibrėžti šių programų struktūrą bei turinį. Rekomendacijos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimui bus tvirtinamos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu.

Svarstymui skelbiamos sporto krypties FŠPU programos:
Rekomendacijos dėl formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo (projektas)

Matematikos brandos egzamino programos projektas
Rengiamojoje programoje atskirti matematikos mokyklinio egzamino ir valstybinio egzamino reikalavimai pagal veiklos sritis ir mokinių pasiekimų lygius, pateikti kriterinio vertinimo lygių aprašai. Programa rengiama vadovaujantis nuostata - įvertinti egzaminų kandidatų ne tik žinias ir supratimą, bet ir aukštesniuosius mąstymo gebėjimus. Projektas jau pristatytas Lietuvos matematikų draugijos konferencijoje, 2013 metų matematikos brandos egzamino užduoties vertintojams.
Matematikos brandos egzamino programos projektas. 2013-06-13
Pasiūlymus projektui prašome siųsti elektroniniu adresu albina.vilimiene@upc.smm.lt
Matematikos kurtiesiems ir neprigirdintiesiems pagrindinio ugdymo pasiekimų programos projektas
Kviečiame susipažinti su atnaujintos Pagrindinio ugdymo Matematikos kurtiesiems ir neprigirdintiesiems pasiekimų programos projektu.
Matematikos kurtiesiems ir neprigirdintiesiems PUPP programos projektas
Pasiūlymus projektui prašome siųsti elektroniniu adresu albina.vilimiene@upc.smm.lt.
Matematinio ugdymo gairės
Matematinio ugdymo gairės
Pasiūlymus projektui prašome siųsti elektroniniu adresu albina.vilimiene@upc.smm.lt
Neesminių pakeitimų projektas matematikos brandos egzamino programoje (2011)

Skelbiame Matematikos brandos egzamino programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo  ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197, dalies „V. Egzamino užduoties pobūdis“ ir jos priedų kai kurių punktų pakeitimų projektą. Projektas parengtas vadovaujantis paskutiniųjų metų matematikos brandos egzaminų rezultatų analize bei gautomis pastabomis.

Matematikos brandos egzamino programos (2011) neesminių pakeitimų projektas

Pastabas ir pasiūlymus prašom siųsti el.pašto adresu albina.vilimiene@upc.smm.lt  iki 2014 m. spalio 30 d.

Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso organizavimo tvarkos aprašo projektas

Kviečiame susipažinti su Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso organizavimo tvarkos aprašo projektu.
Kurso studijų metu įgyti gebėjimai  suteikia teisę asmenims, neturintiems pedagogo kvalifikacijos, dirbti pagal neformaliojo švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo) ir profesinio mokymo programas.

Pastabas ir siūlymus dokumento projektui prašome siųsti užpildant pastabų ir siūlymų lentelę el. pašto adresu donata.sabliniene@upc.smm.lt iki 2014 m. gruodžio 14 d.

2013 m.

Gamtamokslinio ugdymo kaitos 2014–2020 metais veiksmų plano projektas
Kviečiame susipažinti su Gamtamokslinio ugdymo kaitos 2014-2020 metais veiksmų plano projektu.
Gamtamokslinio ugdymo kaitos 2014-2020 metais veiksmų plano projektas
Pasiūlymus veiksmų planui tobulinti iki 2013 metų gruodžio 20 dienos prašytume siųsti elektroniniu paštu adresu Jurgita.Nemaniene@smm.lt.
Informatikos, informacinių technologijų ugdymo kaitos 2014–2020 metų gairės
Informatikos, informacinių technologijų ugdymo kaitos 2014–2020 metų gairės
Kviečiame susipažinti su parengtu dokumentu ir pateikti savo siūlymus darbo grupės vadovei Valentinai Dagienei, el. p. Valentina.Dagiene@mii.vu.lt.
Lietuvių kalbos kurtiesiems ir neprigirdintiesiems pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa (projektas)
Skelbiame lietuvių kalbos kurtiesiems ir neprigirdintiesiems pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų programos projektą.
Lietuvių kalbos kurtiesiems ir neprigirdintiesiems pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa.
Pasiūlymų laukiame iki 2013 m. vasario 15 d. šiais adresais: jolita.levickiene@lknuc.lt, marija.bareikiene@upc.smm.lt
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programų projektai
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.